Dasar Penghormatan

Terma Penggunaan Penghormatan

 1. Terma Penggunaan
   1. Terma penggunaan ini ("Terma")terpakai kepada dan mentadbir akses anda kepada dan penggunaan platform dalam talian (secara kolektif, "Platform" dan setiap "Platform") yang dikendalikan oleh atau untuk atau bagi pihak Homage Sdn. Bhd. ("Homage") (Reg. No.:201801019157) untuk tujuan Homage menyediakan perkhidmatan kepada pelanggannya. Platform ini termasuk laman web http://www.homage.com.my/ dan aplikasi mudah alih ["Homage for Care Pros"] dan ["Homage - Quality Home Care for Seniors"] dan platform dalam talian lain seperti yang mungkin diperkenalkan oleh Homage dari semasa ke semasa. Dengan mengakses Platform, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Terma dan bersetuju untuk terikat oleh mereka berkenaan dengan akses dan penggunaan Platform tersebut.
   2. Homage secara berkala mengkaji Terma dan berhak untuk mengubah suai Terma pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa sebarang notis kepada anda. Pengubahsuaian sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta apabila pengeposan Terma yang diubah suai. Anda bersetuju untuk menyemak Terma dengan kerap untuk mengetahui pengubahsuaian tersebut. Akses berterusan anda kepada atau penggunaan Platform selepas pengubahsuaian sedemikian akan dianggap sebagai penerimaan muktamad anda terhadap Terma yang diubah suai berkenaan dengan penggunaan Platform tersebut.
   3. Terma dan syarat tambahan mungkin terpakai kepada bahagian atau ciri tertentu Platform, termasuk pertandingan, promosi atau ciri lain yang serupa, yang semuanya akan dimasukkan ke dalam Terma ini dengan rujukan. Di samping itu, kandungan atau perkhidmatan tertentu yang disediakan melalui Platform boleh disertakan dengan terma dan syarat pelesenan mereka sendiri. Jika terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana peruntukan Terma ini dan mana-mana peruntukan terma dan syarat sedemikian, peruntukan Terma ini akan diguna pakai.
   4. Penghormatan berhak pada bila-bila masa untuk menambah, mengubah atau menarik balik mana-mana fungsi yang ada atau yang akan disediakan di mana-mana atau semua Platform mengikut budi bicaranya sendiri.
   5. Akses anda kepada atau penggunaan Platform akan tertakluk kepada mana-mana garis panduan, prosedur, dasar dan peraturan lain yang boleh dari semasa ke semasa ditetapkan, diperkenalkan, diubah dan/atau dipinda oleh Homage, termasuk Dasar Privasi Homage (yang boleh didapati di http://www.homage.com.my/privacypolicy).
   6. Dengan mengakses mana-mana Platform, anda mewakili dan menjamin bahawa:
    1. anda berumur sah majoriti untuk kontrak dalam bidang kuasa di mana anda tinggal dan dalam apa jua keadaan, tidak kurang daripada 18 tahun; Dan
    2. anda berkebolehan dari segi undang-undang dan dibenarkan untuk bersetuju dengan Terma.
   7. Terma ini akan terbatal jika dilarang oleh undang-undang yang berkenaan dan anda tidak akan mempunyai hak di bawah Terma dalam keadaan sedemikian.

2. Profil Pengguna

   1. Anda mesti mendaftarkan akaun ("Profil Pengguna") di Platform jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Platform (termasuk membuat permintaan tempahan untuk perkhidmatan penjagaan di rumah dari profesional penjagaan).
   2. Anda perlu mencipta nama pengguna dan kata laluan untuk mendaftarkan Profil Pengguna anda. Sebagai sebahagian daripada pendaftaran Profil Pengguna, Homage mungkin menghendaki anda melengkapkan proses pengesahan (dengan cara yang mungkin ditentukan oleh Homage dari semasa ke semasa) untuk mengesahkan maklumat yang telah anda berikan kepada Homage. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat dan lengkap apabila anda mendaftarkan Profil Pengguna anda (termasuk berkaitan dengan sebarang proses pengesahan) dan anda bersetuju untuk mengekalkan dan mengemas kini sebarang maklumat yang diberikan. Sebarang pengenalan palsu, alamat e-mel, nombor telefon atau maklumat yang mengelirukan tentang identiti anda adalah dilarang sama sekali dan Homage berhak untuk memadam Profil Pengguna anda dalam keadaan sedemikian.
   3. Dengan mendaftarkan Profil Pengguna, anda menyatakan bahawa maklumat yang diberikan kepada Homage adalah benar, tepat dan lengkap dan anda akan memastikan bahawa maklumat yang anda berikan sentiasa terkini. Maklumat anda boleh dikemas kini dengan log masuk ke Profil Pengguna anda dan membuat perubahan yang diperlukan.
   4. Profil Pengguna anda adalah peribadi kepada anda dan tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga. Anda hanya perlu mendaftar satu Profil Pengguna. Berbilang akaun akan dipadamkan. Homage berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk memadam mana-mana Profil Pengguna yang dipercayai sebagai duplikasi.
   5. Profil Pengguna yang didaftarkan di Platform akan tersedia untuk digunakan di semua Platform, dan anda akan dapat mengakses dan menggunakan mana-mana Platform dan / atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana Platform menggunakan Profil Pengguna berdaftar anda.
   6. Anda bertanggungjawab untuk menjaga dan mengekalkan kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda. Anda tidak boleh mendedahkan kepada mana-mana orang nama pengguna atau kata laluan anda dan tidak akan membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk menggunakan nama pengguna atau kata laluan anda untuk apa jua tujuan sekalipun. Anda bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah dan berhati-hati untuk melindungi nama pengguna dan kata laluan anda daripada penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
   7. Homage boleh melayan sebarang akses kepada atau penggunaan Platform dan/atau perkhidmatan yang tersedia melalui Platform melalui Profil Pengguna anda sebagai akses atau penggunaan oleh anda, walaupun ia mungkin telah diakses atau digunakan oleh mana-mana orang lain tanpa pengetahuan atau kebenaran anda. Anda hendaklah bertanggungjawab secara peribadi dan bertanggungjawab untuk sebarang akses dan penggunaan sedemikian (termasuk semua maklumat yang disiarkan atau dihantar melalui mana-mana atau semua Platform oleh sesiapa sahaja yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda dan apa-apa bayaran yang perlu dibayar untuk mana-mana perkhidmatan yang diperoleh melalui mana-mana atau semua Platform oleh sesiapa sahaja yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda).
   8. Sekiranya anda mengetahui bahawa Profil Pengguna anda telah digunakan dengan cara yang tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan mana-mana Platform dan / atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana Platform atau melaksanakan sebarang transaksi yang berkaitan dengan akses atau penggunaan tersebut ("Penggunaan Tanpa Kebenaran"), anda hendaklah:
    1. segera memberitahu Homage penggunaan tanpa kebenaran;
    2. atas permintaan Homage, membuat laporan polis penggunaan tanpa kebenaran;
    3. memberikan Penghormatan dengan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan Penggunaan Tanpa Kebenaran sebagai Homage boleh meminta; Dan
    4. segera tukar kata laluan ke Profil Pengguna anda.
   9. Homage boleh memberitahu anda tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mana-mana atau semua Platform atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana atau semua Platform (termasuk perkara-perkara transaksi yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut) dengan menghantar mesej e-mel ke alamat e-mel yang disenaraikan di bawah Profil Pengguna anda, mesej elektronik ke peti mel yang diberikan kepada Profil Pengguna anda atau surat melalui pos ke alamat surat-menyurat yang disenaraikan di bawah Profil Pengguna anda. Notis akan berkuat kuasa serta-merta.
   10. Homage berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk memadam Profil Pengguna anda jika Homage menentukan mengikut budi bicara mutlaknya bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini.

3. Privasi

   1. Semasa anda mengakses atau menggunakan Platform atau mana-mana perkhidmatan yang tersedia melalui Platform, Homage boleh mengumpul maklumat peribadi anda (termasuk maklumat yang anda masukkan ke profil pengguna anda).
   2. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage akan dikekalkan, digunakan, didedahkan, disimpan dan/ atau dipindahkan mengikut Dasar Privasi Homage. Anda boleh mengakses Dasar Privasi di http://www.homage.com.my/privacypolicy.
   3. Sebarang maklumat yang anda dedahkan di kawasan awam mana-mana Platform seperti papan mesej dan forum menjadi maklumat awam. Anda harus berhati-hati apabila mendedahkan maklumat peribadi anda dengan cara ini.

 

4. Penggunaan Boleh Diterima

   1. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang anda siarkan atau hantar pada atau melalui mana-mana Platform.
   2. Jika anda mempunyai Profil Pengguna, anda boleh menyiarkan penarafan penyedia perkhidmatan ("Penarafan") di Platform. Penarafan akan mengenal pasti Profil Pengguna yang telah menyiarkan Penarafan. Berbilang Penarafan, Penarafan Kendiri dan bentuk Penilaian lain yang tidak wajar yang cuba mempunyai pengaruh yang menyimpang pada sistem Penarafan adalah dilarang dan boleh dipadamkan.
   3. Peruntukan berikut hendaklah terpakai kepada semua kandungan (termasuk Penarafan) yang disiarkan pada atau dihantar pada atau melalui mana-mana Platform:
    1. Kandungan mestilah berdasarkan fakta yang jelas, mesti ditulis secara adil dan objektif dan tidak boleh mengandungi apa-apa kandungan yang menyinggung atau kesat, bertanggungjawab terhadap pendakwaan jenayah atau sebaliknya menyalahi undang-undang.
    2. Kandungan yang melanggar keperluan yang dinyatakan dalam Klausa 4.3.1 tidak akan diterbitkan atau boleh dipadamkan.
    3. Dengan menyiarkan atau menghantar sebarang Kandungan di mana-mana Platform, anda memberikan Homage, secara percuma, lesen yang tidak eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, berterusan untuk menggunakan, menyimpan, menyalin, mengubah suai atau mengeksploitasi atau berurusan dengan kandungan dalam apa jua cara yang difikirkan sesuai, termasuk menggunakannya untuk perkhidmatan selanjutnya, menyerahkannya kepada pihak ketiga atau menerbitkannya.
   4. Anda bersetuju untuk tidak menyebabkan, atau dengan sengaja membenarkan orang lain menyebabkan, apa-apa gangguan, kegusaran, atau kesulitan, sama ada kepada Homage atau mana-mana pengguna mana-mana Platform dengan apa cara sekalipun.
   5. Anda bersetuju untuk menggunakan Platform dengan cara yang konsisten dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Khususnya, anda tidak akan menggunakan mana-mana Platform dalam apa jua cara:
    1. yang melanggar mana-mana Terma ini;
    2. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi sebarang mesej pengiklanan dan promosi;
    3. yang melanggar atau melanggar mana-mana undang-undang, keperluan kawal selia atau kod yang terpakai di Malaysia;
    4. yang melanggar atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana harta intelek, hak peribadi atau proprietari mana-mana orang, atau melanggar apa-apa kewajipan keyakinan atau mana-mana hak proprietari lain;
    5. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi apa-apa bahan lucah, menyinggung perasaan, memfitnah atau sebaliknya boleh diambil tindakan;
    6. yang menjejaskan keselamatan atau integriti mana-mana Platform, termasuk tanpa had dengan mengimport apa-apa perisian pengintip, virus, kuda Trojan, cacing, pembalak ketukan kekunci, bom masa atau peranti lain yang melumpuhkan atau perisian komputer berniat jahat yang bertujuan untuk mengganggu, merosakkan, mencegat atau merampas peralatan, sistem atau rangkaian tersebut secara tiba-tiba;
    7. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi sebarang ralat, sama ada teknikal atau sebaliknya; Atau
    8. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut kepada, atau meminta kandungan yang mengandungi apa-apa bahan dalam apa jua bentuk yang sebaliknya akan menjadikan Homage bertanggungjawab atau mendedahkan Homage kepada apa-apa prosiding sekalipun.
   6. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti atau proses automatik atau manual lain untuk memantau atau menyalin mana-mana bahagian kandungan yang terkandung dalam mana-mana Platform tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada Homage.
   7. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul mana-mana Platform, atau untuk mengenakan beban besar yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada pelayan yang melayani mana-mana Platform.
   8. Anda mengakui bahawa beberapa kandungan yang terdapat di Platform boleh disiarkan pada atau melalui Platform oleh pihak ketiga, termasuk kandungan yang disediakan oleh blog atau ulasan atau komen yang dibuat oleh pengguna Platform. Penghormatan tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan yang terdapat di mana-mana Platform.
   9. Homage mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) mengikut budi bicara mutlaknya untuk memantau, menolak atau mengalih keluar sebarang kandungan yang tersedia di mana-mana Platform. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Homage berhak untuk mengalih keluar sebarang kandungan yang melanggar Terma ini atau sebaliknya tidak menyenangkan.
   10. Homage tidak bertanggungjawab untuk memantau mana-mana Platform untuk kandungan yang tidak sesuai. Jika pada bila-bila masa Homage memilih, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memantau mana-mana Platform, Homage tetap tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang terdapat di mana-mana Platform tersebut.

