Dasar Penghormatan

Terma Penggunaan Penghormatan

 1. Terma Penggunaan
   1. Terma penggunaan ini ("Terma")terpakai kepada dan mentadbir akses anda kepada dan penggunaan platform dalam talian (secara kolektif, "Platform" dan setiap "Platform") yang dikendalikan oleh atau untuk atau bagi pihak Homage Sdn. Bhd. ("Homage") (Reg. No.:201801019157) untuk tujuan Homage menyediakan perkhidmatan kepada pelanggannya. Platform ini termasuk laman web http://www.homage.com.my/ dan aplikasi mudah alih ["Homage for Care Pros"] dan ["Homage - Quality Home Care for Seniors"] dan platform dalam talian lain seperti yang mungkin diperkenalkan oleh Homage dari semasa ke semasa. Dengan mengakses Platform, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Terma dan bersetuju untuk terikat oleh mereka berkenaan dengan akses dan penggunaan Platform tersebut.
   2. Homage secara berkala mengkaji Terma dan berhak untuk mengubah suai Terma pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa sebarang notis kepada anda. Pengubahsuaian sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta apabila pengeposan Terma yang diubah suai. Anda bersetuju untuk menyemak Terma dengan kerap untuk mengetahui pengubahsuaian tersebut. Akses berterusan anda kepada atau penggunaan Platform selepas pengubahsuaian sedemikian akan dianggap sebagai penerimaan muktamad anda terhadap Terma yang diubah suai berkenaan dengan penggunaan Platform tersebut.
   3. Terma dan syarat tambahan mungkin terpakai kepada bahagian atau ciri tertentu Platform, termasuk pertandingan, promosi atau ciri lain yang serupa, yang semuanya akan dimasukkan ke dalam Terma ini dengan rujukan. Di samping itu, kandungan atau perkhidmatan tertentu yang disediakan melalui Platform boleh disertakan dengan terma dan syarat pelesenan mereka sendiri. Jika terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana peruntukan Terma ini dan mana-mana peruntukan terma dan syarat sedemikian, peruntukan Terma ini akan diguna pakai.
   4. Penghormatan berhak pada bila-bila masa untuk menambah, mengubah atau menarik balik mana-mana fungsi yang ada atau yang akan disediakan di mana-mana atau semua Platform mengikut budi bicaranya sendiri.
   5. Akses anda kepada atau penggunaan Platform akan tertakluk kepada mana-mana garis panduan, prosedur, dasar dan peraturan lain yang boleh dari semasa ke semasa ditetapkan, diperkenalkan, diubah dan/atau dipinda oleh Homage, termasuk Dasar Privasi Homage (yang boleh didapati di http://www.homage.com.my/privacypolicy).
   6. Dengan mengakses mana-mana Platform, anda mewakili dan menjamin bahawa:
    1. anda berumur sah majoriti untuk kontrak dalam bidang kuasa di mana anda tinggal dan dalam apa jua keadaan, tidak kurang daripada 18 tahun; Dan
    2. anda berkebolehan dari segi undang-undang dan dibenarkan untuk bersetuju dengan Terma.
   7. Terma ini akan terbatal jika dilarang oleh undang-undang yang berkenaan dan anda tidak akan mempunyai hak di bawah Terma dalam keadaan sedemikian.

2. Profil Pengguna

   1. Anda mesti mendaftarkan akaun ("Profil Pengguna") di Platform jika anda ingin menggunakan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Platform (termasuk membuat permintaan tempahan untuk perkhidmatan penjagaan di rumah dari profesional penjagaan).
   2. Anda perlu mencipta nama pengguna dan kata laluan untuk mendaftarkan Profil Pengguna anda. Sebagai sebahagian daripada pendaftaran Profil Pengguna, Homage mungkin menghendaki anda melengkapkan proses pengesahan (dengan cara yang mungkin ditentukan oleh Homage dari semasa ke semasa) untuk mengesahkan maklumat yang telah anda berikan kepada Homage. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat dan lengkap apabila anda mendaftarkan Profil Pengguna anda (termasuk berkaitan dengan sebarang proses pengesahan) dan anda bersetuju untuk mengekalkan dan mengemas kini sebarang maklumat yang diberikan. Sebarang pengenalan palsu, alamat e-mel, nombor telefon atau maklumat yang mengelirukan tentang identiti anda adalah dilarang sama sekali dan Homage berhak untuk memadam Profil Pengguna anda dalam keadaan sedemikian.
   3. Dengan mendaftarkan Profil Pengguna, anda menyatakan bahawa maklumat yang diberikan kepada Homage adalah benar, tepat dan lengkap dan anda akan memastikan bahawa maklumat yang anda berikan sentiasa terkini. Maklumat anda boleh dikemas kini dengan log masuk ke Profil Pengguna anda dan membuat perubahan yang diperlukan.
   4. Profil Pengguna anda adalah peribadi kepada anda dan tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga. Anda hanya perlu mendaftar satu Profil Pengguna. Berbilang akaun akan dipadamkan. Homage berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk memadam mana-mana Profil Pengguna yang dipercayai sebagai duplikasi.
   5. Profil Pengguna yang didaftarkan di Platform akan tersedia untuk digunakan di semua Platform, dan anda akan dapat mengakses dan menggunakan mana-mana Platform dan / atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana Platform menggunakan Profil Pengguna berdaftar anda.
   6. Anda bertanggungjawab untuk menjaga dan mengekalkan kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda. Anda tidak boleh mendedahkan kepada mana-mana orang nama pengguna atau kata laluan anda dan tidak akan membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk menggunakan nama pengguna atau kata laluan anda untuk apa jua tujuan sekalipun. Anda bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah dan berhati-hati untuk melindungi nama pengguna dan kata laluan anda daripada penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
   7. Homage boleh melayan sebarang akses kepada atau penggunaan Platform dan/atau perkhidmatan yang tersedia melalui Platform melalui Profil Pengguna anda sebagai akses atau penggunaan oleh anda, walaupun ia mungkin telah diakses atau digunakan oleh mana-mana orang lain tanpa pengetahuan atau kebenaran anda. Anda hendaklah bertanggungjawab secara peribadi dan bertanggungjawab untuk sebarang akses dan penggunaan sedemikian (termasuk semua maklumat yang disiarkan atau dihantar melalui mana-mana atau semua Platform oleh sesiapa sahaja yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda dan apa-apa bayaran yang perlu dibayar untuk mana-mana perkhidmatan yang diperoleh melalui mana-mana atau semua Platform oleh sesiapa sahaja yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda).
   8. Sekiranya anda mengetahui bahawa Profil Pengguna anda telah digunakan dengan cara yang tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan mana-mana Platform dan / atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana Platform atau melaksanakan sebarang transaksi yang berkaitan dengan akses atau penggunaan tersebut ("Penggunaan Tanpa Kebenaran"), anda hendaklah:
    1. segera memberitahu Homage penggunaan tanpa kebenaran;
    2. atas permintaan Homage, membuat laporan polis penggunaan tanpa kebenaran;
    3. memberikan Penghormatan dengan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan Penggunaan Tanpa Kebenaran sebagai Homage boleh meminta; Dan
    4. segera tukar kata laluan ke Profil Pengguna anda.
   9. Homage boleh memberitahu anda tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan mana-mana atau semua Platform atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana atau semua Platform (termasuk perkara-perkara transaksi yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut) dengan menghantar mesej e-mel ke alamat e-mel yang disenaraikan di bawah Profil Pengguna anda, mesej elektronik ke peti mel yang diberikan kepada Profil Pengguna anda atau surat melalui pos ke alamat surat-menyurat yang disenaraikan di bawah Profil Pengguna anda. Notis akan berkuat kuasa serta-merta.
   10. Homage berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk memadam Profil Pengguna anda jika Homage menentukan mengikut budi bicara mutlaknya bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini.

3. Privasi

   1. Semasa anda mengakses atau menggunakan Platform atau mana-mana perkhidmatan yang tersedia melalui Platform, Homage boleh mengumpul maklumat peribadi anda (termasuk maklumat yang anda masukkan ke profil pengguna anda).
   2. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage akan dikekalkan, digunakan, didedahkan, disimpan dan/ atau dipindahkan mengikut Dasar Privasi Homage. Anda boleh mengakses Dasar Privasi di http://www.homage.com.my/privacypolicy.
   3. Sebarang maklumat yang anda dedahkan di kawasan awam mana-mana Platform seperti papan mesej dan forum menjadi maklumat awam. Anda harus berhati-hati apabila mendedahkan maklumat peribadi anda dengan cara ini.

 