 

5. Harta Intelek

   1. Kandungan yang terdapat di Platform (termasuk maklumat, komunikasi, perisian, imej, bunyi yang terkandung atau tersedia melalui Platform) disediakan oleh Homage, penyedia kandungannya dan pemberi lesen pihak ketiga. Hak harta intelek untuk atau ke atas kandungan yang terdapat di Platform adalah milik Homage, penyedia kandungannya dan / atau pemberi lesen pihak ketiga. Semua hak adalah terpelihara. Tertakluk kepada Fasal 5.2, anda tidak boleh menghasilkan semula, mengubah suai, memindahkan, mengedar, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, atau menghantar dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi atau rakaman elektronik, mekanikal, mana-mana kandungan yang terdapat di mana-mana Platform tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Tanpa menjejaskan perkara di atas, anda bersetuju bahawa bahan dan kandungan yang terkandung dalam atau tersedia melalui Platform tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau diedarkan secara komersial.
   2. Walau apa pun Fasal 5.1, anda boleh melihat, menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang terdapat di Platform semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.
   3. Akses anda kepada atau penggunaan Platform tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara implikasi, estoppel atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan tanda dagangan, nama dagang, logo atau tanda perkhidmatan yang terdapat di mana-mana Platform tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage, menggunakan mana-mana tanda dagangan, nama dagang, logo atau tanda perkhidmatan tersebut sebagai hiperpautan ke laman web Homage atau mana-mana Platform atau mana-mana laman web atau platform lain.
   4. Anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, menyusun semula, membongkar, jurutera songsang atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber untuk sistem komputer dan teknologi lain yang mengendalikan mana-mana Platform atau membuat karya terbitan berdasarkan mana-mana Platform. Untuk tujuan Terma ini, "kejuruteraan terbalik" hendaklah termasuk pemeriksaan atau analisis mana-mana Platform untuk menentukan kod sumber, struktur, organisasi, reka bentuk dalaman, algoritma atau peranti penyulitan mana-mana teknologi asas Platform tersebut.

 

6. Penafian Waranti

   1. Penggunaan mana-mana dan semua Platform adalah atas risiko anda sendiri.
   2. Homage mengambil langkah berjaga-jaga tertentu yang diterima oleh industri untuk mengamankan Platform atau bahagian Platform. Walau bagaimanapun, Homage tidak menjamin bahawa:
    1. akses kepada atau penggunaan Platform akan memenuhi keperluan anda;
    2. Platform akan sentiasa tersedia;
    3. akses kepada atau penggunaan Platform tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas ralat atau bebas virus, atau bebas daripada kod invasif atau merosakkan yang lain;
    4. kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain (termasuk kandungan dan perkhidmatan) yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui akses anda kepada atau penggunaan Platform akan memenuhi jangkaan anda; Atau
    5. sebarang kesilapan dalam Platform akan diperbetulkan.
   3. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana Platform, anda memahami dan bersetuju bahawa:
    1. Anda menanggung tanggungjawab dan risiko sepenuhnya untuk akses dan penggunaan Platform anda. Penghormatan tidak membuat apa-apa waranti, representasi atau pengendorsan yang nyata atau tersirat berhubung dengan mana-mana Platform atau apa-apa kandungan atau perkhidmatan yang disediakan melalui mana-mana Platform, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos atau kerosakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada mana-mana transaksi tersebut. Kandungan dan perkhidmatan yang terdapat di Platform disediakan kepada anda atas dasar "sebagaimana adanya, tersedia" tanpa jaminan atau syarat dalam apa jua bentuk.
    2. Sebarang kandungan yang dimuat turun, dimuat naik atau diperoleh melalui akses anda dan penggunaan mana-mana Platform dilakukan atas risiko dan budi bicara anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua pendapat, nasihat, perkhidmatan, dan maklumat lain yang disediakan melalui Platform.

 

7. Indemniti

   1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Homage yang tidak berbahaya, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan wakilnya (secara kolektif, " Pihak YangDitanggung Rugi"), dari dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan, tindakan, penghakiman, kerugian, liabiliti, ganti rugi, kos dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh) yang mana mana-mana atau semua Pihak yang Ditanggung Rugi boleh menanggung atau menderita akibat daripada, yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan mana-mana Platform, pelanggaran mana-mana Terma ini, atau pelanggaran atau pelanggaran hak mana-mana pihak ketiga.
   2. Kewajipan di bawah Fasal 7 ini akan bertahan dalam apa-apa penamatan hubungan anda dengan Homage atau akses anda kepada atau penggunaan Platform. Homage berhak untuk mengambil alih pertahanan dan kawalan apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana anda akan bekerjasama dengan Homage dalam menegaskan sebarang pertahanan yang ada.

 

8. Had Liabiliti

   1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Homage tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara sekalipun untuk apa-apa kerugian, ganti rugi atau kos, sama ada dalam kontrak atau tort (termasuk kecuaian atau pelanggaran kewajipan statutori) atau sebaliknya yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan mana-mana Platform atau kandungan atau perkhidmatan lain yang disediakan melalui mana-mana Platform.
   2. Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian mana-mana Platform atau dengan mana-mana peruntukan dalam Terma ini, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menamatkan Terma dan menghentikan akses anda kepada atau penggunaan Platform.

 

9. Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga

   1. Platform mungkin mengandungi hiperpautan atau alat penghalaan semula lain ke laman web atau aplikasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web atau aplikasi sedemikian tidak dikawal oleh Homage dan tidak menjadi sebahagian daripada mana-mana Platform. Jika anda memilih untuk menggunakan hiperpautan atau alat pengalihan tersebut untuk mengakses laman web atau aplikasi tersebut, anda bersetuju untuk menyemak dan menerima terma dan syarat penggunaan laman web atau aplikasi tersebut sebelum mengakses laman web atau aplikasi tersebut. Anda mengakses laman web dan aplikasi pihak ketiga tersebut atas risiko anda sendiri.
   2. Homage tidak bertanggungjawab terhadap bahan yang dicipta atau diterbitkan oleh laman web atau aplikasi pihak ketiga tersebut, dan dengan menyediakan pautan ke laman web atau aplikasi pihak ketiga tersebut, Homage tidak menyiratkan bahawa Homage menyokong laman web atau aplikasi atau produk atau perkhidmatan yang dirujuk dalam laman web atau aplikasi tersebut. Anda mengakui bahawa Homage tidak mempunyai kawalan ke atas, tidak termasuk semua liabiliti dan tidak boleh dianggap telah menyokong kandungan apa-apa bahan di Internet yang boleh diakses dengan menggunakan Platform.
   3. Anda bersetuju bahawa cache, hiperpautan, dan pembingkaian laman web Homage atau mana-mana kandungannya dilarang sama sekali.
   4. Homage berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan kepada, atau bingkai mana-mana laman web yang mengandungi topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang yang melanggar mana-mana undang-undang bertulis, sebarang hak harta intelek atau proprietari, privasi atau publisiti yang berkenaan.

 

10. Penyelesaian Pertikaian

   1. Terma-terma ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
   2. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak boleh pada bila-bila masa tanpa mengambil kira apa-apa tempoh notis yang diperlukan oleh peruntukan-peruntukan ini, dan sekerap yang perlu atau sesuai, mendapatkan apa-apa relief atau langkah-langkah injunksi, atau apa-apa interlokutori, pelepasan sementara atau interim atau langkah-langkah, dari mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten.

 

11. Jeneral

  1. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Homage dalam melaksanakan apa-apa hak atau remedi di bawah Terma ini akan beroperasi sebagai penepian hak atau remedi sedemikian, dan juga tidak akan melaksanakan apa-apa hak atau remedi tunggal atau sebahagian di bawah Terma ini menghalang mana-mana pelaksanaan lain atau selanjutnya atau pelaksanaan apa-apa hak atau remedi lain.
  2. Jika mana-mana peruntukan dalam Terma ini adalah, atau pada bila-bila masa akan menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua hal, ketaksahan, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan sedemikian tidak akan menjejaskan atau menjejaskan mana-mana peruntukan Terma ini yang lain tetapi Terma ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan itu tidak pernah terkandung dalam Terma ini.
  3. Anda tidak boleh menugaskan, memindahkan atau subkontrak, atau kononnya untuk menyerahkan, memindahkan atau subkontrak, mana-mana hak, kepentingan atau kewajipan anda di bawah Terma ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Penghormatan berhak untuk menyerahkan, memindahkan atau subkontrak mana-mana atau semua hak, kepentingan dan kewajipannya di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada anda.

Dasar Privasi

 1. Komitmen kami terhadap privasi
   1. Homage Sdn. Bhd. ("Homage") tahu bahawa melindungi privasi dan kerahsiaan maklumat peribadi anda adalah penting. Oleh itu, Homage hanya akan menggunakan nama anda dan maklumat lain yang berkaitan dengan anda dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage hanya akan mengumpul maklumat di mana perlu bagi Homage untuk berbuat demikian dan jika ia berkaitan dengan urusan Homage dengan anda, dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage hanya akan menyimpan maklumat anda selagi Homage sama ada dikehendaki oleh undang-undang atau yang relevan untuk tujuan yang dikumpulkan.
   2. Pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi (lihat Fasal 2.1 untuk definisi) oleh Homage ditadbir oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2012(Akta"). Dasar Privasi ini menerangkan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada pengguna laman web Homage dan / atau platform dalam talian lain (secara kolektif, "Platform") dan perkhidmatan dan bagaimana maklumat peribadi tersebut digunakan dan didedahkan kepada pihak lain. Ia juga menerangkan bagaimana anda boleh bertanya soalan, membuat cadangan, dan mengadu tentang amalan privasi Homage.
   3. Dasar Privasi ini terpakai kepada maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage. Harap maklum bahawa Homage mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang disediakan dan dikekalkan secara eksklusif oleh pihak ketiga yang tidak tertakluk kepada Dasar Privasi ini. Sila semak dasar privasi di mana-mana laman web pihak ketiga untuk menentukan amalan pengendalian maklumat mereka. Homage tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan untuk apa-apa kerosakan, langsung atau tidak langsung, akibat daripada sebarang penggunaan Homage atau mana-mana laman web pihak ketiga lain yang dikaitkan dengan Homage, sama ada atau tidak Homage dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Dasar Privasi ini tersedia untuk orang ramai dalam bentuk elektronik di https://www.homage.my/terms-and-conditions/#blog-tabs|1. Sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertanyaan tambahan, anda digalakkan untuk menghubungi Homage dan Homage akan menangani kebimbangan anda dengan sebaik mungkin. Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti dan semak semula dari semasa ke semasa kerana Homage mengemas kininya dari semasa ke semasa. Dengan menyerahkan maklumat peribadi anda kepada Homage dan dengan melawati Homage, anda menandakan persetujuan anda terhadap terma dan syarat Dasar Privasi ini, dan dengan jelas bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda dengan cara dan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
   4. Sekiranya anda mempunyai komen, cadangan atau aduan, anda boleh menghubungi Homage (dan Pegawai Perlindungan Data Homage) melalui e-mel di [email protected].

 

2. Apakah maklumat peribadi?

   1. "Maklumat peribadi" merujuk kepada data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data tersebut dan maklumat lain yang organisasi mempunyai atau mungkin mempunyai akses, sama ada disimpan dalam bentuk elektronik atau bukan elektronik. "Maklumat peribadi" tidak termasuk nama, tajuk, alamat perniagaan atau nombor telefon pekerja sesebuah organisasi. Maklumat yang digunakan semata-mata untuk tujuan kewartawanan dikecualikan daripada Akta.

 

3. Apakah maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage, dan mengapa?

   1. Homage mengumpul maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu yang terhad, seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3 ini. Maklumat dikumpulkan dengan cara yang adil dan sah.
    1. Homage mengumpul maklumat hubungan (contohnya, nama, alamat, alamat e-mel, dan nombor telefon) apabila anda mendaftar di mana-mana Platform. Maklumat ini digunakan untuk melengkapkan tempahan Homage anda dan menjawab pertanyaan anda.
    2. Homage juga mengumpul maklumat kad kredit dan akaun bank yang diperlukan untuk memproses pembayaran untuk perkhidmatan Homage. Homage tidak menyimpan maklumat kad kredit dan akaun bank anda secara kekal.
    3. Jika anda menyertai peraduan atau promosi lain, Homage mengumpul maklumat hubungan peribadi anda untuk mentadbir pertandingan atau promosi, termasuk untuk tujuan menghubungi, mengumumkan dan mempromosikan pemenang hadiah.
    4. Homage mengumpul sejarah tempahan dan senarai promosi yang ditawarkan kepada anda("Sejarah") untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang minat anda supaya Homage dapat mengembangkan perkhidmatan yang lebih baik dan menentukan kelayakan untuk perkhidmatan Homage.
    5. Homage mengumpul dan menyimpan sejarah lokasi anda untuk menubuhkan lokasi anda, meningkatkan pengalaman anda dan dari semasa ke semasa untuk menghantar maklumat kepada anda, seperti tawaran promosi, yang paling berkaitan dengan lokasi geografi anda.
    6. Homage menyimpan nota dan arahan khas berkenaan dengan maklumat peribadi anda dalam fail untuk membantu Homage memenuhi keperluan perkhidmatan penjagaan dan tempahan penjagaan anda, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan.
    7. Homage juga mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk membantu Homage meningkatkan perkhidmatan yang disediakan oleh Homage (termasuk jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Homage, kualiti profesional penjagaan yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan, operasi penjagaan dalaman Homage, perkhidmatan dan sokongan pelanggan, dan perkhidmatan jangkauan).
    8. Jika anda ingin memohon Pekerjaan di mana-mana Platform, Homage akan mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan maklumat tambahan anda seperti resume dan jantina. Homage menggunakan maklumat tersebut, yang dikumpulkan melalui Platform untuk mendaftar dan memproses permohonan anda, untuk menentukan kelayakan anda bagi kedudukan yang telah anda gunakan dan menghubungi anda.
    9. Jika anda memilih untuk menarik diri daripada sebarang penggunaan maklumat peribadi anda mengikut Klausa 6, Homage menyimpan maklumat hubungan anda dalam senarai supaya permintaan anda dapat dihormati.
    10. Jika anda mengadu kepada mana-mana jabatan Homage atas apa-apa sebab, Homage mengumpul maklumat hubungan anda dan jenis aduan anda untuk tujuan menyiasat aduan anda dan bertindak balas kepada anda.
    11. Jika anda seorang penyedia perkhidmatan, Homage mengumpul butiran pengenalan peribadi dan/atau perniagaan anda untuk tujuan pelaporan cukai dan maklumat hubungan anda untuk membayar anda melalui ejen pembayaran pihak ketiga Homage. Homage juga boleh mengumpul maklumat kewangan (contohnya, butiran perbankan dan sejarah kredit) dari penyedia perkhidmatan Homage untuk menilai risiko kredit, data jualan untuk menyediakan laporan komisen dan maklumat lain untuk membantu Homage menilai perkhidmatannya.
    12. Tujuan tambahan untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi, yang tidak dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, akan dinyatakan pada masa pengumpulan. Homage akan mendapatkan persetujuan anda untuk tujuan tambahan tersebut selewat-lewatnya pada masa pengumpulan tersebut.
    13. Pengumpulan Data Komputer: Homage boleh menggunakan kuki, bikon web, dan teknologi lain yang serupa untuk menyimpan maklumat untuk membantu menyediakan anda dengan pengalaman yang lebih baik, lebih cepat, lebih selamat dan peribadi apabila anda menggunakan perkhidmatan Homage dan / atau mengakses mana-mana Platform. Apabila anda melawat laman web Homage, pelayan Homage akan merakam maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda secara automatik setiap kali anda melawat laman web. Data ini mungkin termasuk:
      1. alamat IP komputer anda;
      2. jenis pelayar;
      3. laman web yang anda lawati sebelum anda datang ke laman web Homage;
      4. halaman dalam laman web Homage yang anda lawati; Dan
      5. masa yang dihabiskan pada halaman, item dan maklumat yang dicari di laman web Homage, masa dan tarikh akses, dan statistik lain.

     Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu Homage meningkatkan laman web Homage dan perkhidmatan dan produk yang disediakan oleh Homage.

    14. Kuki Internet: Kuki internet adalah sekeping kecil maklumat yang disimpan oleh laman web di penyemak imbas internet anda. Homage menggunakan kuki untuk lebih memahami cara anda menggunakan laman web Homage dan untuk meningkatkan pengalaman anda. Sebagai contoh, kuki mungkin mengingati satu set keutamaan yang telah anda tetapkan untuk laman web Homage. Menyimpan kuki pada pelayar web anda membolehkan Homage membentangkan anda dengan laman web tersuai dan kandungan lain yang ditala dengan pilihan anda. Aktiviti-aktiviti ini tidak dapat dilihat oleh anda, dan secara amnya bertujuan untuk meningkatkan kemudahan melayari internet anda. Melainkan anda telah menetapkan keutamaan anda supaya anda akan dimaklumkan apabila kuki disimpan pada komputer anda, anda tidak akan tahu mengenainya.
    15. Jika anda bimbang tentang kuki, anda boleh menyahdayakannya dengan melaraskan tetapan privasi dan keselamatan peranti mudah alih atau pelayar web anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa dengan melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua bahagian laman web Homage dan mungkin tidak mempunyai pengalaman yang optimum.
    16. Jika anda mendaftar untuk Homage melalui akaun media sosial anda atau dengan memautkan akaun Homage anda ke akaun media sosial anda, atau menggunakan ciri media sosial Homage tertentu yang lain, tetapi dalam apa jua keadaan memberi kebenaran kepada Homage untuk mengakses maklumat peribadi anda di akaun media sosial anda, anda secara nyata bersetuju untuk Homage mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tersebut dari akaun media sosial anda mengikut tetapan kebenaran anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage akan menguruskan maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage mengikut Dasar Privasi ini. Sila rujuk tetapan privasi laman web atau aplikasi media sosial untuk menentukan bagaimana anda boleh melaraskan kebenaran anda dan menguruskan interaktiviti antara Homage dan akaun media sosial anda atau peranti mudah alih anda.
    17. Homage boleh meletakkan pengiklanan atau pautan lain pada mana-mana Platform yang berasal dari pengiklan luar. Jika anda melihat iklan ini, pengiklan boleh menetapkan kuki. Homage tidak mengawal kuki ini, dan juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pemasaran atau penggunaan nama anda yang lain oleh pengiklan ini.

 

4. Penyelidikan Pasaran

   1. Kadang-kadang, Homage meminta penggunanya untuk menyelesaikan tinjauan penyelidikan pasaran. Hasil tinjauan dikumpulkan dan dikongsi dengan pengiklan, penaja dan syarikat berkaitan Homage dengan cara yang tidak mendedahkan maklumat peribadi.

 

5. Kepada siapa Homage mendedahkan maklumat peribadi, dan mengapa?

   1. Homage boleh menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda dalam keadaan berikut:
    1. Homage boleh menggunakan maklumat hubungan dan Sejarah yang dikumpulkan daripada anda untuk menghantar tawaran promosi dan maklumat daripada Homage, syarikat berkaitannya dan daripada penaja atau pengiklan terpilih ("Tawaran Pemasaran"). Homage boleh mendedahkan maklumat hubungan peribadi anda kepada syarikat berkaitan dan penaja dan pengiklan terpilih untuk memberi anda Tawaran Pemasaran. Jika anda tidak mahu menerima Tawaran Pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan mengikuti prosedur yang dinyatakan dalam Klausa 6.
    2. Homage boleh memindahkan maklumat peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihaknya untuk melaksanakan pemprosesan dan perkhidmatan khusus lain, sebagai contoh, pemenuhan hadiah peraduan Homage, pengumpulan akaun tertunggak, penghantaran perkhidmatan, kad kredit atau pemprosesan pemindahan bank.
    3. Homage boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana undang-undang, kawal selia, kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain atau pemilik hak yang berkaitan menurut Klausa 13.
    4. Homage boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak yang berkaitan dengan pembiayaan yang difikirkan atau sebenar, menginsuranskan, menjual, penyerahan atau pelupusan lain semua atau sebahagian daripada perniagaan atau asetnya, termasuk untuk tujuan menentukan sama ada untuk meneruskan atau meneruskan transaksi atau hubungan perniagaan tersebut atau memenuhi sebarang rekod atau keperluan pelaporan lain kepada pihak tersebut. Homage akan menghendaki pihak-pihak tersebut untuk merawat maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan menggunakan dan mendedahkannya hanya untuk tujuan pengumpulannya.
   2. Dalam mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga dan/atau syarikat berkaitan Homage yang terletak di luar negara, Homage akan memastikan bahawa bidang kuasa penerima mempunyai standard perlindungan yang diberikan kepada maklumat peribadi yang setanding dengan perlindungan di bawah atau sehingga standard Akta.

 

6. Penarikan Balik Persetujuan dan Menarik Diri

   1. Homage akan mendapatkan persetujuan nyata anda untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan tambahan yang tidak dinyatakan dalam Dasar Privasi ini pada atau sebelum masa pengumpulan.
   2. Anda boleh, pada bila-bila masa, menarik balik persetujuan anda dan menarik diri daripada pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 3, 4, dan/atau 5 dengan menghubungi Homage di alamat e-melnya yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.
   3. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk tidak membenarkan Homage mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, Homage mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan perkhidmatan Homage kepada anda atau melaksanakan sebarang kontrak yang Homage ada dengan anda. Hak dan remedi Homage (undang-undang atau sebaliknya) dikhaskan dengan jelas dalam keadaan sedemikian.
   4. Jika anda tidak mahu menerima Tawaran Pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melakukan mana-mana yang berikut:
    1. ikut arahan di bahagian bawah mana-mana Tawaran Pemasaran e-mel yang anda terima;
    2. memaklumkan telepemasaran anda pada masa anda dipanggil dengan Tawaran Pemasaran; Atau
    3. e-mel Perkhidmatan Pelanggan di [email protected] dan meminta maklumat peribadi anda tidak digunakan untuk Tawaran Pemasaran.

 

7. Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

   1. Homage mengekalkan maklumat peribadi dalam gabungan fail kertas dan elektronik. Homage mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal, kontrak, pentadbiran dan fizikal untuk melindungi maklumat peribadi anda. Tidak semua interaksi Homage memerlukan kad kredit dan / atau maklumat bank diberikan. Jika anda memberikan maklumat kad kredit dan/atau akaun bank kepada Homage, Homage berfungsi untuk membantu melindungi keselamatan kad kredit dan/atau maklumat akaun bank anda dengan menggunakan teknologi penyulitan lapisan soket selamat (SSL) standard industri.
   2. Sila ambil perhatian bahawa e-mel bukan medium yang selamat, dan sebarang maklumat peribadi yang anda hantar ke Homage melalui e-mel boleh dipintas. Jika komunikasi anda sangat sensitif, atau termasuk maklumat seperti nombor kad kredit dan /atau maklumat akaun bank anda, anda tidak boleh menghantarnya secara elektronik melainkan e-mel disulitkan atau penyemak imbas anda menunjukkan bahawa akses ke laman web Homage adalah selamat. Bahan yang disiarkan ke forum dalam talian seperti papan buletin atau bilik sembang adalah awam, tidak selamat dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja. Sebarang maklumat peribadi yang anda siarkan mungkin dikumpulkan dan digunakan oleh sesiapa sahaja dan boleh menyebabkan mesej yang tidak diminta daripada pengguna internet yang lain.
   3. Jika anda percaya privasi anda telah dilanggar oleh Homage, sila hubungi Homage di [email protected].
   4. Kata laluan anda ialah kunci kepada akaun anda. Sila gunakan nombor unik, huruf dan aksara khas, dan jangan berkongsi kata laluan Homage anda dengan sesiapa sahaja. Jika anda berkongsi kata laluan anda dengan orang lain, anda akan bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang diambil atas nama akaun anda dan akibatnya. Jika anda kehilangan kawalan kata laluan anda, anda mungkin kehilangan kawalan yang besar ke atas maklumat peribadi anda dan maklumat lain yang diserahkan kepada Homage. Anda juga boleh dikenakan tindakan yang mengikat secara sah yang diambil bagi pihak anda.

 

8. Tiada Spam, Perisian Pengintip, atau Virus

   1. Tiada spam, perisian pengintip atau virus dibenarkan pada mana-mana Platform. Sila tetapkan dan kekalkan pilihan komunikasi anda supaya Homage menghantar komunikasi kepada anda seperti yang anda suka. Anda tidak dilesenkan atau sebaliknya dibenarkan untuk menambah pengguna lain ke senarai mel anda (e-mel atau mel fizikal) tanpa persetujuan nyata mereka. Anda tidak boleh menghantar sebarang mesej yang mengandungi sebarang spam, perisian intip atau virus melalui Homage. Jika anda ingin melaporkan sebarang mesej yang mencurigakan, sila hubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.