4. Penggunaan Boleh Diterima

   1. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang anda siarkan atau hantar pada atau melalui mana-mana Platform.
   2. Jika anda mempunyai Profil Pengguna, anda boleh menyiarkan penarafan penyedia perkhidmatan ("Penarafan") di Platform. Penarafan akan mengenal pasti Profil Pengguna yang telah menyiarkan Penarafan. Berbilang Penarafan, Penarafan Kendiri dan bentuk Penilaian lain yang tidak wajar yang cuba mempunyai pengaruh yang menyimpang pada sistem Penarafan adalah dilarang dan boleh dipadamkan.
   3. Peruntukan berikut hendaklah terpakai kepada semua kandungan (termasuk Penarafan) yang disiarkan pada atau dihantar pada atau melalui mana-mana Platform:
    1. Kandungan mestilah berdasarkan fakta yang jelas, mesti ditulis secara adil dan objektif dan tidak boleh mengandungi apa-apa kandungan yang menyinggung atau kesat, bertanggungjawab terhadap pendakwaan jenayah atau sebaliknya menyalahi undang-undang.
    2. Kandungan yang melanggar keperluan yang dinyatakan dalam Klausa 4.3.1 tidak akan diterbitkan atau boleh dipadamkan.
    3. Dengan menyiarkan atau menghantar sebarang Kandungan di mana-mana Platform, anda memberikan Homage, secara percuma, lesen yang tidak eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, berterusan untuk menggunakan, menyimpan, menyalin, mengubah suai atau mengeksploitasi atau berurusan dengan kandungan dalam apa jua cara yang difikirkan sesuai, termasuk menggunakannya untuk perkhidmatan selanjutnya, menyerahkannya kepada pihak ketiga atau menerbitkannya.
   4. Anda bersetuju untuk tidak menyebabkan, atau dengan sengaja membenarkan orang lain menyebabkan, apa-apa gangguan, kegusaran, atau kesulitan, sama ada kepada Homage atau mana-mana pengguna mana-mana Platform dengan apa cara sekalipun.
   5. Anda bersetuju untuk menggunakan Platform dengan cara yang konsisten dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Khususnya, anda tidak akan menggunakan mana-mana Platform dalam apa jua cara:
    1. yang melanggar mana-mana Terma ini;
    2. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi sebarang mesej pengiklanan dan promosi;
    3. yang melanggar atau melanggar mana-mana undang-undang, keperluan kawal selia atau kod yang terpakai di Malaysia;
    4. yang melanggar atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau mana-mana harta intelek, hak peribadi atau proprietari mana-mana orang, atau melanggar apa-apa kewajipan keyakinan atau mana-mana hak proprietari lain;
    5. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi apa-apa bahan lucah, menyinggung perasaan, memfitnah atau sebaliknya boleh diambil tindakan;
    6. yang menjejaskan keselamatan atau integriti mana-mana Platform, termasuk tanpa had dengan mengimport apa-apa perisian pengintip, virus, kuda Trojan, cacing, pembalak ketukan kekunci, bom masa atau peranti lain yang melumpuhkan atau perisian komputer berniat jahat yang bertujuan untuk mengganggu, merosakkan, mencegat atau merampas peralatan, sistem atau rangkaian tersebut secara tiba-tiba;
    7. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut atau meminta kandungan yang mengandungi sebarang ralat, sama ada teknikal atau sebaliknya; Atau
    8. untuk menyiarkan, menghantar, mengedar, memaut kepada, atau meminta kandungan yang mengandungi apa-apa bahan dalam apa jua bentuk yang sebaliknya akan menjadikan Homage bertanggungjawab atau mendedahkan Homage kepada apa-apa prosiding sekalipun.
   6. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti atau proses automatik atau manual lain untuk memantau atau menyalin mana-mana bahagian kandungan yang terkandung dalam mana-mana Platform tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada Homage.
   7. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul mana-mana Platform, atau untuk mengenakan beban besar yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada pelayan yang melayani mana-mana Platform.
   8. Anda mengakui bahawa beberapa kandungan yang terdapat di Platform boleh disiarkan pada atau melalui Platform oleh pihak ketiga, termasuk kandungan yang disediakan oleh blog atau ulasan atau komen yang dibuat oleh pengguna Platform. Penghormatan tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan yang terdapat di mana-mana Platform.
   9. Homage mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) mengikut budi bicara mutlaknya untuk memantau, menolak atau mengalih keluar sebarang kandungan yang tersedia di mana-mana Platform. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Homage berhak untuk mengalih keluar sebarang kandungan yang melanggar Terma ini atau sebaliknya tidak menyenangkan.
   10. Homage tidak bertanggungjawab untuk memantau mana-mana Platform untuk kandungan yang tidak sesuai. Jika pada bila-bila masa Homage memilih, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memantau mana-mana Platform, Homage tetap tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang terdapat di mana-mana Platform tersebut.

 

5. Harta Intelek

   1. Kandungan yang terdapat di Platform (termasuk maklumat, komunikasi, perisian, imej, bunyi yang terkandung atau tersedia melalui Platform) disediakan oleh Homage, penyedia kandungannya dan pemberi lesen pihak ketiga. Hak harta intelek untuk atau ke atas kandungan yang terdapat di Platform adalah milik Homage, penyedia kandungannya dan / atau pemberi lesen pihak ketiga. Semua hak adalah terpelihara. Tertakluk kepada Fasal 5.2, anda tidak boleh menghasilkan semula, mengubah suai, memindahkan, mengedar, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, atau menghantar dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi atau rakaman elektronik, mekanikal, mana-mana kandungan yang terdapat di mana-mana Platform tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Tanpa menjejaskan perkara di atas, anda bersetuju bahawa bahan dan kandungan yang terkandung dalam atau tersedia melalui Platform tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau diedarkan secara komersial.
   2. Walau apa pun Fasal 5.1, anda boleh melihat, menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang terdapat di Platform semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.
   3. Akses anda kepada atau penggunaan Platform tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara implikasi, estoppel atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan tanda dagangan, nama dagang, logo atau tanda perkhidmatan yang terdapat di mana-mana Platform tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage, menggunakan mana-mana tanda dagangan, nama dagang, logo atau tanda perkhidmatan tersebut sebagai hiperpautan ke laman web Homage atau mana-mana Platform atau mana-mana laman web atau platform lain.
   4. Anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, menyusun semula, membongkar, jurutera songsang atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber untuk sistem komputer dan teknologi lain yang mengendalikan mana-mana Platform atau membuat karya terbitan berdasarkan mana-mana Platform. Untuk tujuan Terma ini, "kejuruteraan terbalik" hendaklah termasuk pemeriksaan atau analisis mana-mana Platform untuk menentukan kod sumber, struktur, organisasi, reka bentuk dalaman, algoritma atau peranti penyulitan mana-mana teknologi asas Platform tersebut.

 

6. Penafian Waranti

   1. Penggunaan mana-mana dan semua Platform adalah atas risiko anda sendiri.
   2. Homage mengambil langkah berjaga-jaga tertentu yang diterima oleh industri untuk mengamankan Platform atau bahagian Platform. Walau bagaimanapun, Homage tidak menjamin bahawa:
    1. akses kepada atau penggunaan Platform akan memenuhi keperluan anda;
    2. Platform akan sentiasa tersedia;
    3. akses kepada atau penggunaan Platform tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas ralat atau bebas virus, atau bebas daripada kod invasif atau merosakkan yang lain;
    4. kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain (termasuk kandungan dan perkhidmatan) yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui akses anda kepada atau penggunaan Platform akan memenuhi jangkaan anda; Atau
    5. sebarang kesilapan dalam Platform akan diperbetulkan.
   3. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana Platform, anda memahami dan bersetuju bahawa:
    1. Anda menanggung tanggungjawab dan risiko sepenuhnya untuk akses dan penggunaan Platform anda. Penghormatan tidak membuat apa-apa waranti, representasi atau pengendorsan yang nyata atau tersirat berhubung dengan mana-mana Platform atau apa-apa kandungan atau perkhidmatan yang disediakan melalui mana-mana Platform, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos atau kerosakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada mana-mana transaksi tersebut. Kandungan dan perkhidmatan yang terdapat di Platform disediakan kepada anda atas dasar "sebagaimana adanya, tersedia" tanpa jaminan atau syarat dalam apa jua bentuk.
    2. Sebarang kandungan yang dimuat turun, dimuat naik atau diperoleh melalui akses anda dan penggunaan mana-mana Platform dilakukan atas risiko dan budi bicara anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan kegunaan semua pendapat, nasihat, perkhidmatan, dan maklumat lain yang disediakan melalui Platform.

 

7. Indemniti

   1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Homage yang tidak berbahaya, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan wakilnya (secara kolektif, " Pihak YangDitanggung Rugi"), dari dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan, tindakan, penghakiman, kerugian, liabiliti, ganti rugi, kos dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh) yang mana mana-mana atau semua Pihak yang Ditanggung Rugi boleh menanggung atau menderita akibat daripada, yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan mana-mana Platform, pelanggaran mana-mana Terma ini, atau pelanggaran atau pelanggaran hak mana-mana pihak ketiga.
   2. Kewajipan di bawah Fasal 7 ini akan bertahan dalam apa-apa penamatan hubungan anda dengan Homage atau akses anda kepada atau penggunaan Platform. Homage berhak untuk mengambil alih pertahanan dan kawalan apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana anda akan bekerjasama dengan Homage dalam menegaskan sebarang pertahanan yang ada.

 

8. Had Liabiliti

   1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Homage tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara sekalipun untuk apa-apa kerugian, ganti rugi atau kos, sama ada dalam kontrak atau tort (termasuk kecuaian atau pelanggaran kewajipan statutori) atau sebaliknya yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada atau penggunaan mana-mana Platform atau kandungan atau perkhidmatan lain yang disediakan melalui mana-mana Platform.
   2. Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian mana-mana Platform atau dengan mana-mana peruntukan dalam Terma ini, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menamatkan Terma dan menghentikan akses anda kepada atau penggunaan Platform.

 

9. Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga

   1. Platform mungkin mengandungi hiperpautan atau alat penghalaan semula lain ke laman web atau aplikasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web atau aplikasi sedemikian tidak dikawal oleh Homage dan tidak menjadi sebahagian daripada mana-mana Platform. Jika anda memilih untuk menggunakan hiperpautan atau alat pengalihan tersebut untuk mengakses laman web atau aplikasi tersebut, anda bersetuju untuk menyemak dan menerima terma dan syarat penggunaan laman web atau aplikasi tersebut sebelum mengakses laman web atau aplikasi tersebut. Anda mengakses laman web dan aplikasi pihak ketiga tersebut atas risiko anda sendiri.
   2. Homage tidak bertanggungjawab terhadap bahan yang dicipta atau diterbitkan oleh laman web atau aplikasi pihak ketiga tersebut, dan dengan menyediakan pautan ke laman web atau aplikasi pihak ketiga tersebut, Homage tidak menyiratkan bahawa Homage menyokong laman web atau aplikasi atau produk atau perkhidmatan yang dirujuk dalam laman web atau aplikasi tersebut. Anda mengakui bahawa Homage tidak mempunyai kawalan ke atas, tidak termasuk semua liabiliti dan tidak boleh dianggap telah menyokong kandungan apa-apa bahan di Internet yang boleh diakses dengan menggunakan Platform.
   3. Anda bersetuju bahawa cache, hiperpautan, dan pembingkaian laman web Homage atau mana-mana kandungannya dilarang sama sekali.
   4. Homage berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan kepada, atau bingkai mana-mana laman web yang mengandungi topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang yang melanggar mana-mana undang-undang bertulis, sebarang hak harta intelek atau proprietari, privasi atau publisiti yang berkenaan.

 

10. Penyelesaian Pertikaian

   1. Terma-terma ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
   2. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak boleh pada bila-bila masa tanpa mengambil kira apa-apa tempoh notis yang diperlukan oleh peruntukan-peruntukan ini, dan sekerap yang perlu atau sesuai, mendapatkan apa-apa relief atau langkah-langkah injunksi, atau apa-apa interlokutori, pelepasan sementara atau interim atau langkah-langkah, dari mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten.

 

11. Jeneral

  1. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Homage dalam melaksanakan apa-apa hak atau remedi di bawah Terma ini akan beroperasi sebagai penepian hak atau remedi sedemikian, dan juga tidak akan melaksanakan apa-apa hak atau remedi tunggal atau sebahagian di bawah Terma ini menghalang mana-mana pelaksanaan lain atau selanjutnya atau pelaksanaan apa-apa hak atau remedi lain.
  2. Jika mana-mana peruntukan dalam Terma ini adalah, atau pada bila-bila masa akan menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua hal, ketaksahan, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan sedemikian tidak akan menjejaskan atau menjejaskan mana-mana peruntukan Terma ini yang lain tetapi Terma ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan itu tidak pernah terkandung dalam Terma ini.
  3. Anda tidak boleh menugaskan, memindahkan atau subkontrak, atau kononnya untuk menyerahkan, memindahkan atau subkontrak, mana-mana hak, kepentingan atau kewajipan anda di bawah Terma ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Penghormatan berhak untuk menyerahkan, memindahkan atau subkontrak mana-mana atau semua hak, kepentingan dan kewajipannya di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada anda.