 

9. Bagaimana untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda

   1. Homage memberi anda cara untuk mengakses, mengemas kini, mengedit atau memadam pelanggan tertentu dan maklumat pendaftaran yang telah anda berikan pada bila-bila masa dengan pergi ke lokasi yang sesuai di mana-mana Platform, dan mengubah atau memadam maklumat seperti yang dikehendaki
   2. Anda berjanji untuk menganggap nama pengguna, kata laluan dan butiran pesanan Homage anda sebagai maklumat sulit dan berjanji untuk tidak menjadikannya tersedia kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Homage tidak boleh menanggung sebarang liabiliti untuk penyalahgunaan nama pengguna, kata laluan atau butiran pesanan Homage anda, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan.
   3. Jika anda ingin melihat maklumat peribadi yang Homage ada pada anda atau bertanya tentang cara maklumat peribadi anda telah atau mungkin telah digunakan atau didedahkan oleh Homage dalam tahun lepas, sila hubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah. Homage berhak untuk mengenakan yuran pentadbiran yang munasabah untuk mendapatkan semula rekod maklumat peribadi anda.
   4. Jika anda ingin menutup akaun anda atau mempunyai soalan atau permintaan lain, sila hubungi Homage. Walaupun Homage bersedia untuk membantu anda menutup akaun anda, dan mengalih keluar profil aktif anda, Homage tidak selalu dapat memadamkan rekod interaksi dan transaksi masa lalu. Sebagai contoh, Homage dikehendaki mengekalkan rekod yang berkaitan dengan tempahan sebelumnya di laman webnya atas sebab pelaporan kewangan dan pematuhan.
   5. Homage akan memberi anda akses kepada maklumat yang disimpan oleh Homage tentang anda dalam masa yang munasabah, atas permintaan bertulis, pengenalan yang memuaskan dan bukti kelayakan. Dalam sesetengah kes, Homage mungkin tidak menyediakan akses kepada maklumat peribadi dalam pemilikan atau kawalan Homage. Sekiranya Homage menolak permintaan anda, Homage akan menasihati anda secara bertulis mengenai sebab penolakan itu dan anda boleh mencabar keputusan Homage.

 

10. Kenyataan Privasi Jangan Panggil

   1. Homage mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi maklumat yang anda berikan kepada Homage dengan serius.
   2. Dari semasa ke semasa, Homage dan rakan kongsinya boleh menghubungi atau SMS penggunanya untuk memaklumkan kepada mereka mengenai perkhidmatan atau tawaran promosi terkininya.
   3. Homage hanya akan menghubungi atau SMS anda selepas mendapat persetujuan anda yang jelas dan jelas untuk Homage dan / atau rakan kongsinya untuk menghubungi atau SMS anda mengenai perkhidmatan terkini atau tawaran promosi (termasuk Tawaran Pemasaran)
   4. Jika anda tidak lagi ingin menerima panggilan pemasaran atau mesej, anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.

 

11. Peruntukan Am

   1. Anda hanya perlu menyerahkan kepada Homage, atau ejen Homage yang diberi kuasa, maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda mesti mengikuti perkembangan terkini dan memaklumkan kepada Homage tentang sebarang perubahan kepada maklumat tersebut. Homage berhak untuk meminta dokumentasi untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh anda.
   2. Dengan berkongsi maklumat peribadi mana-mana pihak ketiga dengan Homage, anda dengan jelas mewakili dan menjamin kepada Homage bahawa anda telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari pihak ketiga yang berkaitan untuk mendedahkan dan memindahkan maklumat peribadinya kepada Homage dan untuk Homage untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Anda bersetuju untuk menanggung rugi Homage terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, dan ganti rugi yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang tuntutan pihak ketiga akibat pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi Homage.
   3. Homage boleh mendedahkan atau berkongsi maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi dengan rakan kongsi, pengiklan, perniagaan penjagaan diri semasa di rumah dan / atau perniagaan penjagaan diri di rumah untuk membantu menjelaskan perniagaannya dan keberkesanan perniagaan Homage atau untuk tujuan promosi. Sebagai contoh, Homage boleh mendedahkan maklumat demografi agregat yang tidak termasuk sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti.

 

12. Perubahan kepada Dasar Privasi

   1. Homage akan sentiasa mengkaji kecukupan Dasar Privasi ini. Homage berhak untuk mengubah dan mengubah Dasar Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan kepada dasar ini akan diterbitkan pada https://www.homage.my/terms-and-conditions/#blog-tabs|1.

 

13. Hak Homage

   1. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Homage mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak berkuasa undang-undang, kawal selia, kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain atau pemilik hak yang berkaitan, jika Homage mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pendedahan maklumat peribadi anda adalah perlu untuk tujuan memenuhi apa-apa kewajipan, keperluan atau pengaturan, sama ada secara sukarela atau mandatori, hasil daripada kerjasama dengan suatu perintah, penyiasatan dan/atau permintaan dalam apa jua bentuk oleh pihak-pihak tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk tidak mengambil apa-apa tindakan dan/atau anda dengan ini mengetepikan hak anda untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap Homage untuk pendedahan maklumat peribadi anda dalam keadaan ini.

 

14. Bagaimana untuk mencabar amalan privasi Homage

  1. Homage menggalakkan anda untuk menghubungi Homage dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan yang anda ada mengenai amalan privasi Homage atau Dasar Privasi ini. Jika anda mempunyai soalan mengenai Dasar Privasi Homage atau ingin salinan, atau jika anda mempunyai aduan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di [email protected].
  2. Perkhidmatan Pelanggan boleh menangani banyak isu. Jika anda lebih suka atau jika, selepas menghubungi Perkhidmatan Pelanggan, kebimbangan atau soalan anda belum diselesaikan untuk kepuasan anda, anda boleh menghubungi Homage di [email protected].
  3. Sekiranya anda ingin menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan maklumat peribadi anda oleh Homage, ingin meminta akses dan / atau pembetulan maklumat peribadi anda, mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau kebimbangan, atau memerlukan bantuan mengenai perkara teknikal atau kuki yang berkaitan dengan laman web Homage, sila hubungi Homage (atau Pegawai Perlindungan Data Homage, sesuai) di [email protected].

Perjanjian Perkhidmatan (Pemilik Penjagaan)

PERJANJIAN ini dibuat antara Profesional Penjagaan dan Pelanggan dan berkuat kuasa dari tarikh Profesional Penjagaan menerima Permintaan Tempahan yang dibuat oleh Pelanggan. BACAAN

 1. Homage Sdn. Bhd. ("Homage") mengendalikan dan menguruskan Platform di mana pelanggan boleh meminta Perkhidmatan Penjagaan Dalam Rumah (seperti yang ditakrifkan selepas ini).
 2. Apabila Permintaan Tempahan (seperti yang ditakrifkan selepas ini) yang dibuat oleh pelanggan telah diterima oleh Homage, Homage akan menjalankan penilaian penjagaan untuk memutuskan sama ada ia dapat membantu dengan permintaan itu. Sekiranya dapat, Syarikat akan mencadangkan melalui algoritma profesional penjagaan yang paling sesuai dari Pangkalan Datanya (seperti yang ditakrifkan selepas ini) untuk memenuhi Permintaan Tempahan.
 3. Pelanggan telah mendaftar dengan Laman Web dan telah mengemukakan Permintaan Tempahan.
 4. Profesional Penjagaan adalah kontraktor bebas yang dicadangkan oleh Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah dan telah menerima Permintaan Tempahan Pelanggan.
 5. Perjanjian ini menetapkan kewajipan setiap Pihak berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Yang Ditempah (seperti yang ditakrifkan selepas ini).

PIHAK-PIHAK BERSETUJU SEPERTI BERIKUT:

 

 1. DEFINISI DAN TAFSIRAN
  1. Untuk tujuan Perjanjian ini, terma-terma berikut hendaklah mempunyai makna berikut
  2. Perjanjian itu" bermaksud perjanjian ini bersama-sama dengan Jadual bersama ini, yang boleh dipinda dari semasa ke semasa, seperti yang dipersetujui secara bertulis oleh Pihak-pihak bersama-sama dengan Permintaan Tempahan yang diterima oleh Profesional Penjagaan;
   1. "Tempoh Perkhidmatan yang Ditempah" bermaksud anggaran jumlah masa yang diperlukan oleh Profesional Penjagaan untuk menjalankan Perkhidmatan Yang Ditempah seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Tempahan;
   2. "Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud yuran yang perlu dibayar oleh Pelanggan untuk Perkhidmatan Yang Ditempah;
   3. "Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud alamat di mana Perkhidmatan Ditempah hendaklah dijalankan seperti yang dinyatakan dalam Tempahan
   4. "Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud Perkhidmatan Penjagaan Dalam Rumah yang diminta oleh Pelanggan dalam Permintaan Tempahannya dan yang telah diterima oleh Profesional Penjagaan;
   5. "Permintaan Tempahan" bermaksud permintaan yang dibuat oleh Pelanggan di Platform untuk Perkhidmatan Yang Ditempah yang akan dijalankan di Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Yang Dijadualkan;
   6. "Profesional Penjagaan" bermaksud profesional penjagaan yang dicadangkan oleh Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah yang telah menerima Permintaan Tempahan Pelanggan;
   7. "Pelanggan" bermaksud pelanggan yang telah mendaftar dengan Platform dan mengemukakan Permintaan Tempahan;
   8. "Pangkalan Data" bermaksud pangkalan data yang disusun oleh Syarikat yang berkaitan dengan profesional penjagaan bebas dengan kemahiran khusus yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang diperlukan;
   9. "Tempoh Pertikaian" bermaksud tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Perkhidmatan Ditempah selesai;
   10. "Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah" bermaksud perkhidmatan penjagaan di rumah yang ditetapkan di Platform dan yang tersedia untuk dilakukan oleh profesional penjagaan;
   11. "Bahan Habis Perubatan" bermaksud produk habis pakai yang diperlukan oleh Profesional Penjagaan untuk melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
   12. "Ejen Pembayaran" bermaksud eskrow pihak ketiga dan ejen pembayaran yang dilantik oleh Homage untuk mengumpulkan Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah dan memproses dan menghantar bayaran kepada Profesional Penjagaan;
   13. "Masa Tempahan Berjadual" bermaksud masa dan tarikh Perkhidmatan Yang Ditempah hendaklah dijalankan oleh Profesional Penjagaan seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Tempahan;
   14. "Cukai" ertinya cukai barangan dan perkhidmatan atau apa-apa cukai atau bayaran lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa di Malaysia; Dan
   15. "Laman web" bermaksud http://www.homage.com.my/, aplikasi telefon bimbit Homage yang berkaitan dan alat teknologi Homage.
   1. Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.
   2. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang rujukan dalam Perjanjian ini kepada Klausa atau Jadual merujuk kepada Fasal atau Jadual tertentu kepada Perjanjian ini.
   3. Rujukan kepada mana-mana statut atau peruntukan berkanun hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada yang sama sebagaimana yang ia boleh dari semasa ke semasa, dipinda, diubah suai atau digubal semula.
   4. Perkataan yang menandakan tunggal termasuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang mengimport jantina maskulin termasuk jantina feminin dan neuter dan sebaliknya.

 

2.PERKHIDMATAN YANG AKAN DISEDIAKAN DAN HUBUNGAN PIHAK-PIHAK

   1. Profesional Penjagaan akan menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Berjadual dan Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Pihak-pihak mengakui bahawa Profesional Penjagaan terlibat secara langsung oleh Pelanggan sebagai kontraktor bebas dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini boleh ditafsirkan sebagai mewujudkan hubungan majikan-pekerja antara Pihak-pihak. Pihak-pihak selanjutnya mengakui bahawa Profesional Penjagaan bukan ejen atau rakan kongsi (melalui usaha sama atau sebaliknya) Homage dan tidak diberi kuasa untuk membuat sebarang perwakilan, kontrak atau komitmen bagi pihak Homage.

 

3. KEWAJIPAN PROFESIONAL PENJAGAAN

   1. Profesional Penjagaan bersetuju untuk:
    1. menyampaikan dan melengkapkan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    2. menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah dengan penjagaan dan kemahiran yang munasabah;
    3. mengambil semua langkah yang perlu untuk mengelakkan sebarang kerugian dan/atau kerosakan kepada harta Pelanggan; Dan
    4. menggunakan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah dengan berkesan dan cekap dalam menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Jika Perkhidmatan Yang Ditempah yang dilakukan oleh Profesional Penjagaan tidak sampai kepada standard yang diperlukan secara munasabah oleh profesional penjagaan atau jika terdapat sebarang kerosakan yang disebabkan oleh Pelanggan oleh Profesional Penjagaan("Pertikaian Pelanggan"),Pelanggan hendaklah memberitahu Homage tentang Pertikaian Pelanggan dalam Tempoh Pertikaian. Homage akan memaklumkan Profesional Penjagaan Pertikaian Pelanggan dan Profesional Penjagaan hendaklah mengatur, melalui Homage, tarikh dan masa yang dipersetujui bersama dengan Pelanggan (dalam apa jua keadaan selepas 7 hari selepas Pertikaian Pelanggan dibangkitkan melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Pelanggan) untuk melengkapkan Perkhidmatan Yang Ditempah atau membetulkan Perkhidmatan Yang Ditempah kepada standard yang munasabah di Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah. Tiada bayaran tambahan akan dikenakan kepada Pelanggan untuk pelaksanaan sebarang perkhidmatan pembetulan dalam kepuasan Pertikaian Pelanggan. Perkhidmatan yang ditempah tidak akan dianggap selesai (dan invois tidak akan dikeluarkan kepada Pelanggan untuk pembayaran) sehingga Pertikaian Pelanggan diselesaikan.

 

4. KEWAJIPAN PELANGGAN

   1. Pelanggan hendaklah:
    1. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu untuk membolehkan Profesional Penjagaan melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah dengan cara yang cekap;
    2. menyediakan Bahan Habis Pakai Perubatan yang diperlukan untuk membolehkan Profesional Penjagaan melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    3. menyediakan persekitaran yang selamat untuk Profesional Penjagaan untuk menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    4. memberitahu Homage tentang apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Profesional Penjagaan secepat mungkin, tetapi dalam apa jua keadaan, dalam Tempoh Pertikaian; Dan
    5. memastikan lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah adalah di harta kediaman persendirian dan bukan pejabat atau tempat perniagaan (kecuali jika perkhidmatan penjagaan melibatkan perkhidmatan pengiring).

 

5. BAYARAN YURAN PERKHIDMATAN YANG DITEMPAH

   1. Pelanggan akan membayar Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah untuk Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Pelanggan bersetuju untuk membenarkan Ejen Pembayaran memproses pembayaran melalui pindahan bank atau kad kredit Pelanggan secara automatik dalam jumlah yang sama dengan Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah sebelum perkhidmatan yang ditempah selesai. Ejen Pembayaran akan membayar kepada Profesional Penjagaan (tolak apa-apa bayaran yang dibuat kepada Homage) selepas perkhidmatan ditempah selesai.

 

6. PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN BAYARAN BALIK

   1. Pelanggan dibenarkan untuk membatalkan atau meminda Permintaan Tempahan di Laman Web, secara percuma, sehingga tujuh (7) hari sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan atau selagi Permintaan Tempahan tidak diberikan kepada Profesional Penjagaan.
   2. Jika Pelanggan membatalkan Permintaan Tempahan dalam tempoh tujuh (7) hari dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, tetapi sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran sebanyak tujuh puluh lima Ringgit Malaysia (RM 75) setiap pembatalan.
   3. Jika Pelanggan meminda Permintaan Tempahan dalam tempoh tujuh (7) hari dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, tetapi sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran empat puluh lima Ringgit Malaysia (RM 45) setiap perubahan.
   4. Jika Pelanggan meminda Permintaan Tempahan dalam tempoh dua puluh empat jam dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran empat puluh lima Ringgit Malaysia (RM 45) setiap perubahan. Ini tidak meliputi pengurangan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah.
   5. Jika Pelanggan membatalkan Permintaan Tempahan atau mengurangkan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah dalam tempoh dua puluh empat jam dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan Yuran Perkhidmatan Ditempah penuh permintaan tempahan asal untuk dua puluh empat (24) jam pertama.
   6. Sekiranya Profesional Penjagaan tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Perjanjian ini akan ditamatkan.
   7. Sekiranya terdapat pelanggaran Perjanjian ini oleh Profesional Penjagaan, apa-apa ganti rugi yang pelanggan berhak akan dihadkan kepada jumlah Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah yang telah dibayar oleh Pelanggan kepada Profesional Penjagaan (tolak apa-apa bayaran yang dibuat kepada Homage) dalam tempoh tujuh (7) hari yang lalu.

 

7. TERMA DAN PENAMATAN PERJANJIAN

   1. Perjanjian ini akan bermula pada tarikh yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini dan akan berterusan sehingga ditamatkan:
    1. mengikut Fasal 6.1, Fasal 6.2, Fasal 6.5 atau Fasal 6.6; Atau
    2. oleh mana-mana Pihak dengan memberi notis bertulis kepada Pihak lain berikutan pelanggaran material Perjanjian ini oleh Pihak yang lain.
   2. Penamatan Perjanjian ini, walau bagaimanapun, tidak akan menjejaskan hak dan remedi mana-mana Pihak yang telah terakru pada penamatan.

 

8. FORCE MAJEURE

   1. Kedua-dua Pihak tidak akan melanggar Perjanjian ini atau bertanggungjawab untuk kelewatan dalam melaksanakan, atau kegagalan untuk melaksanakan, mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini jika kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa, keadaan atau sebab di luar kawalannya yang munasabah.

 

9. KERAHSIAAN

   1. Setiap Pihak hendaklah menyimpan dengan yakin semua maklumat yang bersifat sulit yang telah didedahkan kepadanya oleh Pihak yang lain. Fasal ini akan bertahan selepas penamatan Perjanjian ini.

10. Jeneral

  1. Semua amaun yang perlu dibayar menurut Perjanjian ini dinyatakan dalam dan hendaklah dibayar dalam Ringgit.
  2. Semua hak dan remedi Pihak-pihak adalah berasingan dan kumulatif, dan tiada seorang pun daripada mereka, sama ada dilaksanakan atau tidak, akan disifatkan sebagai pengecualian apa-apa hak atau remedi lain atau hendaklah disifatkan untuk menghadkan atau menjejaskan mana-mana hak atau remedi undang-undang atau saksama lain yang mana-mana Pihak mungkin mempunyai.
  3. Penepian oleh Pihak yang ingkar, pelanggaran atau ketidakpatuhan di bawah Perjanjian ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak Pihak tersebut di bawah Perjanjian ini berkenaan dengan apa-apa keingkaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan yang berterusan atau berikutnya (sama ada yang sama atau apa-apa jenis lain).
  4. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian peruntukan Perjanjian ini adalah atau menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia akan dianggap diubahsuai setakat yang minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah dan boleh dikuatkuasakan. Jika pengubahsuaian sedemikian tidak mungkin, peruntukan atau peruntukan pihak yang berkaitan akan dianggap dipadamkan. Sebarang pengubahsuaian atau penghapusan peruntukan atau sebahagian peruntukan di bawah Fasal ini tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan seluruh Perjanjian ini
  5. Apa-apa notis yang diperlukan atau dibenarkan untuk diberikan di bawah Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah diberikan dengan betul jika dihantar secara peribadi, dihantar melalui penghantaran faksimili atau dihantar melalui pos berdaftar prabayar yang dialamatkan kepada Pihak-Pihak di alamat mereka yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini atau ke alamat lain sebagaimana setiap Pihak boleh dari semasa ke semasa menyatakan melalui notis yang diberikan kepada yang lain mengikut yang lain dengan ini. Apa-apa notis yang diberikan sedemikian hendaklah secara muktamad dianggap telah diberikan atau dibuat pada hari penghantaran, jika dihantar secara peribadi, atau jika dihantar melalui penghantaran faksimili atau dihantar seperti yang dinyatakan di atas, pada tarikh yang ditunjukkan pada pengesahan faksimili resit atau pada resit pos sebagai tarikh di mana sampul surat yang mengandungi notis itu sebenarnya diterima oleh penerima.
  6. Kedua-dua Pihak tidak berhak untuk menyerahkan atau sebaliknya sebahagian daripada keseluruhan atau sebahagian daripada manfaat Perjanjian ini tanpa persetujuan Pihak lain.
  7. Tiada pindaan Perjanjian ini akan berkuat kuasa melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh Pihak-pihak.
  8. Perjanjian ini, bersama-sama dengan Permintaan Tempahan yang diterima oleh Profesional Penjagaan, merupakan keseluruhan perjanjian antara Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, rundingan dan perbincangan terdahulu, sama ada secara lisan atau bertulis.
  9. Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
  10. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak boleh pada bila-bila masa tanpa mengambil kira apa-apa tempoh notis yang diperlukan oleh peruntukan-peruntukan ini, dan sekerap yang perlu atau sesuai, mendapatkan apa-apa relief atau langkah-langkah injunksi, atau apa-apa interlokutori, pelepasan sementara atau interim atau langkah-langkah, dari mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten.
  11. Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam satu atau lebih rakan sejawat dan semua rakan sejawat tersebut apabila dilaksanakan dan diambil bersama akan membentuk Perjanjian ini.

Perjanjian Perkhidmatan (Profesional Penjagaan)

This Care Professional Agreement (Agreement) sets forth the terms and conditions whereby you, a service provider fully-licensed (to the extent required by applicable law) and qualified to provide the services contemplated by this Agreement (Care Pro or you), agree to provide certain services (as described at the [Homage Services Page][homage.com.my/all-services/] (Care Services) to third parties that may, from time to time, be referred to you via the web-based platform or mobile application of Homage Sdn. Bhd, a company incorporated under the laws of Malaysia with a registered office at 17-106, Plaza Equatorial, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia (Homage). Your contact information, including mailing address, phone number, and email address is located on your account profile page and is incorporated herein by reference. You are obligated to maintain this information and ensure it is current.

  1. LATAR BELAKANG. 
   1. What we do.

    Penghormatan is the creator of a technology platform that creates a marketplace to connect potential clients, which may be individuals (Individual Client) or institutions (for example hospitals or other care facilities) (Institutional Client) (collectively, the Clients) with fully-licensed (to the extent required by applicable law) and qualified professionals, such as Care Pro, to provide Care Services. Homage provides a web-based and mobile application-based portal (Homage Platform) through which the Clients may connect with a network of care professionals with whom they may arrange a variety of Care Services on behalf of themselves or others (Care Recipient) or through which the Institutional Client may engage directly with Homage in order for Homage to source Care Pro for one-time, shift, short-term contract or other types of Care Services, which shall be provided to the Institutional Client by Homage.You understand and intend that you will provide the Care Services to Care Recipients strictly as an independent contractor, and not as an employee, worker, agent, joint venturer, partner or franchisee of Homage or any Client for any purpose.For Care Services provided to Individual Clients, Homage’s role is limited to offering the technology platform as a source of referrals for Individual Clients and Care Pros and facilitating payments from Individual Clients to Care Pros. In these circumstances, Homage is acting as the disclosed agent for Care Pro and Care Pro is the principal of that contracting arrangement with the Individual Client. In these circumstances, Homage will be entitled to the Brokerage Fee set out below for the services it provides pursuant to this Agreement.

    For Care Services provided to Institutional Clients, Homage’s role will be as the direct service provider to the Institutional Client and the principal of the contracting arrangement with the Institutional Client. In these circumstances, Homage engages Care Pro under this Agreement as Homage’s sub-contractor to provide the required Care Services to the Institutional Client.

    Homage and Care Pro acknowledge and agree that the Care Services will be performed in a designated location as requested by the Clients.

    Any third party who is engaged by the Care Pro to perform the Care Services, shall at all times remain as Care Pro’s Sub-Contractor and is not in any legal relationship with Homage (including without limitation any employment or contracting relationship).For the avoidance of doubt, Care Pro shall obtain prior written consent from Homage should the Care Pro intend to engage any third party to perform the Care Services.

   2. The Homage Platform and Terms of Use.

    By entering into this Agreement with Homage, you hereby agree to be listed on Homage’s database of care professionals for the purpose of receiving Booking Requests (as defined below). Before receiving access to the Homage Platform, you must also review and agree to the Terms of Use and Privacy Policy of the Homage Platform, which are incorporated herein by reference and which you acknowledge that you have reviewed and accepted. To the extent the Terms of Use are inconsistent with this Agreement, this Agreement shall prevail.From time to time, in their sole and complete discretion, the Clients will submit a request to Homage for Care Services, setting forth the nature of the Care Services required (Booking Request). Homage will review the Booking Request and decide in its sole discretion whether Homage is able to assist with the Booking Request. If Homage is able to assist with the Booking Request, Homage will make such Booking Request available on the Homage Platform. To the extent feasible, Homage will provide details relating to the Booking Request, including requested Care Services, location, booking time, and any other additional requirements for such Care Services. Some of the details necessary for Care Pro to provide the Care Services may also be provided by the Clients and/or Care Recipients. Homage is not responsible for verifying any such details provided by the Clients and/or Care Recipients. Homage does not guarantee any minimum number of Booking Requests will be available to Care Pro at any point during the term of this Agreement.Care Pro will have the opportunity to review Booking Requests on the Homage Platform and apply for Booking Requests (Permohonan) as described herein. Care Pro has no obligation to apply for Booking Requests, however once Care Pro has submitted an Application for a Booking Request, Care Pro will be subject to Homage’s cancellation policy. Once a Care Pro applies for a Booking Request, Homage will review the Application and determine Care Pro’s suitability. The selection of Care Pro for the Booking Request shall be subject to Homage’s sole discretion.

    Once Homage confirms Care Pro for a Booking Request, the Homage Platform will confirm that the Booking Request has been booked by the Care Pro (Booked Services) and thereafter notify Care Pro and the Client. Booked Services are Care Services for which you have applied and Homage has approved you for a Booking Request.

    At this point, for Care Services to be provided to Individual Client, a contract will be formed directly between the Individual Client and Care Pro for Care Pro to complete the Booked Services. In such circumstances, you hereby appoint Homage to be your disclosed agent for the purposes of entering into such a contract with Individual Client. You acknowledge that you shall be principally responsible for providing the Care Services to the Individual Client and the principal pursuant to that contracting arrangement.

    For the Care Services to be provided to Institutional Client, Homage will be principally responsible for providing the Care Services to the Institutional Client, with Care Pro as a Homage’s sub-contractor in such arrangements.