Dasar Privasi

 1. Komitmen kami terhadap privasi
   1. Homage Sdn. Bhd. ("Homage") tahu bahawa melindungi privasi dan kerahsiaan maklumat peribadi anda adalah penting. Oleh itu, Homage hanya akan menggunakan nama anda dan maklumat lain yang berkaitan dengan anda dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage hanya akan mengumpul maklumat di mana perlu bagi Homage untuk berbuat demikian dan jika ia berkaitan dengan urusan Homage dengan anda, dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage hanya akan menyimpan maklumat anda selagi Homage sama ada dikehendaki oleh undang-undang atau yang relevan untuk tujuan yang dikumpulkan.
   2. Pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi (lihat Fasal 2.1 untuk definisi) oleh Homage ditadbir oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2012(Akta"). Dasar Privasi ini menerangkan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada pengguna laman web Homage dan / atau platform dalam talian lain (secara kolektif, "Platform") dan perkhidmatan dan bagaimana maklumat peribadi tersebut digunakan dan didedahkan kepada pihak lain. Ia juga menerangkan bagaimana anda boleh bertanya soalan, membuat cadangan, dan mengadu tentang amalan privasi Homage.
   3. Dasar Privasi ini terpakai kepada maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage. Harap maklum bahawa Homage mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang disediakan dan dikekalkan secara eksklusif oleh pihak ketiga yang tidak tertakluk kepada Dasar Privasi ini. Sila semak dasar privasi di mana-mana laman web pihak ketiga untuk menentukan amalan pengendalian maklumat mereka. Homage tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan untuk apa-apa kerosakan, langsung atau tidak langsung, akibat daripada sebarang penggunaan Homage atau mana-mana laman web pihak ketiga lain yang dikaitkan dengan Homage, sama ada atau tidak Homage dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Dasar Privasi ini tersedia untuk orang ramai dalam bentuk elektronik di https://www.homage.my/terms-and-conditions/#blog-tabs|1. Sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertanyaan tambahan, anda digalakkan untuk menghubungi Homage dan Homage akan menangani kebimbangan anda dengan sebaik mungkin. Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti dan semak semula dari semasa ke semasa kerana Homage mengemas kininya dari semasa ke semasa. Dengan menyerahkan maklumat peribadi anda kepada Homage dan dengan melawati Homage, anda menandakan persetujuan anda terhadap terma dan syarat Dasar Privasi ini, dan dengan jelas bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda dengan cara dan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
   4. Sekiranya anda mempunyai komen, cadangan atau aduan, anda boleh menghubungi Homage (dan Pegawai Perlindungan Data Homage) melalui e-mel di [email protected].

 

2. Apakah maklumat peribadi?

   1. "Maklumat peribadi" merujuk kepada data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data tersebut dan maklumat lain yang organisasi mempunyai atau mungkin mempunyai akses, sama ada disimpan dalam bentuk elektronik atau bukan elektronik. "Maklumat peribadi" tidak termasuk nama, tajuk, alamat perniagaan atau nombor telefon pekerja sesebuah organisasi. Maklumat yang digunakan semata-mata untuk tujuan kewartawanan dikecualikan daripada Akta.

 

3. Apakah maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage, dan mengapa?

   1. Homage mengumpul maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu yang terhad, seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3 ini. Maklumat dikumpulkan dengan cara yang adil dan sah.
    1. Homage mengumpul maklumat hubungan (contohnya, nama, alamat, alamat e-mel, dan nombor telefon) apabila anda mendaftar di mana-mana Platform. Maklumat ini digunakan untuk melengkapkan tempahan Homage anda dan menjawab pertanyaan anda.
    2. Homage juga mengumpul maklumat kad kredit dan akaun bank yang diperlukan untuk memproses pembayaran untuk perkhidmatan Homage. Homage tidak menyimpan maklumat kad kredit dan akaun bank anda secara kekal.
    3. Jika anda menyertai peraduan atau promosi lain, Homage mengumpul maklumat hubungan peribadi anda untuk mentadbir pertandingan atau promosi, termasuk untuk tujuan menghubungi, mengumumkan dan mempromosikan pemenang hadiah.
    4. Homage mengumpul sejarah tempahan dan senarai promosi yang ditawarkan kepada anda("Sejarah") untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang minat anda supaya Homage dapat mengembangkan perkhidmatan yang lebih baik dan menentukan kelayakan untuk perkhidmatan Homage.
    5. Homage mengumpul dan menyimpan sejarah lokasi anda untuk menubuhkan lokasi anda, meningkatkan pengalaman anda dan dari semasa ke semasa untuk menghantar maklumat kepada anda, seperti tawaran promosi, yang paling berkaitan dengan lokasi geografi anda.
    6. Homage menyimpan nota dan arahan khas berkenaan dengan maklumat peribadi anda dalam fail untuk membantu Homage memenuhi keperluan perkhidmatan penjagaan dan tempahan penjagaan anda, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan.
    7. Homage juga mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk membantu Homage meningkatkan perkhidmatan yang disediakan oleh Homage (termasuk jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Homage, kualiti profesional penjagaan yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan, operasi penjagaan dalaman Homage, perkhidmatan dan sokongan pelanggan, dan perkhidmatan jangkauan).
    8. Jika anda ingin memohon Pekerjaan di mana-mana Platform, Homage akan mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan maklumat tambahan anda seperti resume dan jantina. Homage menggunakan maklumat tersebut, yang dikumpulkan melalui Platform untuk mendaftar dan memproses permohonan anda, untuk menentukan kelayakan anda bagi kedudukan yang telah anda gunakan dan menghubungi anda.
    9. Jika anda memilih untuk menarik diri daripada sebarang penggunaan maklumat peribadi anda mengikut Klausa 6, Homage menyimpan maklumat hubungan anda dalam senarai supaya permintaan anda dapat dihormati.
    10. Jika anda mengadu kepada mana-mana jabatan Homage atas apa-apa sebab, Homage mengumpul maklumat hubungan anda dan jenis aduan anda untuk tujuan menyiasat aduan anda dan bertindak balas kepada anda.
    11. Jika anda seorang penyedia perkhidmatan, Homage mengumpul butiran pengenalan peribadi dan/atau perniagaan anda untuk tujuan pelaporan cukai dan maklumat hubungan anda untuk membayar anda melalui ejen pembayaran pihak ketiga Homage. Homage juga boleh mengumpul maklumat kewangan (contohnya, butiran perbankan dan sejarah kredit) dari penyedia perkhidmatan Homage untuk menilai risiko kredit, data jualan untuk menyediakan laporan komisen dan maklumat lain untuk membantu Homage menilai perkhidmatannya.
    12. Tujuan tambahan untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi, yang tidak dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, akan dinyatakan pada masa pengumpulan. Homage akan mendapatkan persetujuan anda untuk tujuan tambahan tersebut selewat-lewatnya pada masa pengumpulan tersebut.
    13. Pengumpulan Data Komputer: Homage boleh menggunakan kuki, bikon web, dan teknologi lain yang serupa untuk menyimpan maklumat untuk membantu menyediakan anda dengan pengalaman yang lebih baik, lebih cepat, lebih selamat dan peribadi apabila anda menggunakan perkhidmatan Homage dan / atau mengakses mana-mana Platform. Apabila anda melawat laman web Homage, pelayan Homage akan merakam maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda secara automatik setiap kali anda melawat laman web. Data ini mungkin termasuk:
      1. alamat IP komputer anda;
      2. jenis pelayar;
      3. laman web yang anda lawati sebelum anda datang ke laman web Homage;
      4. halaman dalam laman web Homage yang anda lawati; Dan
      5. masa yang dihabiskan pada halaman, item dan maklumat yang dicari di laman web Homage, masa dan tarikh akses, dan statistik lain.

     Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu Homage meningkatkan laman web Homage dan perkhidmatan dan produk yang disediakan oleh Homage.

    14. Kuki Internet: Kuki internet adalah sekeping kecil maklumat yang disimpan oleh laman web di penyemak imbas internet anda. Homage menggunakan kuki untuk lebih memahami cara anda menggunakan laman web Homage dan untuk meningkatkan pengalaman anda. Sebagai contoh, kuki mungkin mengingati satu set keutamaan yang telah anda tetapkan untuk laman web Homage. Menyimpan kuki pada pelayar web anda membolehkan Homage membentangkan anda dengan laman web tersuai dan kandungan lain yang ditala dengan pilihan anda. Aktiviti-aktiviti ini tidak dapat dilihat oleh anda, dan secara amnya bertujuan untuk meningkatkan kemudahan melayari internet anda. Melainkan anda telah menetapkan keutamaan anda supaya anda akan dimaklumkan apabila kuki disimpan pada komputer anda, anda tidak akan tahu mengenainya.
    15. Jika anda bimbang tentang kuki, anda boleh menyahdayakannya dengan melaraskan tetapan privasi dan keselamatan peranti mudah alih atau pelayar web anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa dengan melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua bahagian laman web Homage dan mungkin tidak mempunyai pengalaman yang optimum.
    16. Jika anda mendaftar untuk Homage melalui akaun media sosial anda atau dengan memautkan akaun Homage anda ke akaun media sosial anda, atau menggunakan ciri media sosial Homage tertentu yang lain, tetapi dalam apa jua keadaan memberi kebenaran kepada Homage untuk mengakses maklumat peribadi anda di akaun media sosial anda, anda secara nyata bersetuju untuk Homage mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tersebut dari akaun media sosial anda mengikut tetapan kebenaran anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Homage akan menguruskan maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Homage mengikut Dasar Privasi ini. Sila rujuk tetapan privasi laman web atau aplikasi media sosial untuk menentukan bagaimana anda boleh melaraskan kebenaran anda dan menguruskan interaktiviti antara Homage dan akaun media sosial anda atau peranti mudah alih anda.
    17. Homage boleh meletakkan pengiklanan atau pautan lain pada mana-mana Platform yang berasal dari pengiklan luar. Jika anda melihat iklan ini, pengiklan boleh menetapkan kuki. Homage tidak mengawal kuki ini, dan juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pemasaran atau penggunaan nama anda yang lain oleh pengiklan ini.

 

4. Penyelidikan Pasaran

   1. Kadang-kadang, Homage meminta penggunanya untuk menyelesaikan tinjauan penyelidikan pasaran. Hasil tinjauan dikumpulkan dan dikongsi dengan pengiklan, penaja dan syarikat berkaitan Homage dengan cara yang tidak mendedahkan maklumat peribadi.

 

5. Kepada siapa Homage mendedahkan maklumat peribadi, dan mengapa?

   1. Homage boleh menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda dalam keadaan berikut:
    1. Homage boleh menggunakan maklumat hubungan dan Sejarah yang dikumpulkan daripada anda untuk menghantar tawaran promosi dan maklumat daripada Homage, syarikat berkaitannya dan daripada penaja atau pengiklan terpilih ("Tawaran Pemasaran"). Homage boleh mendedahkan maklumat hubungan peribadi anda kepada syarikat berkaitan dan penaja dan pengiklan terpilih untuk memberi anda Tawaran Pemasaran. Jika anda tidak mahu menerima Tawaran Pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan mengikuti prosedur yang dinyatakan dalam Klausa 6.
    2. Homage boleh memindahkan maklumat peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihaknya untuk melaksanakan pemprosesan dan perkhidmatan khusus lain, sebagai contoh, pemenuhan hadiah peraduan Homage, pengumpulan akaun tertunggak, penghantaran perkhidmatan, kad kredit atau pemprosesan pemindahan bank.
    3. Homage boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana undang-undang, kawal selia, kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain atau pemilik hak yang berkaitan menurut Klausa 13.
    4. Homage boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak yang berkaitan dengan pembiayaan yang difikirkan atau sebenar, menginsuranskan, menjual, penyerahan atau pelupusan lain semua atau sebahagian daripada perniagaan atau asetnya, termasuk untuk tujuan menentukan sama ada untuk meneruskan atau meneruskan transaksi atau hubungan perniagaan tersebut atau memenuhi sebarang rekod atau keperluan pelaporan lain kepada pihak tersebut. Homage akan menghendaki pihak-pihak tersebut untuk merawat maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan menggunakan dan mendedahkannya hanya untuk tujuan pengumpulannya.
   2. Dalam mendedahkan atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga dan/atau syarikat berkaitan Homage yang terletak di luar negara, Homage akan memastikan bahawa bidang kuasa penerima mempunyai standard perlindungan yang diberikan kepada maklumat peribadi yang setanding dengan perlindungan di bawah atau sehingga standard Akta.

 

6. Penarikan Balik Persetujuan dan Menarik Diri

   1. Homage akan mendapatkan persetujuan nyata anda untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan tambahan yang tidak dinyatakan dalam Dasar Privasi ini pada atau sebelum masa pengumpulan.
   2. Anda boleh, pada bila-bila masa, menarik balik persetujuan anda dan menarik diri daripada pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 3, 4, dan/atau 5 dengan menghubungi Homage di alamat e-melnya yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.
   3. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk tidak membenarkan Homage mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, Homage mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan perkhidmatan Homage kepada anda atau melaksanakan sebarang kontrak yang Homage ada dengan anda. Hak dan remedi Homage (undang-undang atau sebaliknya) dikhaskan dengan jelas dalam keadaan sedemikian.
   4. Jika anda tidak mahu menerima Tawaran Pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melakukan mana-mana yang berikut:
    1. ikut arahan di bahagian bawah mana-mana Tawaran Pemasaran e-mel yang anda terima;
    2. memaklumkan telepemasaran anda pada masa anda dipanggil dengan Tawaran Pemasaran; Atau
    3. e-mel Perkhidmatan Pelanggan di [email protected] dan meminta maklumat peribadi anda tidak digunakan untuk Tawaran Pemasaran.

 

7. Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

   1. Homage mengekalkan maklumat peribadi dalam gabungan fail kertas dan elektronik. Homage mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal, kontrak, pentadbiran dan fizikal untuk melindungi maklumat peribadi anda. Tidak semua interaksi Homage memerlukan kad kredit dan / atau maklumat bank diberikan. Jika anda memberikan maklumat kad kredit dan/atau akaun bank kepada Homage, Homage berfungsi untuk membantu melindungi keselamatan kad kredit dan/atau maklumat akaun bank anda dengan menggunakan teknologi penyulitan lapisan soket selamat (SSL) standard industri.
   2. Sila ambil perhatian bahawa e-mel bukan medium yang selamat, dan sebarang maklumat peribadi yang anda hantar ke Homage melalui e-mel boleh dipintas. Jika komunikasi anda sangat sensitif, atau termasuk maklumat seperti nombor kad kredit dan /atau maklumat akaun bank anda, anda tidak boleh menghantarnya secara elektronik melainkan e-mel disulitkan atau penyemak imbas anda menunjukkan bahawa akses ke laman web Homage adalah selamat. Bahan yang disiarkan ke forum dalam talian seperti papan buletin atau bilik sembang adalah awam, tidak selamat dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja. Sebarang maklumat peribadi yang anda siarkan mungkin dikumpulkan dan digunakan oleh sesiapa sahaja dan boleh menyebabkan mesej yang tidak diminta daripada pengguna internet yang lain.
   3. Jika anda percaya privasi anda telah dilanggar oleh Homage, sila hubungi Homage di [email protected].
   4. Kata laluan anda ialah kunci kepada akaun anda. Sila gunakan nombor unik, huruf dan aksara khas, dan jangan berkongsi kata laluan Homage anda dengan sesiapa sahaja. Jika anda berkongsi kata laluan anda dengan orang lain, anda akan bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang diambil atas nama akaun anda dan akibatnya. Jika anda kehilangan kawalan kata laluan anda, anda mungkin kehilangan kawalan yang besar ke atas maklumat peribadi anda dan maklumat lain yang diserahkan kepada Homage. Anda juga boleh dikenakan tindakan yang mengikat secara sah yang diambil bagi pihak anda.

 

8. Tiada Spam, Perisian Pengintip, atau Virus

   1. Tiada spam, perisian pengintip atau virus dibenarkan pada mana-mana Platform. Sila tetapkan dan kekalkan pilihan komunikasi anda supaya Homage menghantar komunikasi kepada anda seperti yang anda suka. Anda tidak dilesenkan atau sebaliknya dibenarkan untuk menambah pengguna lain ke senarai mel anda (e-mel atau mel fizikal) tanpa persetujuan nyata mereka. Anda tidak boleh menghantar sebarang mesej yang mengandungi sebarang spam, perisian intip atau virus melalui Homage. Jika anda ingin melaporkan sebarang mesej yang mencurigakan, sila hubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.

 

9. Bagaimana untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda

   1. Homage memberi anda cara untuk mengakses, mengemas kini, mengedit atau memadam pelanggan tertentu dan maklumat pendaftaran yang telah anda berikan pada bila-bila masa dengan pergi ke lokasi yang sesuai di mana-mana Platform, dan mengubah atau memadam maklumat seperti yang dikehendaki
   2. Anda berjanji untuk menganggap nama pengguna, kata laluan dan butiran pesanan Homage anda sebagai maklumat sulit dan berjanji untuk tidak menjadikannya tersedia kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Homage tidak boleh menanggung sebarang liabiliti untuk penyalahgunaan nama pengguna, kata laluan atau butiran pesanan Homage anda, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan.
   3. Jika anda ingin melihat maklumat peribadi yang Homage ada pada anda atau bertanya tentang cara maklumat peribadi anda telah atau mungkin telah digunakan atau didedahkan oleh Homage dalam tahun lepas, sila hubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah. Homage berhak untuk mengenakan yuran pentadbiran yang munasabah untuk mendapatkan semula rekod maklumat peribadi anda.
   4. Jika anda ingin menutup akaun anda atau mempunyai soalan atau permintaan lain, sila hubungi Homage. Walaupun Homage bersedia untuk membantu anda menutup akaun anda, dan mengalih keluar profil aktif anda, Homage tidak selalu dapat memadamkan rekod interaksi dan transaksi masa lalu. Sebagai contoh, Homage dikehendaki mengekalkan rekod yang berkaitan dengan tempahan sebelumnya di laman webnya atas sebab pelaporan kewangan dan pematuhan.
   5. Homage akan memberi anda akses kepada maklumat yang disimpan oleh Homage tentang anda dalam masa yang munasabah, atas permintaan bertulis, pengenalan yang memuaskan dan bukti kelayakan. Dalam sesetengah kes, Homage mungkin tidak menyediakan akses kepada maklumat peribadi dalam pemilikan atau kawalan Homage. Sekiranya Homage menolak permintaan anda, Homage akan menasihati anda secara bertulis mengenai sebab penolakan itu dan anda boleh mencabar keputusan Homage.

 

10. Kenyataan Privasi Jangan Panggil

   1. Homage mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi maklumat yang anda berikan kepada Homage dengan serius.
   2. Dari semasa ke semasa, Homage dan rakan kongsinya boleh menghubungi atau SMS penggunanya untuk memaklumkan kepada mereka mengenai perkhidmatan atau tawaran promosi terkininya.
   3. Homage hanya akan menghubungi atau SMS anda selepas mendapat persetujuan anda yang jelas dan jelas untuk Homage dan / atau rakan kongsinya untuk menghubungi atau SMS anda mengenai perkhidmatan terkini atau tawaran promosi (termasuk Tawaran Pemasaran)
   4. Jika anda tidak lagi ingin menerima panggilan pemasaran atau mesej, anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi Homage di alamat e-mel yang dinyatakan dalam Klausa 14.3 di bawah.

 

11. Peruntukan Am

   1. Anda hanya perlu menyerahkan kepada Homage, atau ejen Homage yang diberi kuasa, maklumat yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda mesti mengikuti perkembangan terkini dan memaklumkan kepada Homage tentang sebarang perubahan kepada maklumat tersebut. Homage berhak untuk meminta dokumentasi untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh anda.
   2. Dengan berkongsi maklumat peribadi mana-mana pihak ketiga dengan Homage, anda dengan jelas mewakili dan menjamin kepada Homage bahawa anda telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari pihak ketiga yang berkaitan untuk mendedahkan dan memindahkan maklumat peribadinya kepada Homage dan untuk Homage untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Anda bersetuju untuk menanggung rugi Homage terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, dan ganti rugi yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang tuntutan pihak ketiga akibat pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi Homage.
   3. Homage boleh mendedahkan atau berkongsi maklumat yang tidak dapat dikenal pasti secara peribadi dengan rakan kongsi, pengiklan, perniagaan penjagaan diri semasa di rumah dan / atau perniagaan penjagaan diri di rumah untuk membantu menjelaskan perniagaannya dan keberkesanan perniagaan Homage atau untuk tujuan promosi. Sebagai contoh, Homage boleh mendedahkan maklumat demografi agregat yang tidak termasuk sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti.

 

12. Perubahan kepada Dasar Privasi

   1. Homage akan sentiasa mengkaji kecukupan Dasar Privasi ini. Homage berhak untuk mengubah dan mengubah Dasar Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan kepada dasar ini akan diterbitkan pada https://www.homage.my/terms-and-conditions/#blog-tabs|1.