    You agree that your name, phone number, likeness, and other profile information may be provided or made available to the Clients by or on behalf of Homage after the Care Service is booked.

   3. Background Checks.

    Before receiving access to the Homage Platform, Care Pro must submit to and pass a background check through Homage’s background check provider. After receiving access to the Homage Platform, Homage may from time-to-time, in its reasonable discretion and in accordance with applicable law, conduct additional background checks on Care Pro through Homage’s background check provider.

   4. Keperluan.

    Sebelum dapat menerima Permintaan Tempahan, Care Pro bersetuju untuk memberikan Homage maklumat dan data peribadi berikut:

    1. Butiran hubungan, termasuk nama undang-undang penuh, alamat, tarikh lahir, jantina, nombor telefon, gambar, butiran akaun bank, butiran kad kredit dan alamat e-mel;
    2. Salinan Kad Pengenalan (atau, jika Care Pro adalah perniagaan atau syarikat, salinan Kad Pengenalan setiap rakan kongsi atau pengarahnya dan mana-mana subkontraktor, pekerja dan/atau pembantu (Sub-Kontraktor) yang ingin digunakan oleh Care Pro dalam penyediaan Perkhidmatan Yang Ditempah);
    3. Salinan sijil pendidikan dan profesional terkini yang berkaitan (contohnya, sijil kejururawatan atau penjaga, sijil pertolongan cemas, dll.) dan laporan pemeriksaan kesihatan Care Pro;
    4. Rujukan majikan dan/atau jurulatih terdahulu yang telah bekerja dengan Care Pro, jika diminta oleh Homage;
    5. Bahasa, bangsa dan agama;
    6. Timeslots di mana Care Pro menjangka akan tersedia untuk penyediaan Perkhidmatan Penjagaan;
    7. Skop Care Services Care Pro berkelayakan dan bersedia untuk menyediakan; Dan
    8. Sebarang maklumat lain yang diminta secara munasabah oleh Homage.

    Care Pro agrees to notify Homage immediately of any changes to the above information. Care Pro agrees to provide Homage with updates to the above information, including but not limited to copies of renewed licenses and certificates, as required by applicable laws, rules or regulations. Any failure to notify or provide such information to Homage shall entitle Homage to deactivate or deprioritize Care Pro’s access to Booking Requests and/or the Homage Platform.

    The information provided by Care Pro as set forth in this Section 1.4 is required by Homage to carry out its business and Homage shall process such information in accordance with the Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) and the Privacy Policy. Care Pro hereby consents to the collection, use, disclosure, transfer and storage of its personal data for Homage to assess the suitability of Care Pro for the Homage Platform and/or the provision of Care Services, recommend Care Pro for particular Booking Requests, conduct general marketing analysis and outreach with respect to Care Services, and improve internal business operations. Care Pro is aware of its obligations under the PDPA and any personal data collected or processed by Care Pro pursuant to or in relation to any Booking Request, Booked Services and this Agreement shall be used for the sole purpose of providing Care Services only.

    To ensure the safety and security of the Clients, Homage reserves the right in its absolute and sole discretion to reject, remove, or otherwise cease recommendation of any Care Pro or Care Pro’s Sub-Contractors from the Homage Platform whom it deems unfit to provide Care Services. Care Pro shall have no claim against Homage for Homage’s rejection or removal of Care Pro from the Homage Platform.

  2. PERKHIDMATAN. 
   1. Booking Requests. 

    Care Pro shall be eligible to apply for Booking Requests through the Homage Platform requesting any Care Services that Care Pro is qualified and fully-licensed (to the extent required by applicable law) to provide. In those jurisdictions where a license, permit, or certification is required to perform the Care Services, Care Pro shall, upon reasonable request, provide proof to Homage of all necessary, up-to-date licenses, permits and/or certifications before Care Pro provides any such Care Services under this Agreement.To ensure that the Homage Platform remains a reliable source of referrals, once an Application is confirmed by Homage or Care Pro has agreed to provide subcontracting services to Homage in respect of any particular Institutional Client (as applicable), Care Pro is contractually obligated to complete the Booked Services to the satisfaction of the Clients, and Homage in the case of Care Services provided to Institutional Client.By applying for a Booking Request, Care Pro is deemed to have agreed to perform the Booked Services at the location, time and dates as specified in the Booking Request, and Care Pro further agrees that the estimated amount of time to carry out the Care Services as specified in the Booking Request is an appropriate timeframe in which Care Pro can effectively and efficiently complete the Booked Services.

    In order to apply for Booking Requests, Care Pro must possess a smartphone equipped with access to the Homage Platform (Compatible Mobile Device), subscribe to an appropriate data plan, and download Homage’s Care Pro mobile application (Mobile Application) onto the Compatible Mobile Device used by Care Pro. All Applications for Booking Requests must be submitted through the Mobile Application. Care Pro will record his or her time and provide the Clients summaries through the Mobile Application.

    Homage collects the latitude and longitude location (Location Coordinates) of the Compatible Mobile Device for a period of time prior to the scheduled start of a Booked Service for the purpose of confirming when Care Pro begins providing the Booked Service, and following the scheduled end of a Booked Service for the purpose of confirming that the Booked Service is completed. In addition, Homage may collect the Location Coordinates of the Compatible Mobile Device to verify Care Pro’s location at Clients’ or Care Recipient’s site. Homage may also disclose Care Pro’s location information and contact information as required by applicable law, to authorized service providers, or when Homage believes that such disclosure is necessary to protect the rights, property, or safety of Homage, Homage Platform’s users, Clients, Care Recipients, and/or others. Homage has no right to collect or use GPS data for the purpose of controlling or monitoring the manner and means by which the Care Pro provides the Care Services contemplated by this Agreement, or the frequency with which the Care Pro uses the Homage Platform to apply for Booking Request. Homage retains Location Coordinates information to confirm that the Booked Services have been completed and retains de-identified Location Coordinates data indefinitely. By executing this Agreement, Care Pro agrees to the use and disclosure of Location Coordinates information as described above.

   2. Provision of Care Services. 

    Care Pro is solely responsible for determining the manner and method of performing all Care Services under this Agreement. Care Pro may personally provide Care Services or permit any Care Pro’s Sub-Contractors who have been prior approved by Homage to perform Care Services. Care Pro and any of the Care Pro’s Sub-Contractors will comply with reasonable guidelines, specifications, instructions, policies and/or codes of conduct and practice as may be provided by Homage from time to time. While performing all Care Services, Care Pro will comply with Homage’s dress code policy, available at [homage.com.my/terms-and-conditions] as described in the [Service Agreement (Care Professional) tab].When providing the Care Services to the Individual Client, Care Pro shall be, at all times while this Agreement is in effect, free from supervision, control and direction in the performance of the Care Services. Homage shall not control or have any right to control the manner or means by which Care Pro performs the Care Services, including but not limited to the Booking Requests that Care Pro accepts, or the manner in which Care Pro completes Booked Services. Homage has no obligation (but has the right) to inspect Care Pro’s work for quality purposes.For Care Services to be provided to Institutional Client, Homage will be the principal contracting party with the Institutional Client. Care Pro agrees to follow all requirements, instructions, guidelines, specifications, policies, codes of conduct and/or practice as may be communicated directly to Care Pro by the Institutional Client. Care Pro must personally provide the Care Services and may not allow or appoint any Care Pro’s Sub-Contractors to perform such Care Services to the Institutional Client, unless the prior written approval of Homage is first obtained. While providing the Care Services to the Institutional Client, Care Pro will comply with Homage’s or Institutional Client’s dress code policy.

    Care Pro agrees that it shall be subject to the supervision, control, and direction of Homage at all times during the term of this Agreement or when the Care Services are provided by Care Pro to the Institutional Client, Homage shall reserve the rights to control the manner or means by which Care Pro performs the Care Services to the Institutional Client. Care Pro agrees that it shall remain responsible for its own performance of all Care Services that it sub-contracts to Homage and shall obtain and maintain appropriate insurance in respect of itself and its obligations under this Agreement.

    To the extent required by applicable law, Care Pro agrees to maintain a separate set of books or records reflecting all items of income and expense associated with operating his or her business.

    Care Pro understands and agrees that Care Pro’s failure to complete a Booked Service in accordance with the Client’s requirements as described through the Homage Platform constitutes a material breach of this Agreement and may result in termination of this Agreement in accordance with Section 9. If Care Pro fails to complete any Booked Service in accordance with this Agreement, Care Pro understands and agrees that Homage may request that Care Pro arrange, via Homage, at a date and time mutually agreed with the Client, to complete the Booked Service or rectify the Booked Service, and no additional payment will be paid to Care Pro. Homage may make compensatory payments to the Client for any damage alleged to have been caused to the Client by Care Pro, and Homage may require, in its sole discretion, Care Pro to reimburse Homage for compensatory payments made by Homage. At this time, Care Pro will be covered by Homage’s general liability and malpractice insurance while providing Care Services under this Agreement. This is subject to change at any time, provided that Homage will notify you in the event of any material change.

   3. Cancellations; Rescheduling; Late Arrival. 

    Care Pro may not cancel a Booked Service, and cancelling a Booked Service will result in Care Pro being subject to payment of cancellation fees as set out in Homage’s cancellation policy (which may be amended from time to time by Homage without any notice to Care Pro). In the event Care Pro, upon more than twenty-four (24) hours’ notice, needs to reschedule a Booked Service, Care Pro may contact Homage and attempt to reschedule the Booked Service.
    In the event that the Client declines to reschedule the Booked Service (on the request by Care Pro), and Care Pro is unable to perform the Booked Service as originally scheduled, Homage shall have the right to make the Booking Request available to other replacement professionals on the Homage Platform, provided that Care Pro may still be subject to cancellation fees. Repeated cancellations and/or rescheduled Booked Services on short-notice by Care Pro may result in termination of this Agreement in accordance with Section 9 or deactivation or de-prioritization of Care Pro’s access to Booking Request and/or the Homage Platform.Additionally, at Homage’s reasonable discretion, cancellation, rescheduling, no-show (without prior notification to Homage) or late arrivals by the Care Pro may be subject to cancellation fees as set out in the cancellation policy.Care Pro may be entitled to cancellation fees in the event a Client cancels or reschedules any Booked Services. By accepting this Agreement, Care Pro authorizes Homage to withhold any cancellation fees (where applicable) as payment of liquidated damages from amounts payable to Care Pro.

   4. Client Reviews.

    Care Pro acknowledges that the Homage Platform is intended to refer Clients only to Care Pros who maintain the highest standards of professionalism and quality of service. Care Pro acknowledges that the Client may rate and review a Care Pro at the end of every booking. Care Pro agrees to maintain high standards of professionalism and service, including but not limited to maintaining appearance and grooming standards consistent with industry standard, and maintaining a Client’s rating at or above the minimum rating established by Homage for access to the Homage Platform, as modified from time to time. In the event a Care Pro’s aggregate rating falls below the applicable minimum rating, Homage may issue a written warning to Care Pro, and reserves the right to deactivate or deprioritize the Care Pro’s access to Booking Request and/or the Homage Platform. Homage agrees to provide Care Pro written notice of the minimum rating and any changes thereto. Care Pro may appeal any written warning and provide proof of extenuating circumstances. Homage shall be entitled, in its sole discretion, to accept or reject any appeal.
   5. Costs of Operation.

    Care Pro may be eligible to seek reimbursement for certain expenses incurred by Care Pro depending on the Client and type of Care Services provided. Please refer to Homage’s expense reimbursement policy and procedures.
   6. Use of Voice, Image and Likeness.

    Care Pro gives Homage permission to use any and all of Care Pro’s voice, image, likeness, and any ratings and reviews from the Clients about Care Pro, with or without using Care Pro’s name, in connection with the products and/or services available through the Homage Platform, for the purposes of advertising and promoting such products and/or services and/or Homage, for the purposes of identifying Care Pro to the Clients, and/or for other purposes deemed appropriate by the Homage in its reasonable discretion, except to the extent expressly prohibited by laws. In addition to the foregoing, Care Pro may be required to submit an image for use by the Homage Platform to facilitate identifying Care Pro with the Clients. Care Pro also represents and warrants the Care Pro owns the copyright of any image or likeness that the Care Pro provides to Homage.
   7. Call and SMS Data.Care Pro agrees that Homage may mask Care Pro’s phone number when Care Pro calls or exchanges text (SMS) messages with the Clients and/or Care Recipients through the Mobile Application. To facilitate this process, Homage and its service provider may receive in real time and store call data, including the date and time of the call or text (SMS) message, the parties’ phone numbers, and the content of the text (SMS) messages. Care Pro consents to the masking process described above and to Homage’s use and disclosure of this call data for its legitimate business purposes. Care Pro also consents to Homage’s sending text (SMS) messages directly to Care Pro as described in the Terms of Use. Care Pro understands and agrees that the Clients and/or Care Recipients may have access to Care Pro’s phone number outside of the Mobile Application.