 

13. Hak Homage

   1. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Homage mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak berkuasa undang-undang, kawal selia, kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain atau pemilik hak yang berkaitan, jika Homage mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pendedahan maklumat peribadi anda adalah perlu untuk tujuan memenuhi apa-apa kewajipan, keperluan atau pengaturan, sama ada secara sukarela atau mandatori, hasil daripada kerjasama dengan suatu perintah, penyiasatan dan/atau permintaan dalam apa jua bentuk oleh pihak-pihak tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju untuk tidak mengambil apa-apa tindakan dan/atau anda dengan ini mengetepikan hak anda untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap Homage untuk pendedahan maklumat peribadi anda dalam keadaan ini.

 

14. Bagaimana untuk mencabar amalan privasi Homage

  1. Homage menggalakkan anda untuk menghubungi Homage dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan yang anda ada mengenai amalan privasi Homage atau Dasar Privasi ini. Jika anda mempunyai soalan mengenai Dasar Privasi Homage atau ingin salinan, atau jika anda mempunyai aduan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di [email protected].
  2. Perkhidmatan Pelanggan boleh menangani banyak isu. Jika anda lebih suka atau jika, selepas menghubungi Perkhidmatan Pelanggan, kebimbangan atau soalan anda belum diselesaikan untuk kepuasan anda, anda boleh menghubungi Homage di [email protected].
  3. Sekiranya anda ingin menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan maklumat peribadi anda oleh Homage, ingin meminta akses dan / atau pembetulan maklumat peribadi anda, mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau kebimbangan, atau memerlukan bantuan mengenai perkara teknikal atau kuki yang berkaitan dengan laman web Homage, sila hubungi Homage (atau Pegawai Perlindungan Data Homage, sesuai) di [email protected].

Perjanjian Perkhidmatan (Pemilik Penjagaan)

PERJANJIAN ini dibuat antara Profesional Penjagaan dan Pelanggan dan berkuat kuasa dari tarikh Profesional Penjagaan menerima Permintaan Tempahan yang dibuat oleh Pelanggan. BACAAN

 1. Homage Sdn. Bhd. ("Homage") mengendalikan dan menguruskan Platform di mana pelanggan boleh meminta Perkhidmatan Penjagaan Dalam Rumah (seperti yang ditakrifkan selepas ini).
 2. Apabila Permintaan Tempahan (seperti yang ditakrifkan selepas ini) yang dibuat oleh pelanggan telah diterima oleh Homage, Homage akan menjalankan penilaian penjagaan untuk memutuskan sama ada ia dapat membantu dengan permintaan itu. Sekiranya dapat, Syarikat akan mencadangkan melalui algoritma profesional penjagaan yang paling sesuai dari Pangkalan Datanya (seperti yang ditakrifkan selepas ini) untuk memenuhi Permintaan Tempahan.
 3. Pelanggan telah mendaftar dengan Laman Web dan telah mengemukakan Permintaan Tempahan.
 4. Profesional Penjagaan adalah kontraktor bebas yang dicadangkan oleh Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah dan telah menerima Permintaan Tempahan Pelanggan.
 5. Perjanjian ini menetapkan kewajipan setiap Pihak berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Yang Ditempah (seperti yang ditakrifkan selepas ini).

PIHAK-PIHAK BERSETUJU SEPERTI BERIKUT:

 

 1. DEFINISI DAN TAFSIRAN
  1. Untuk tujuan Perjanjian ini, terma-terma berikut hendaklah mempunyai makna berikut
  2. Perjanjian itu" bermaksud perjanjian ini bersama-sama dengan Jadual bersama ini, yang boleh dipinda dari semasa ke semasa, seperti yang dipersetujui secara bertulis oleh Pihak-pihak bersama-sama dengan Permintaan Tempahan yang diterima oleh Profesional Penjagaan;
   1. "Tempoh Perkhidmatan yang Ditempah" bermaksud anggaran jumlah masa yang diperlukan oleh Profesional Penjagaan untuk menjalankan Perkhidmatan Yang Ditempah seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Tempahan;
   2. "Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud yuran yang perlu dibayar oleh Pelanggan untuk Perkhidmatan Yang Ditempah;
   3. "Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud alamat di mana Perkhidmatan Ditempah hendaklah dijalankan seperti yang dinyatakan dalam Tempahan
   4. "Perkhidmatan Yang Ditempah" bermaksud Perkhidmatan Penjagaan Dalam Rumah yang diminta oleh Pelanggan dalam Permintaan Tempahannya dan yang telah diterima oleh Profesional Penjagaan;
   5. "Permintaan Tempahan" bermaksud permintaan yang dibuat oleh Pelanggan di Platform untuk Perkhidmatan Yang Ditempah yang akan dijalankan di Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Yang Dijadualkan;
   6. "Profesional Penjagaan" bermaksud profesional penjagaan yang dicadangkan oleh Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah yang telah menerima Permintaan Tempahan Pelanggan;
   7. "Pelanggan" bermaksud pelanggan yang telah mendaftar dengan Platform dan mengemukakan Permintaan Tempahan;
   8. "Pangkalan Data" bermaksud pangkalan data yang disusun oleh Syarikat yang berkaitan dengan profesional penjagaan bebas dengan kemahiran khusus yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang diperlukan;
   9. "Tempoh Pertikaian" bermaksud tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Perkhidmatan Ditempah selesai;
   10. "Perkhidmatan Penjagaan Di Rumah" bermaksud perkhidmatan penjagaan di rumah yang ditetapkan di Platform dan yang tersedia untuk dilakukan oleh profesional penjagaan;
   11. "Bahan Habis Perubatan" bermaksud produk habis pakai yang diperlukan oleh Profesional Penjagaan untuk melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
   12. "Ejen Pembayaran" bermaksud eskrow pihak ketiga dan ejen pembayaran yang dilantik oleh Homage untuk mengumpulkan Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah dan memproses dan menghantar bayaran kepada Profesional Penjagaan;
   13. "Masa Tempahan Berjadual" bermaksud masa dan tarikh Perkhidmatan Yang Ditempah hendaklah dijalankan oleh Profesional Penjagaan seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Tempahan;
   14. "Cukai" ertinya cukai barangan dan perkhidmatan atau apa-apa cukai atau bayaran lain yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa di Malaysia; Dan
   15. "Laman web" bermaksud http://www.homage.com.my/, aplikasi telefon bimbit Homage yang berkaitan dan alat teknologi Homage.
   1. Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.
   2. Melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang rujukan dalam Perjanjian ini kepada Klausa atau Jadual merujuk kepada Fasal atau Jadual tertentu kepada Perjanjian ini.
   3. Rujukan kepada mana-mana statut atau peruntukan berkanun hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada yang sama sebagaimana yang ia boleh dari semasa ke semasa, dipinda, diubah suai atau digubal semula.
   4. Perkataan yang menandakan tunggal termasuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang mengimport jantina maskulin termasuk jantina feminin dan neuter dan sebaliknya.

 

2.PERKHIDMATAN YANG AKAN DISEDIAKAN DAN HUBUNGAN PIHAK-PIHAK

   1. Profesional Penjagaan akan menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Berjadual dan Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Pihak-pihak mengakui bahawa Profesional Penjagaan terlibat secara langsung oleh Pelanggan sebagai kontraktor bebas dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini boleh ditafsirkan sebagai mewujudkan hubungan majikan-pekerja antara Pihak-pihak. Pihak-pihak selanjutnya mengakui bahawa Profesional Penjagaan bukan ejen atau rakan kongsi (melalui usaha sama atau sebaliknya) Homage dan tidak diberi kuasa untuk membuat sebarang perwakilan, kontrak atau komitmen bagi pihak Homage.

 

3. KEWAJIPAN PROFESIONAL PENJAGAAN

   1. Profesional Penjagaan bersetuju untuk:
    1. menyampaikan dan melengkapkan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    2. menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah dengan penjagaan dan kemahiran yang munasabah;
    3. mengambil semua langkah yang perlu untuk mengelakkan sebarang kerugian dan/atau kerosakan kepada harta Pelanggan; Dan
    4. menggunakan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah dengan berkesan dan cekap dalam menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Jika Perkhidmatan Yang Ditempah yang dilakukan oleh Profesional Penjagaan tidak sampai kepada standard yang diperlukan secara munasabah oleh profesional penjagaan atau jika terdapat sebarang kerosakan yang disebabkan oleh Pelanggan oleh Profesional Penjagaan("Pertikaian Pelanggan"),Pelanggan hendaklah memberitahu Homage tentang Pertikaian Pelanggan dalam Tempoh Pertikaian. Homage akan memaklumkan Profesional Penjagaan Pertikaian Pelanggan dan Profesional Penjagaan hendaklah mengatur, melalui Homage, tarikh dan masa yang dipersetujui bersama dengan Pelanggan (dalam apa jua keadaan selepas 7 hari selepas Pertikaian Pelanggan dibangkitkan melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Pelanggan) untuk melengkapkan Perkhidmatan Yang Ditempah atau membetulkan Perkhidmatan Yang Ditempah kepada standard yang munasabah di Lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah. Tiada bayaran tambahan akan dikenakan kepada Pelanggan untuk pelaksanaan sebarang perkhidmatan pembetulan dalam kepuasan Pertikaian Pelanggan. Perkhidmatan yang ditempah tidak akan dianggap selesai (dan invois tidak akan dikeluarkan kepada Pelanggan untuk pembayaran) sehingga Pertikaian Pelanggan diselesaikan.

 

4. KEWAJIPAN PELANGGAN

   1. Pelanggan hendaklah:
    1. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu untuk membolehkan Profesional Penjagaan melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah dengan cara yang cekap;
    2. menyediakan Bahan Habis Pakai Perubatan yang diperlukan untuk membolehkan Profesional Penjagaan melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    3. menyediakan persekitaran yang selamat untuk Profesional Penjagaan untuk menyediakan Perkhidmatan Yang Ditempah;
    4. memberitahu Homage tentang apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Profesional Penjagaan secepat mungkin, tetapi dalam apa jua keadaan, dalam Tempoh Pertikaian; Dan
    5. memastikan lokasi Perkhidmatan Yang Ditempah adalah di harta kediaman persendirian dan bukan pejabat atau tempat perniagaan (kecuali jika perkhidmatan penjagaan melibatkan perkhidmatan pengiring).