3. YURAN PERKHIDMATAN.

  1. Booked Service Fees. 

   For the Care Services provided to Individual Client, Homage will invoice the Client on behalf and in the name of Care Pro for fees payable by the Individual Client for the Booked Services (Booked Services Fees) after completion of the Booked Services. All payments due shall be made to the third party escrow and payment agent engaged by Homage to collect the Booked Service Fees and process the relevant payments in respect to the Care Services to Care Pro and Homage (Payment Agent). Payment Agent will collect the Booked Services Fees from the Individual Client and will process payment as set forth below.For the Care Services provided to the Institutional Client, Homage shall invoice the Institutional Client in its own name for fees payable by the Institutional Client for the Booked Services after the completion of the Booked Services. Care Pro acknowledges that Homage will be solely entitled to the fees received from the Institutional Clients (Institutional Fees). Care Pro will be entitled to the agreed rate with Homage for providing the Care Services to the Institutional Client (Sub-Contracting Fees).All Booked Services Fees (after deducting the Brokerage Fee) and/or Sub-Contracting Fees payable to Care Pro shall be paid by the Payment Agent at the end of the applicable payment cycle following completion of the Care Services (Payment Cycle) into the bank account as specified by Care Pro. Payment cycle durations are subject to change at any time in Homage’s sole discretion. Care Pro acknowledges that Homage maintains the right to amend the Booked Service Fees and/or Institutional Fees at its sole discretion provided that this does not affect the agreed fee to be paid to Care Pro.

  2. Brokerage Fees.For the Care Services provided to Individual Client, a brokerage fee (exclusive of Tax) (Yuran Pembrokeran) will be payable to Homage for the Booked Services that Care Pro provides. Once a Care Service is booked, the Brokerage Fee shall immediately be due and payable by Care Pro to Homage. Care Pro hereby irrevocably authorises and directs the Payment Agent to deduct the Brokerage Fee from the Booked Services Fees and to make payment of the Brokerage Fee to Homage. The deduction of the Brokerage Fee from the Booked Services Fees shall be made prior to the payment of the remainder of the Booked Services Fees to Care Pro.Care Pro further acknowledges that Homage maintains the right to alter the Brokerage Fees payable by Care Pro or to include any other fees from time to time at its sole discretion provided that this does not affect the agreed fee to be paid to Care Pro for Care Services previously performed. Any Tax on Homage’s services (where applicable) shall be borne by Care Pro and charged at the prevailing rate at the material time.

   Care Pro acknowledges and agrees that (a) Homage will not be liable for any Client’s failure to pay any Booked Services Fees due in connection with the completed Booked Services, and Care Pro agrees that it will not make any claim against Homage and its sole recourse is against the Client, and (b) notwithstanding the failure by any Client to pay any Booked Services Fees, any Brokerage Fee that Homage is entitled to receive from the Booked Services shall remain due and payable to Homage by Care Pro.

  3. TaxCare Pro shall be responsible for ensuring that all required Tax payments (including the Care Pro’s personal income tax) arising out of all payments made to the Care Pros are made to the relevant authorities in a timely manner. Any penalties, fines or other charges resulting from Care Pro’s failure to comply with applicable tax laws shall be the sole responsibility of Care Pro.For the Institutional Fees, Homage will be responsible to remit any applicable Tax payable by Homage (but not Care Pro) under the applicable laws to the relevant authorities in a timely manner.

   In the event that Care Pro is a registered person and required under the applicable laws to impose Tax on the Care Services provided to either Individual Clients or Institutional Clients, Care Pro shall inform Homage their registration status in a timely manner in order for Homage to impose and collect such Tax on behalf of the Care Pro. Care Pro agrees to indemnify Homage for any fines, penalties, or other liabilities arising from the wrongful imposition or collection of such Tax.

   In the event that Homage is a registered person and required under the applicable laws to impose Tax on any of the Brokerage Fees, Sub-Contracting Fees and/or Institutional Fees, Homage shall be entitled to charge such Tax in addition to the quoted fees. The respective person shall be responsible to pay such Tax to Homage.

   For the purpose of this Agreement, Tax shall mean any and all taxes, duties, levies, charges, fees or other assessments imposed by any governmental authority (including but not limited to any sales and services, goods and services, value added, excise, or other similar tax), including any interest, penalties, or other amounts imposed in connection therewith.

4. KERAHSIAAN DAN PRIVASI PELANGGAN.

Care Pro understands that in performing the Care Services, he or she will receive certain private and/or confidential information regarding the Clients and will have access to their homes, care locations, and personal belongings, and will also receive or have access to proprietary or confidential information relating to Homage, the Homage Platform, and our Services. Except upon order of government authority (e.g., Court, administrative agency) having jurisdiction, or upon written consent by the Clients, Care Pro agrees that he or she shall not use, publish, disseminate or disclose, for his or her own benefit or the benefit of any third party, any confidential information regarding Homage or Clients, including addresses, telephone numbers, financial information, training materials and/or operational details. Care Pro further agrees not to engage in any activity which violates the privacy of any Client, including, but not limited to, taking unauthorized photographs or making unauthorized audio or video recordings of a Client or his or her homes, care locations or personal belongings, or publishing, disseminating or disclosing any such photographs or recordings. Care Pro acknowledges that his/her failure to comply with the foregoing shall constitute a material breach of this Agreement.

5. HUBUNGAN PIHAK-PIHAK.

Care Pro is an independent contractor and has not been engaged by Homage to perform services on Homage’s behalf. Care Pro has entered into this Agreement for the purpose of having access to the Homage Platform or Clients introduced to it by Homage. In exchange for which, when Care Pro provides the Care Services to the Individual Client, Care Pro pays Homage a Brokerage Fee, as described herein. Further, when Care Pro provides Care Services to Institutional Client, Care Pro acknowledges that Homage will be solely entitled to the Institutional Fees, and Homage will pay Care Pro Sub-Contracting Fees, as described herein.

This Agreement shall not be construed to create any association, partnership, joint venture, employee, worker or agency relationship between Care Pro and Homage or any Client for any purpose. Accordingly, the Employment Act 1955 does not apply to this Agreement.

Care Pro has no authority (and shall not hold himself or herself out as having authority) to bind Homage and Care Pro shall not make any agreements or representations on Homage’s behalf without Homage’s prior written consent. Care Pro understands that Care Pro will not be eligible to participate in any benefit plans offered to Homage’s employees, including, but not limited to, vacation, group medical or life insurance, disability, profit sharing or retirement benefits or benefit plans offered by Homage to its employees.

Care Pro shall be responsible for its own Tax, deductions, assessments, premiums and remittances to the Inland Revenue Board of Malaysia and any other governmental or statutory authority in respect of any amount received under this Agreement. Care Pro shall be responsible for, and shall indemnify and hold Homage harmless for any claims, suits, or actions related to this provision, including any such claims brought by Care Pro or by any third party with respect to any claims for taxes or contributions, including penalties and interest.

6. PERWAKILAN DAN JAMINAN.

Care Pro mewakili dan menjamin kepada Homage bahawa: (a) Care Pro mempunyai hak undang-undang untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini; (b) Care Pro dilesenkan sepenuhnya (setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan) dan diberi kuasa untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini, dan mempunyai kemahiran, pengalaman dan kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan; dan (c) Care Pro akan melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan secara profesional dan tekun mengikut piawaian industri terbaik untuk perkhidmatan yang serupa, termasuk menyelesaikan semua Permintaan Tempahan yang diterima yang dirujuk kepada Care Pro yang dia pilih untuk diterima melalui Platform Homage; dan (d) Care Pro akan melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan mengikut semua undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berkenaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, PDPA.

Care Pro mengakui bahawa kegagalannya untuk mematuhi perkara di atas akan menjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian ini.

7. GANTI RUGI

Care Pro shall defend, indemnify and hold harmless Homage and its affiliates and its officers, directors, employees, agents, successors, and assigns and any other entity that requests or is in any way involved in making available, arranging and/or facilitating services through the Homage Platform or directly via Homage in respect of the Care Services provided to the Institutional Client, from and against all losses, damages, liabilities, deficiencies, actions, judgments, interest, awards, penalties, fines, costs, or expenses of whatever kind (including reasonable legal fees) arising out of or resulting from: (a) bodily injury, death of any person, theft or damage to real or tangible, personal property resulting from Care Pro’s acts or omissions; (b) Care Pro’s breach of any representation, warranty, or obligation under this Agreement; and/or (c) Care Pro’s breach of Section 4 of this Agreement.

The Care Services that Care Pro provides pursuant to this Agreement are fully and entirely Care Pro’s responsibility. Save for the Care Services to be provided to the Institutional Client where Homage directly contracts with, Homage is not responsible or liable for the actions or inactions of a Client or other third party in relation to the Care Services provided by Care Pro. Care Pro understands, therefore, that by using the Homage Platform, Care Pro will be introduced to third parties in relation to whom Homage has not conducted any background or reference checking, that may be potentially dangerous, and that Care Pro uses the Homage Platform at his/her own risk.

8. HARTA INTELEK

Care Pro will not use Homage’s Intellectual Property without the prior written consent of Homage, and shall not authorize any third parties to use any of Homage’s Intellectual Property. Nothing in this Agreement will give Care Pro any rights in respect of any of the Intellectual Property or the goodwill associated with Homage or its business. Any content or information that Care Pro creates on behalf of Homage, including Care Reports, is owned by Homage.

For the purpose of this Agreement, Intellectual Property means all intellectual property, whether or not now existing, both register and unregistered, protected by statute, common law or equity in Malaysia or elsewhere in the world, including but not limited to copyright, trademarks, designs, patents, patentable information, confidential information, circuit layouts and plant varieties, licences, goodwill and other rights to possess and use any works and other subject matter of intellectual property rights, trading names, and domain names.

9. TEMPOH; PENAMATAN.

   1. Term 

    This Agreement shall be effective as of the date it is executed by Care Pro and shall remain in effect unless and until terminated as set forth in this Section 9 (the Term). Care Pro understands that Homage may temporarily deactivate Care Pro’s profile on Homage Platform in the event that Care Pro is inactive on the Homage Platform for a period of 28 days or more, as modified from time to time. In such circumstances, Homage shall reactivate Care Pro’s profile upon request from Care Pro.The parties acknowledge that the term of this Agreement does not reflect an uninterrupted service arrangement, as this Agreement guarantees Care Pro the right to choose when to make himself or herself available and each Booked Services referred and accepted is treated as a separate service arrangement.

   2. Penamatan 
    1. Homage and Care Pro may terminate this Agreement, effective immediately upon written notice to the other party, in the event that other party materially breaches this Agreement. A material breach shall include, but not be limited to, the acts or omissions expressly defined as constituting a material breach herein, misconduct, Homage’s failure to timely remit Booked Services Fees as described herein, Care Pro’s repeated failure to complete a Booked Services to Client’s satisfaction, failure to meet the applicable minimum rating, or if a Care Pro cancels or reschedules two (2) or more Booked Services on less than 2 hours’ notice prior to the applicable start time within any twenty-eight (28) days period as set out in Section 2.3 of this Agreement and/or any material absence from Care Pro in the case of Care Services provided to Institutional Clients. In the event there is a dispute whether Homage or Care Pro materially breached the Agreement, and it cannot be resolved by informal negotiations, the parties agree to submit any such dispute to final and binding arbitration, as described in Section 12.2 below.
    2. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian atas apa-apa sebab atas notis bertulis lima belas (15) hari kepada pihak lain.
   3. Care Pro’s Obligations Upon Termination.

    Upon termination of this Agreement for any reason, Care Pro shall: (a) complete any outstanding Booked Services (Outstanding Jobs); (b) return to Homage any confidential information or other property belonging to Homage; (c) cease all further use of the Homage Platform except as required to complete any outstanding Booked Services; and (d) certify in writing to Homage that Care Pro has complied with the requirements of this Section.
   4. Homage’s Obligations Upon Termination. 

    Upon termination of this Agreement:(a) if the termination is effected by Homage, Homage shall pay or procure the Payment Agent to pay to Care Pro any outstanding earned Booked Services Fees (less any Brokerage Fees) and/or Sub-Contracting Fees; or

    (b) if the termination is effected by Care Pro, Homage shall pay or procure the Payment Agent to pay to Care Pro any outstanding earned Booked Services Fees (less any Brokerage Fees) and/or Sub-Contracting Fees at the end of the applicable payment cycle following completion of the Care Services.In either event, Homage shall pay Booked Services Fees (less any Brokerage Fees) and/or Sub-Contracting Fees for any Outstanding Jobs as soon as practicable after Care Pro has completed the Outstanding Jobs.

   5. Surviving Provisions.The terms and conditions of this Section 9.5 and Sections 5, 6, 7, 9.3, 9.4, 10, 11, and 12 (including, but not limited to, Section 12.2) shall survive the expiration or termination of this Agreement.

10. AKTIVITI PERNIAGAAN LAIN.

Care Pro may be engaged or employed in any other business, trade, profession, or other activity, including providing services to customers booked through means other than the Homage Platform, including other web-based portals, provided that Care Pro shall not promote, offer, or otherwise sell or attempt to sell additional, similar, or any other services to the Clients and/or Care Recipients outside of the Homage Platform, without Homage’s prior written consent.