 

5. BAYARAN YURAN PERKHIDMATAN YANG DITEMPAH

   1. Pelanggan akan membayar Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah untuk Perkhidmatan Yang Ditempah.
   2. Pelanggan bersetuju untuk membenarkan Ejen Pembayaran memproses pembayaran melalui pindahan bank atau kad kredit Pelanggan secara automatik dalam jumlah yang sama dengan Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah sebelum perkhidmatan yang ditempah selesai. Ejen Pembayaran akan membayar kepada Profesional Penjagaan (tolak apa-apa bayaran yang dibuat kepada Homage) selepas perkhidmatan ditempah selesai.

 

6. PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN BAYARAN BALIK

   1. Pelanggan dibenarkan untuk membatalkan atau meminda Permintaan Tempahan di Laman Web, secara percuma, sehingga tujuh (7) hari sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan atau selagi Permintaan Tempahan tidak diberikan kepada Profesional Penjagaan.
   2. Jika Pelanggan membatalkan Permintaan Tempahan dalam tempoh tujuh (7) hari dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, tetapi sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran sebanyak tujuh puluh lima Ringgit Malaysia (RM 75) setiap pembatalan.
   3. Jika Pelanggan meminda Permintaan Tempahan dalam tempoh tujuh (7) hari dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, tetapi sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran empat puluh lima Ringgit Malaysia (RM 45) setiap perubahan.
   4. Jika Pelanggan meminda Permintaan Tempahan dalam tempoh dua puluh empat jam dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan bayaran empat puluh lima Ringgit Malaysia (RM 45) setiap perubahan. Ini tidak meliputi pengurangan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah.
   5. Jika Pelanggan membatalkan Permintaan Tempahan atau mengurangkan Tempoh Perkhidmatan Yang Ditempah dalam tempoh dua puluh empat jam dari Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Pelanggan akan dikenakan Yuran Perkhidmatan Ditempah penuh permintaan tempahan asal untuk dua puluh empat (24) jam pertama.
   6. Sekiranya Profesional Penjagaan tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan Yang Ditempah pada Masa Tempahan Yang Dijadualkan, Perjanjian ini akan ditamatkan.
   7. Sekiranya terdapat pelanggaran Perjanjian ini oleh Profesional Penjagaan, apa-apa ganti rugi yang pelanggan berhak akan dihadkan kepada jumlah Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah yang telah dibayar oleh Pelanggan kepada Profesional Penjagaan (tolak apa-apa bayaran yang dibuat kepada Homage) dalam tempoh tujuh (7) hari yang lalu.

 

7. TERMA DAN PENAMATAN PERJANJIAN

   1. Perjanjian ini akan bermula pada tarikh yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini dan akan berterusan sehingga ditamatkan:
    1. mengikut Fasal 6.1, Fasal 6.2, Fasal 6.5 atau Fasal 6.6; Atau
    2. oleh mana-mana Pihak dengan memberi notis bertulis kepada Pihak lain berikutan pelanggaran material Perjanjian ini oleh Pihak yang lain.
   2. Penamatan Perjanjian ini, walau bagaimanapun, tidak akan menjejaskan hak dan remedi mana-mana Pihak yang telah terakru pada penamatan.

 

8. FORCE MAJEURE

   1. Kedua-dua Pihak tidak akan melanggar Perjanjian ini atau bertanggungjawab untuk kelewatan dalam melaksanakan, atau kegagalan untuk melaksanakan, mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini jika kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa, keadaan atau sebab di luar kawalannya yang munasabah.

 

9. KERAHSIAAN

   1. Setiap Pihak hendaklah menyimpan dengan yakin semua maklumat yang bersifat sulit yang telah didedahkan kepadanya oleh Pihak yang lain. Fasal ini akan bertahan selepas penamatan Perjanjian ini.

10. Jeneral

  1. Semua amaun yang perlu dibayar menurut Perjanjian ini dinyatakan dalam dan hendaklah dibayar dalam Ringgit.
  2. Semua hak dan remedi Pihak-pihak adalah berasingan dan kumulatif, dan tiada seorang pun daripada mereka, sama ada dilaksanakan atau tidak, akan disifatkan sebagai pengecualian apa-apa hak atau remedi lain atau hendaklah disifatkan untuk menghadkan atau menjejaskan mana-mana hak atau remedi undang-undang atau saksama lain yang mana-mana Pihak mungkin mempunyai.
  3. Penepian oleh Pihak yang ingkar, pelanggaran atau ketidakpatuhan di bawah Perjanjian ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak Pihak tersebut di bawah Perjanjian ini berkenaan dengan apa-apa keingkaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan yang berterusan atau berikutnya (sama ada yang sama atau apa-apa jenis lain).
  4. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian peruntukan Perjanjian ini adalah atau menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia akan dianggap diubahsuai setakat yang minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah dan boleh dikuatkuasakan. Jika pengubahsuaian sedemikian tidak mungkin, peruntukan atau peruntukan pihak yang berkaitan akan dianggap dipadamkan. Sebarang pengubahsuaian atau penghapusan peruntukan atau sebahagian peruntukan di bawah Fasal ini tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan seluruh Perjanjian ini
  5. Apa-apa notis yang diperlukan atau dibenarkan untuk diberikan di bawah Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah diberikan dengan betul jika dihantar secara peribadi, dihantar melalui penghantaran faksimili atau dihantar melalui pos berdaftar prabayar yang dialamatkan kepada Pihak-Pihak di alamat mereka yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini atau ke alamat lain sebagaimana setiap Pihak boleh dari semasa ke semasa menyatakan melalui notis yang diberikan kepada yang lain mengikut yang lain dengan ini. Apa-apa notis yang diberikan sedemikian hendaklah secara muktamad dianggap telah diberikan atau dibuat pada hari penghantaran, jika dihantar secara peribadi, atau jika dihantar melalui penghantaran faksimili atau dihantar seperti yang dinyatakan di atas, pada tarikh yang ditunjukkan pada pengesahan faksimili resit atau pada resit pos sebagai tarikh di mana sampul surat yang mengandungi notis itu sebenarnya diterima oleh penerima.
  6. Kedua-dua Pihak tidak berhak untuk menyerahkan atau sebaliknya sebahagian daripada keseluruhan atau sebahagian daripada manfaat Perjanjian ini tanpa persetujuan Pihak lain.
  7. Tiada pindaan Perjanjian ini akan berkuat kuasa melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh Pihak-pihak.
  8. Perjanjian ini, bersama-sama dengan Permintaan Tempahan yang diterima oleh Profesional Penjagaan, merupakan keseluruhan perjanjian antara Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, rundingan dan perbincangan terdahulu, sama ada secara lisan atau bertulis.
  9. Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
  10. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak boleh pada bila-bila masa tanpa mengambil kira apa-apa tempoh notis yang diperlukan oleh peruntukan-peruntukan ini, dan sekerap yang perlu atau sesuai, mendapatkan apa-apa relief atau langkah-langkah injunksi, atau apa-apa interlokutori, pelepasan sementara atau interim atau langkah-langkah, dari mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten.
  11. Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam satu atau lebih rakan sejawat dan semua rakan sejawat tersebut apabila dilaksanakan dan diambil bersama akan membentuk Perjanjian ini.

Perjanjian Perkhidmatan (Profesional Penjagaan)

Perjanjian Profesional Penjagaan ini (Perjanjian) menetapkan terma dan syarat di mana anda, pembekal perkhidmatan berlesen sepenuhnya (setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan) dan berkelayakan untuk menyediakan perkhidmatan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini (Care Pro atau anda), bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan tertentu (seperti yang diterangkan di [Halaman Perkhidmatan Homage][homage.com.my/all-services/] (Perkhidmatan Penjagaan) kepada pihak ketiga yang boleh, dari semasa ke semasa, dirujuk kepada anda melalui platform berasaskan web atau aplikasi mudah alih Homage Sdn. Bhd, sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Malaysia dengan pejabat berdaftar di 17-106, Plaza Khatulistiwa, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia (Homage). Maklumat hubungan anda, termasuk alamat surat-menyurat, nombor telefon dan alamat e-mel terletak di halaman profil akaun anda dan dimasukkan di sini dengan rujukan. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan maklumat ini dan memastikan ia terkini.

  1. LATAR BELAKANG. 
   1. Apa yang kita lakukan.

    Penghormatan adalah pencipta platform teknologi yang mewujudkan pasaran untuk menghubungkan bakal pelanggan, yang mungkin individu (Pelanggan Individu) atau institusi (contohnya hospital atau kemudahan penjagaan lain) (Pelanggan Institusi) (secara kolektif, Pelanggan) dengan lesen penuh (setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai) dan profesional yang berkelayakan, seperti Care Pro, untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan. Homage menyediakan portal berasaskan aplikasi berasaskan web dan mudah alih (Homage Platform) di mana Pelanggan boleh berhubung dengan rangkaian profesional penjagaan dengan siapa mereka boleh mengatur pelbagai Perkhidmatan Penjagaan bagi pihak diri mereka sendiri atau orang lain (Penerima Penjagaan) atau di mana Pelanggan Institusi boleh terlibat secara langsung dengan Homage agar Homage mendapatkan khidmat Care Pro untuk satu kali, peralihan, kontrak jangka pendek atau jenis Perkhidmatan Penjagaan lain, yang akan diberikan kepada Pelanggan Institusi oleh Homage.Anda memahami dan berhasrat bahawa anda akan menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Penerima Penjagaan dengan ketat sebagai kontraktor bebas, dan bukan sebagai pekerja, pekerja, ejen, usaha sama, rakan kongsi atau pemegang francais Homage atau mana-mana Pelanggan untuk sebarang tujuan. Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Individu, peranan Homage terhad untuk menawarkan platform teknologi sebagai sumber rujukan untuk Pelanggan Individu dan Pro Penjagaan dan memudahkan pembayaran daripada Pelanggan Individu kepada Pakar Penjagaan. Dalam keadaan ini, Homage bertindak sebagai ejen yang didedahkan untuk Care Pro dan Care Pro adalah prinsipal pengaturan kontrak dengan Pelanggan Individu. Dalam keadaan ini, Homage berhak mendapat Yuran Pembrokeran yang dinyatakan di bawah untuk perkhidmatan yang disediakannya menurut Perjanjian ini.

    Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Institusi, peranan Homage adalah sebagai penyedia perkhidmatan langsung kepada Pelanggan Institusi dan prinsipal pengaturan kontrak dengan Pelanggan Institusi. Dalam keadaan ini, Homage melibatkan Care Pro di bawah Perjanjian ini sebagai subkontraktor Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang diperlukan kepada Pelanggan Institusi.

    Homage dan Care Pro mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan Penjagaan akan dilakukan di lokasi yang ditetapkan seperti yang diminta oleh Pelanggan.

    Mana-mana pihak ketiga yang diupah oleh Care Pro untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan, hendaklah pada setiap masa kekal sebagai Subkontraktor Care Pro dan tidak mempunyai sebarang hubungan undang-undang dengan Homage (termasuk tanpa batasan sebarang pekerjaan atau hubungan kontrak). Untuk mengelakkan keraguan, Care Pro akan mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage sekiranya Care Pro berhasrat untuk melibatkan mana-mana pihak ketiga untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan.