Notwithstanding the foregoing, Care Pro agrees not to affirmatively solicit work from and/or provide services to an Individual Client originally referred through the Homage Platform through any means other than the Homage Platform for a period of six (6) months following Care Pro’s initial engagement by the Individual Client, unless Care Pro has obtained the prior written consent of Homage. Additionally, Care Pro agrees not to solicit work from and/or provide services to an Institutional Client introduced by Homage for a period of twelve (12) months after the end of the engagement.

If Care Pro fails to comply with this Section 10, Care Pro shall pay a referral fee of RM1,000 (for Individual Client) and/or RM3,000 (for Institutional Client) (as the case may be) to Homage and Homage may terminate this Agreement and deactivate and or deprioritize Care Pro’s access to Booking Request and/or the Homage Platform.

Sekatan yang dinyatakan dalam Seksyen 10 ini dianggap oleh pihak-pihak yang munasabah dan perlu untuk melindungi kepentingan sah Homage. Walaupun sekatan dianggap oleh pihak-pihak untuk menjadi munasabah dalam semua keadaan, adalah dipersetujui bahawa jika atas apa-apa sebab, mana-mana satu atau lebih daripada sekatan tersebut hendaklah sama ada diambil dengan sendirinya atau sendiri bersama-sama akan diadili untuk melampaui apa yang munasabah dalam semua keadaan untuk melindungi kepentingan sah Homage, larangan tersebut hendaklah dilaksanakan setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan dalam Seksyen 10 ini dipegang atau didapati tidak sah, tidak sah atau selainnya tidak boleh dikuatkuasakan, ia hendaklah disifatkan sebagai terputus daripada peruntukan tersebut tetapi baki peruntukan tersebut hendaklah kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

The parties agree that if damages alone may not be an adequate remedy if the Care Pro breaches this Section 10, and agree that without limiting the relief that Homage is entitled to seek, Homage may apply for an injunction if Care Pro breaches this Section 10 or Homage reasonably believes that Care Pro is likely to breach this Section 10.

11. TUGASAN.

Care Pro may not assign this Agreement, absent written authorization by Homage. Homage may freely assign and novate its rights and obligations under this Agreement at any time, without any further consent of Care Pro and any novation of obligations shall have effect once Care Pro is notified in writing. This Agreement will inure to the benefit of, be binding on, and be enforceable against, each of the parties hereto and their respective successors and assigns.

12. PENYELESAIAN PERTIKAIAN; UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR.

  1. Informal Negotiations.To expedite resolution and reduce the cost of any dispute, controversy or claim related to this Agreement or otherwise arising from the relationship between Care Pro and Homage, Care Pro and Homage agree to first attempt to negotiate any dispute informally for at least thirty (30) days before initiating any arbitration proceeding. Such informal negotiations will commence upon written notice. Care Pro’s address for such notices is the address provided by Care Pro to Homage.
  2. Mutual Arbitration Provision.Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and settled by arbitration in accordance with the Asian International Arbitration Centre (AIAC) Rules. The seat of the arbitration shall be Malaysia. The arbitration shall be conducted in English. The arbitral tribunal shall consist of one arbitrator. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, any party may at any time without regard to any notice periods required by the provisions hereof, and as often as is necessary or appropriate, seek any injunctive relief or measures, or any interlocutory, provisional or interim relief or measures, from any court of competent jurisdiction.
  3. Governing Law.This Agreement shall be governed and interpreted pursuant to the laws of Malaysia, notwithstanding any principles of conflicts of law.

13. PENGUBAHSUAIAN.

Care Pro dengan ini secara nyata mengakui dan bersetuju bahawa, dengan menggunakan atau menerima akses ke Platform Homage, Care Pro dan Homage terikat dengan versi semasa Perjanjian ini, termasuk apa-apa tambahan kepada Perjanjian ini atau dokumen yang diperbadankan di sini. Care Pro akan terikat dengan pengubahsuaian kepada Perjanjian ini hanya apabila Care Pro menandatangani sebarang pengubahsuaian atau suplemen secara elektronik.

14. PELBAGAI.

All notices, requests, consents, claims, demands, waivers, and other communications hereunder (each, a Notice) shall be in writing and addressed to Homage at the address set forth on the first page of this Agreement and to Care Pro at the address set forth in his/her account. The parties agree that Notices shall be delivered by personal delivery, nationally recognized overnight courier (with all fees pre-paid), electronic mail (with confirmation of transmission), or certified or registered mail. This Agreement, together with any other documents incorporated herein by reference, and related exhibits, schedules, and addenda (if any) constitutes the sole and entire agreement of the parties to this Agreement with respect to the subject matter contained herein, and supersedes all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to such subject matter. Any of the terms thereof may be waived, only by a written document signed by each party to this Agreement or, in the case of waiver, by the party or parties waiving compliance. Except as expressly provided otherwise in this Agreement, if any term or provision of this Agreement is determined to be invalid, illegal or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other term or provision of this Agreement or invalidate or render unenforceable such term or provision in any other jurisdiction. Neither Party shall be in breach of this Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under this Agreement if such delay or failure results from events, circumstances or causes beyond its reasonable control. This Agreement may be executed in multiple counterparts, including by electronic signature, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one instrument. Headings appear solely for convenience of reference. Such headings are not part of this Agreement and shall not be used to construe it.

This Agreement may not be amended, by implication or otherwise, by any marketing material contained on Homage’s website or the Homage Platform. Nothing contained in this provision or this Agreement is intended to or shall be interpreted to create any third-party beneficiary claims, save for as expressly stated herein.

Care Pro mengakui bahawa dia telah membaca dan memahami Perjanjian ini dan juga mengakui bahawa dia mempunyai peluang yang munasabah dan mencukupi untuk mendapatkan dan menerima nasihat undang-undang bebas, atas perbelanjaan Care Pro sendiri, sebelum menandatangani Perjanjian ini.

Dasar Pembatalan Pemilik Penjagaan

LAWATAN SELEPAS BAYAR

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Mengubah atau membatalkan lawatan sebelum Profesional Penjagaan diberikan adalah percuma.

Pembatalan

 • Untuk lawatan yang ditugaskan oleh Care Professional, jika pembatalan berlaku lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran pembatalan.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang ditugaskan, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang daripada 24 jam sebelum waktu mulalawatan, bayaran perkhidmatan 1 jam dikenakan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan oleh Care Professional, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang daripada 2 jam sebelum waktu mulalawatan, bayaran perkhidmatan 1 jam dan bayaran pengangkutan standard dikenakan.
 • Apabila berbilang lawatan dibatalkan pada masa yang sama,yuran pembatalan maksimum adalah 100% daripada semua waktu lawatan dalam tempoh 24 jam dari waktu pembatalan. Tiada yuran pembatalan tambahan akan dikenakan ke atas lawatan yang dijadualkan bermula lewat daripada 24 jam selepas pembatalan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran pembatalan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Perubahan

 • Untuk lawatan yang dilanjutkan pada bila-bila masa, tidak ada bayaran perubahan. Walau bagaimanapun, kadar ala-carte setiap jam yang berkenaan akan dikenakan untuk waktu yang dilanjutkan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, jika keperluan lawatan diubah dan Profesional Penjagaan asal masih boleh melakukan lawatan, tidak ada bayaran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta lebih daripada 48 jam sebelum masa mula lawatan, tidak ada yuran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta dalam masa 24 jam hingga 2 hari dari masa mula lawatan, yuran perubahan adalah RM 30.00.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta kurang dari 24 jam waktu mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM 50.00.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran perubahan yang dikenakan dan tempoh lawatan akan dipinda mengikut permintaan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta kurang daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, jumlah penuh untuk waktu lawatan berjadual asal masih akan dikenakan.
 • Jika pelbagai perubahan dibuat, berbilang yuran perubahan akan dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran perubahan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

LAWATAN PRA-BAYAR

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Mengubah atau membatalkan lawatan sebelum Profesional Penjagaan diberikan adalah percuma.

Pembatalan

 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang diberikan, jika pembatalan berlaku lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tidak akan ada potongan jam dari pelan penjagaan yang sedia ada.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang ditugaskan, jika pembatalan berlaku kurang dari 24 jam sebelum masa mula lawatan, akan ada potongan 1 jam dari pelan penjagaan sedia ada.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang diberikan, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang dari 2 jam sebelum waktu mulalawatan, potongan perkhidmatan 1 jam akan dikenakan pada pelan penjagaan sedia ada dan bayaran pengangkutan standard dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan penalti pembatalan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Perubahan

 • Untuk lawatan yang dilanjutkan pada bila-bila masa, tidak akan ada bayaran perubahan. Walau bagaimanapun, waktu yang dilanjutkan akan ditolak daripada pelan penjagaan sedia ada.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, jika keperluan lawatan diubah dan Profesional Penjagaan asal masih boleh melakukan lawatan, tidak ada bayaran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza diberikan, jika perubahan diminta lebih daripada 48 jam masa mula lawatan, tidak ada yuran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta dalam masa 24 jam hingga 2 hari dari masa mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM30.00
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta kurang dari 24 jam waktu mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM 50.00.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran perubahan yang dikenakan dan tempoh lawatan akan dipinda mengikut permintaan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta kurang daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tempoh penuh untuk waktu lawatan berjadual asal masih akan ditolak daripada pelan penjagaan sedia ada.
 • Jika pelbagai perubahan dibuat, berbilang yuran perubahan akan dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran perubahan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Dasar Profesional Penjagaan

Dasar Pembatalan &perubahan

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Membatalkan permohonan lawatan sebelum menerima pengesahan daripada Homage yang ditugaskan untuk lawatan adalah percuma.

Pembatalan

 • Membatalkan lawatan dengan notis lebih daripada 2 hari sebelum waktu mula lawatan adalah percuma.
  Membatalkan lawatan dalam masa 1 hari hingga 2 hari sebelum waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 25.00.
  Membatalkan lawatan dalam masa 24 jam sebelum waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 50.00.
  Membatalkan lawatan selepas masa mula lawatan telah berlalu akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 75.00.
  Bayaran pembatalan dikenakan untuk setiap lawatan. Pelbagai pembatalan akan dikenakan pelbagai yuran pembatalan.
  Homage boleh mengetepikan yuran pembatalan di bawah keadaan yang melemahkan atau mengikut budi bicara Homage.
  Untuk layak mendapat pengecualian yuran pembatalan kerana sakit, dokumen sokongan mesti dihantar dalam masa 48 jam selepas pembatalan melalui 'Dapatkan Bantuan' dalam Aplikasi Care Pro.

Tiada Rancangan

 • Kegagalan hadir untuk lawatan akan dikenakan bayaran tanpa kehadiran sebanyak RM 75.00.
 • Homage boleh mengetepikan tiada yuran persembahan di bawah keadaan yang extenuating atau mengikut budi bicara Homage.

Yuran Lewat

 • Jam dalam 10 minit atau lebih selepas waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran lewat sebanyak RM 15.00.
 • Homage boleh mengetepikan yuran lewat di bawah keadaan yang extenuating atau mengikut budi bicara Homage.

Pembatalan Pemilik Penjagaan

 • Sekiranya anda ditugaskan untuk lawatan tetapi lawatan dibatalkan dalam masa 24 jam dari waktu mula lawatan, anda akan menerima bayaran perkhidmatan satu jam.

Dasar Pembayaran Balik

Care Pro boleh mengemukakan tuntutan untuk perbelanjaan luar poket yang dibeli bagi pihak keluarga Penerima Penjagaan. Item mesti berkaitan dengan lawatan penjagaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada makanan yang dibeli di mana susunan makanan diperlukan, pengangkutan semasa perkhidmatan pengiring perubatan, dll.

Mulai 1 Okt 2018 dan seterusnya, hanya tuntutan yang dikemukakan dalam tempoh 24 jam selepas setiap lawatan akan diproses. Semua tuntutan CarePro mesti disertakan dengan bukti fotografi pembelian.

Kod Pakaian Profesional Penjagaan

Adakah

 • Pakaian yang baik harus dipakai ketika menyediakan perkhidmatan penjagaan untuk menonjolkan profesionalisme sebagai Profesional Penjagaan Homage.
 • Seluar panjang atau bermuda yang boleh dilipat apabila diperlukan adalah disyorkan.
 • Homage mengesyorkan untuk membawa satu set pakaian tambahan untuk lawatan di mana anda membantu penerima penjagaan dengan latihan. Ini supaya Profesional Penjagaan terus profesional sekiranya berlaku peluh berat.

Adab

 • Mendedahkan pakaian seperti tali spaghetti, tanpa bahu, tanpa belakang, baring midriff dan puncak v-leher yang rendah tidak dibenarkan.
 • Seluar pendek tidak dibenarkan.
 • Pakaian semata-mata atau lihat-melalui (cth. mesh atau celah) tidak dibenarkan.