   2. Platform penghormatan dan Terma Penggunaan.

    Dengan memeterai Perjanjian ini dengan Homage, anda dengan ini bersetuju untuk disenaraikan dalam pangkalan data profesional penjagaan Homage untuk tujuan menerima Permintaan Tempahan (seperti yang ditakrifkan di bawah). Sebelum menerima akses kepada Platform Homage, anda juga mesti menyemak dan bersetuju dengan Terma Penggunaan dan Dasar Privasi Platform Homage, yang dimasukkan di sini dengan rujukan dan yang anda akui bahawa anda telah menyemak dan menerima. Setakat mana Terma Penggunaan tidak konsisten dengan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan diguna pakai. Dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara tunggal dan lengkap mereka, Pelanggan akan mengemukakan permintaan kepada Homage for Care Services, menetapkan sifat Perkhidmatan Penjagaan yang diperlukan (Permintaan Tempahan). Homage akan menyemak Permintaan Tempahan dan membuat keputusan mengikut budi bicara mutlaknya sama ada Homage dapat membantu dengan Permintaan Tempahan. Jika Homage dapat membantu dengan Permintaan Tempahan, Homage akan membuat Permintaan Tempahan tersebut tersedia di Platform Homage. Setakat yang boleh dilaksanakan, Homage akan memberikan butiran berkaitan dengan Permintaan Membuat Tempahan, termasuk Perkhidmatan Penjagaan yang diminta, lokasi, masa tempahan, dan sebarang keperluan tambahan lain untuk Perkhidmatan Penjagaan tersebut. Beberapa butiran yang diperlukan untuk Care Pro untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan juga boleh disediakan oleh Pelanggan dan / atau Penerima Penjagaan. Homage tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan apa-apa butiran yang diberikan oleh Pelanggan dan / atau Penerima Penjagaan. Homage tidak menjamin bilangan minimum Permintaan Tempahan akan tersedia untuk Care Pro pada bila-bila masa sepanjang tempoh Perjanjian ini.Care Pro akan berpeluang untuk menyemak Permintaan Tempahan di Platform Homage dan memohon Permintaan Tempahan (Permohonan) seperti yang diterangkan di sini. Care Pro tidak mempunyai kewajipan untuk memohon Permintaan Membuat Tempahan, namun setelah Care Pro mengemukakan Permohonan untuk Permintaan Membuat Tempahan, Care Pro akan tertakluk pada polisi pembatalan Homage. Setelah Care Pro memohon untuk Permintaan Membuat Tempahan, Homage akan menyemak Permohonan dan menentukan kesesuaian Care Pro. Pemilihan Care Pro untuk Permintaan Membuat Tempahan adalah tertakluk kepada budi bicara mutlak Homage.

    Setelah Homage mengesahkan Care Pro untuk Permintaan Tempahan, Platform Homage akan mengesahkan bahawa Permintaan Tempahan telah ditempah oleh Care Pro (Perkhidmatan Tertempah) dan selepas itu memberitahu Care Pro dan Pelanggan. Perkhidmatan yang ditempah adalah Perkhidmatan Penjagaan yang telah anda mohon dan Homage telah meluluskan anda untuk Permintaan Membuat Tempahan.

    Pada ketika ini, untuk Perkhidmatan Penjagaan yang akan diberikan kepada Pelanggan Individu, kontrak akan dibentuk secara langsung antara Pelanggan Individu dan Care Pro for Care Pro untuk melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah. Dalam keadaan sedemikian, anda dengan ini melantik Homage untuk menjadi ejen anda yang didedahkan untuk tujuan memasuki kontrak sedemikian dengan Pelanggan Individu. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab terutamanya untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Individu dan prinsipal menurut pengaturan kontrak itu.

    Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang akan diberikan kepada Pelanggan Institusi, Homage akan bertanggungjawab terutamanya untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Institusi, dengan Care Pro sebagai subkontraktor Homage dalam pengaturan tersebut.

    Anda bersetuju bahawa nama, nombor telefon, persamaan, dan maklumat profil anda yang lain boleh diberikan atau disediakan kepada Pelanggan oleh atau bagi pihak Homage selepas Perkhidmatan Penjagaan ditempah.

   3. Semakan Latar Belakang.

    Sebelum menerima akses ke Platform Homage, Care Pro mesti menyerahkan dan lulus pemeriksaan latar belakang melalui penyedia pemeriksaan latar belakang Homage. Selepas menerima akses kepada Platform Homage, Homage boleh dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara yang munasabah dan mengikut undang-undang yang berkenaan, menjalankan pemeriksaan latar belakang tambahan pada Care Pro melalui penyedia pemeriksaan latar belakang Homage.

   4. Keperluan.

    Sebelum dapat menerima Permintaan Tempahan, Care Pro bersetuju untuk memberikan Homage maklumat dan data peribadi berikut:

    1. Butiran hubungan, termasuk nama undang-undang penuh, alamat, tarikh lahir, jantina, nombor telefon, gambar, butiran akaun bank, butiran kad kredit dan alamat e-mel;
    2. Salinan Kad Pengenalan (atau, jika Care Pro adalah perniagaan atau syarikat, salinan Kad Pengenalan setiap rakan kongsi atau pengarahnya dan mana-mana subkontraktor, pekerja dan/atau pembantu (Sub-Kontraktor) yang ingin digunakan oleh Care Pro dalam penyediaan Perkhidmatan Yang Ditempah);
    3. Salinan sijil pendidikan dan profesional terkini yang berkaitan (contohnya, sijil kejururawatan atau penjaga, sijil pertolongan cemas, dll.) dan laporan pemeriksaan kesihatan Care Pro;
    4. Rujukan majikan dan/atau jurulatih terdahulu yang telah bekerja dengan Care Pro, jika diminta oleh Homage;
    5. Bahasa, bangsa dan agama;
    6. Timeslots di mana Care Pro menjangka akan tersedia untuk penyediaan Perkhidmatan Penjagaan;
    7. Skop Care Services Care Pro berkelayakan dan bersedia untuk menyediakan; Dan
    8. Sebarang maklumat lain yang diminta secara munasabah oleh Homage.

    Care Pro bersetuju untuk memaklumkan Homage dengan segera tentang sebarang perubahan kepada maklumat di atas. Care Pro bersetuju untuk memberikan penghormatan kemas kini kepada maklumat di atas, termasuk tetapi tidak terhad kepada salinan lesen dan sijil yang diperbaharui, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan atau peraturan yang berkenaan. Sebarang kegagalan untuk memaklumkan atau memberikan maklumat tersebut kepada Homage berhak untuk menyahaktifkan atau menyahtegur akses Care Pro kepada Permintaan Tempahan dan/atau Platform Homage.

    Maklumat yang diberikan oleh Care Pro seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1.4 ini diperlukan oleh Homage untuk menjalankan perniagaannya dan Homage akan memproses maklumat tersebut mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan Dasar Privasi. Care Pro dengan ini bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemindahan dan penyimpanan data peribadinya untuk Homage untuk menilai kesesuaian Care Pro untuk Platform Homage dan/atau penyediaan Perkhidmatan Penjagaan, mengesyorkan Care Pro untuk Permintaan Tempahan tertentu, menjalankan analisis pemasaran umum dan jangkauan berkenaan dengan Perkhidmatan Penjagaan, dan meningkatkan operasi perniagaan dalaman. Care Pro menyedari kewajipannya di bawah APDP dan sebarang data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Care Pro menurut atau berhubung dengan mana-mana Permintaan Membuat Tempahan, Perkhidmatan yang Ditempah dan Perjanjian ini hendaklah digunakan semata-mata untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan sahaja.

    Untuk memastikan keselamatan dan keselamatan Pelanggan, Homage berhak mengikut budi bicara mutlak dan mutlaknya untuk menolak, mengeluarkan, atau menghentikan cadangan mana-mana Subkontraktor Care Pro atau Care Pro dari Platform Homage yang dianggap tidak sesuai untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan. Care Pro tidak akan mempunyai tuntutan terhadap Homage kerana penolakan homage atau penyingkiran Care Pro dari Platform Homage.

  2. PERKHIDMATAN. 
   1. Permintaan tempahan. 

    Care Pro layak untuk memohon Permintaan Tempahan melalui Platform Homage yang meminta sebarang Perkhidmatan Penjagaan yang Care Pro layak dan dilesenkan sepenuhnya (setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai) untuk menyediakan. Dalam bidang kuasa di mana lesen, permit, atau pensijilan diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan, Care Pro hendaklah, atas permintaan yang munasabah, memberikan bukti kepada Homage semua lesen, permit dan / atau pensijilan yang diperlukan, terkini sebelum Care Pro menyediakan Perkhidmatan Penjagaan sedemikian di bawah Agreement.To memastikan bahawa Platform Homage kekal sebagai sumber rujukan yang boleh dipercayai, setelah Permohonan disahkan oleh Homage atau Care Pro telah bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan subkontrak kepada Homage berkenaan dengan mana-mana Pelanggan Institusi tertentu (seperti yang berkenaan), Care Pro diwajibkan secara kontrak untuk melengkapkan Perkhidmatan Yang Ditempah untuk kepuasan Pelanggan, dan Penghormatan dalam kes Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Institusi Client.By memohon Permintaan Membuat Tempahan, Care Pro dianggap telah bersetuju untuk melaksanakan Perkhidmatan yang Ditempah di lokasi, masa dan tarikh seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Membuat Tempahan, dan Care Pro selanjutnya bersetuju bahawa anggaran jumlah masa untuk menjalankan Perkhidmatan Penjagaan seperti yang dinyatakan dalam Permintaan Tempahan adalah jangka masa yang sesuai di mana Care Pro dapat melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah dengan berkesan dan cekap.

    Untuk memohon Permintaan Tempahan, Care Pro mesti mempunyai telefon pintar yang dilengkapi dengan akses ke Platform Homage (Peranti Mudah Alih yang Serasi), melanggan pelan data yang sesuai, dan memuat turun aplikasi mudah alih Homage's Care Pro (Aplikasi Mudah Alih) ke Peranti Mudah Alih Serasi yang digunakan oleh Care Pro. Semua Permohonan untuk Permintaan Tempahan hendaklah dikemukakan melalui Aplikasi Peranti Mudah Alih. Care Pro akan merakam masa mereka dan menyediakan ringkasan Pelanggan melalui Aplikasi Mudah Alih.

    Homage mengumpul lokasi latitud dan longitud (Koordinat Lokasi) Peranti Mudah Alih Serasi untuk satu tempoh masa sebelum permulaan Perkhidmatan Ditempah yang dijadualkan untuk tujuan mengesahkan apabila Care Pro mula menyediakan Perkhidmatan Tertempah, dan mengikuti penghujung Perkhidmatan Ditempah yang dijadualkan untuk tujuan mengesahkan bahawa Perkhidmatan yang Ditempah selesai. Di samping itu, Homage boleh mengumpul Koordinat Lokasi Peranti Mudah Alih yang Serasi untuk mengesahkan lokasi Care Pro di tapak Pelanggan atau Penerima Penjagaan. Homage juga boleh mendedahkan maklumat lokasi Care Pro dan maklumat hubungan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kepada penyedia perkhidmatan yang diberi kuasa, atau apabila Homage percaya bahawa pendedahan sedemikian adalah perlu untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan pengguna Platform Homage, Pelanggan, Penerima Penjagaan, dan/atau lain-lain. Homage tidak mempunyai hak untuk mengumpul atau menggunakan data GPS untuk tujuan mengawal atau memantau cara dan cara Care Pro menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini, atau kekerapan Care Pro menggunakan Platform Homage untuk memohon Permintaan Membuat Tempahan. Homage mengekalkan maklumat Koordinat Lokasi untuk mengesahkan bahawa Perkhidmatan Yang Ditempah telah selesai dan mengekalkan data Koordinat Lokasi yang tidak dikenal pasti selama-lamanya. Dengan melaksanakan Perjanjian ini, Care Pro bersetuju dengan penggunaan dan pendedahan maklumat Koordinat Lokasi seperti yang diterangkan di atas.

   2. Penyediaan Perkhidmatan Penjagaan. 

    Care Pro bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan cara dan kaedah melaksanakan semua Perkhidmatan Penjagaan di bawah Perjanjian ini. Care Pro secara peribadi boleh menyediakan Perkhidmatan Penjagaan atau membenarkan mana-mana Subkontraktor Care Pro yang telah diluluskan terlebih dahulu oleh Homage untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan. Care Pro dan mana-mana Subkontraktor Care Pro akan mematuhi garis panduan, spesifikasi, arahan, dasar dan/atau tatakelakuan dan amalan yang munasabah sebagaimana yang disediakan oleh Homage dari semasa ke semasa. Semasa melakukan semua Perkhidmatan Penjagaan, Care Pro akan mematuhi dasar kod pakaian Homage, yang tersedia di [homage.com.my/terms-and-conditions] seperti yang diterangkan dalam tab [Perjanjian Perkhidmatan (Profesional Penjagaan). Apabila menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Individu, Care Pro hendaklah, pada setiap masa semasa Perjanjian ini berkuat kuasa, bebas daripada pengawasan, kawalan dan arahan dalam prestasi Perkhidmatan Penjagaan. Penghormatan tidak akan mengawal atau mempunyai apa-apa hak untuk mengawal cara atau cara Care Pro melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Permintaan Tempahan yang diterima oleh Care Pro, atau cara Care Pro melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah. Homage tidak mempunyai kewajipan (tetapi mempunyai hak) untuk memeriksa kerja Care Pro untuk tujuan kualiti. Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang akan diberikan kepada Pelanggan Institusi, Homage akan menjadi pihak kontrak utama dengan Pelanggan Institusi. Care Pro bersetuju untuk mematuhi semua keperluan, arahan, garis panduan, spesifikasi, dasar, tatakelakuan dan/atau amalan yang boleh disampaikan terus kepada Care Pro oleh Pelanggan Institusi. Care Pro mesti menyediakan Perkhidmatan Penjagaan secara peribadi dan tidak boleh membenarkan atau melantik mana-mana Subkontraktor Care Pro untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan tersebut kepada Pelanggan Institusi, melainkan kelulusan bertulis terlebih dahulu diperoleh Homage. Semasa menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Institusi, Care Pro akan mematuhi dasar kod pakaian Homage atau Pelanggan Institusi.

    Care Pro bersetuju bahawa ia akan tertakluk kepada penyeliaan, kawalan, dan arahan Homage pada setiap masa sepanjang tempoh Perjanjian ini atau apabila Perkhidmatan Penjagaan disediakan oleh Care Pro kepada Pelanggan Institusi, Homage berhak untuk mengawal cara atau cara Care Pro melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Institusi. Care Pro bersetuju bahawa ia akan tetap bertanggungjawab terhadap prestasi sendiri semua Perkhidmatan Penjagaan bahawa ia sub-kontrak kepada Homage dan akan memperoleh dan mengekalkan insurans yang sesuai berkenaan dengan dirinya sendiri dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini.

    Setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, Care Pro bersetuju untuk mengekalkan satu set buku atau rekod berasingan yang mencerminkan semua item pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan operasi perniagaannya.

    Care Pro memahami dan bersetuju bahawa kegagalan Care Pro untuk melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah mengikut keperluan Pelanggan seperti yang diterangkan melalui Platform Homage merupakan pelanggaran penting Perjanjian ini dan boleh mengakibatkan penamatan Perjanjian ini mengikut Seksyen 9. Jika Care Pro gagal melengkapkan sebarang Perkhidmatan yang Ditempah selaras dengan Perjanjian ini, Care Pro memahami dan bersetuju bahawa Homage boleh meminta Care Pro mengatur, melalui Homage, pada tarikh dan masa yang dipersetujui bersama dengan Pelanggan, untuk melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah atau membetulkan Perkhidmatan yang Ditempah, dan tiada bayaran tambahan akan dibayar kepada Care Pro. Homage boleh membuat pembayaran pampasan kepada Pelanggan untuk sebarang kerosakan yang didakwa telah disebabkan kepada Pelanggan oleh Care Pro, dan Homage mungkin memerlukan, mengikut budi bicara mutlaknya, Care Pro untuk membayar balik Homage untuk pembayaran pampasan yang dibuat oleh Homage. Pada masa ini, Care Pro akan dilindungi oleh insurans liabiliti am dan penyelewengan Homage semasa menyediakan Perkhidmatan Penjagaan di bawah Perjanjian ini. Ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, dengan syarat bahawa Homage akan memberitahu anda sekiranya berlaku sebarang perubahan material.

   3. Pembatalan; Penjadualan semula; Ketibaan lewat. 

    Care Pro tidak boleh membatalkan Perkhidmatan yang Ditempah, dan membatalkan Perkhidmatan yang Ditempah akan menyebabkan Care Pro tertakluk kepada pembayaran yuran pembatalan seperti yang dinyatakan dalam dasar pembatalan Homage (yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa oleh Homage tanpa sebarang notis kepada Care Pro). Sekiranya Care Pro, setelah notis lebih dari dua puluh empat (24) jam, perlu menjadualkan semula Perkhidmatan yang Ditempah, Care Pro boleh menghubungi Homage dan cuba menjadualkan semula Perkhidmatan yang Ditempah.
    Sekiranya Pelanggan menolak untuk menjadualkan semula Perkhidmatan yang Ditempah (atas permintaan Care Pro), dan Care Pro tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan yang Ditempah seperti yang dijadualkan pada asalnya, Homage berhak untuk menjadikan Permintaan Tempahan tersedia kepada profesional pengganti lain di Platform Homage, dengan syarat Care Pro masih tertakluk kepada yuran pembatalan. Pembatalan berulang dan/atau Perkhidmatan Ditempah yang dijadualkan semula dengan notis pendek oleh Care Pro boleh mengakibatkan penamatan Perjanjian ini menurut Seksyen 9 atau penyahaktifan atau penyahsukaan akses Care Pro kepada Permintaan Tempahan dan/atau Platform Homage.Selain itu, mengikut budi bicara munasabah Homage, pembatalan, penjadualan semula, ketidakmunculan (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Homage) atau ketibaan lewat oleh Care Pro mungkin tertakluk kepada yuran pembatalan seperti yang dinyatakan dalam polisi pembatalan. Care Pro mungkin berhak untuk membatalkan yuran sekiranya Pelanggan membatalkan atau menjadualkan semula sebarang Perkhidmatan Tertempah. Dengan menerima Perjanjian ini, Care Pro memberi kuasa kepada Homage untuk menahan sebarang yuran pembatalan (jika berkenaan) sebagai pembayaran ganti rugi yang dibubarkan daripada jumlah yang perlu dibayar kepada Care Pro.

   4. Ulasan Pelanggan.

    Care Pro mengakui bahawa Platform Homage bertujuan untuk merujuk Pelanggan hanya kepada Pakar Penjagaan yang mengekalkan standard profesionalisme dan kualiti perkhidmatan tertinggi. Care Pro mengakui bahawa Pelanggan boleh menilai dan menyemak Care Pro pada akhir setiap tempahan. Care Pro bersetuju untuk mengekalkan standard profesionalisme dan perkhidmatan yang tinggi, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengekalkan standard penampilan dan dandanan selaras dengan standard industri, dan mengekalkan penarafan Pelanggan pada atau di atas penarafan minimum yang ditetapkan oleh Homage untuk akses kepada Platform Homage, seperti yang diubah suai dari semasa ke semasa. Sekiranya penilaian agregat Care Pro berada di bawah penilaian minimum yang berkenaan, Homage boleh mengeluarkan amaran bertulis kepada Care Pro, dan berhak untuk menyahaktifkan atau menyahtegur akses Care Pro kepada Permintaan Tempahan dan/atau Platform Homage. Homage bersetuju untuk memberikan notis bertulis Care Pro mengenai penarafan minimum dan sebarang perubahan kepadanya. Care Pro boleh merayu sebarang amaran bertulis dan memberikan bukti keadaan yang menggembirakan. Penghormatan berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menerima atau menolak sebarang rayuan.
   5. Kos Operasi.

    Care Pro mungkin layak untuk mendapatkan pembayaran balik untuk perbelanjaan tertentu yang ditanggung oleh Care Pro bergantung kepada Pelanggan dan jenis Perkhidmatan Penjagaan yang disediakan. Sila rujuk kepada dasar dan prosedur pembayaran balik perbelanjaan Homage.
   6. Penggunaan suara, imej dan persamaan.

    Care Pro memberikan kebenaran kepada Homage untuk menggunakan mana-mana dan semua suara, imej, persamaan, dan sebarang penilaian dan ulasan daripada Pelanggan tentang Care Pro, dengan atau tanpa menggunakan nama Care Pro, berhubung dengan produk dan/atau perkhidmatan yang tersedia melalui Platform Homage, untuk tujuan pengiklanan dan mempromosikan produk dan/atau perkhidmatan tersebut dan/atau Homage, untuk tujuan mengenal pasti Care Pro kepada Pelanggan, dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap sesuai oleh Homage mengikut budi bicara yang munasabah, kecuali setakat yang dilarang secara nyata oleh undang-undang. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, Care Pro mungkin dikehendaki menyerahkan imej untuk digunakan oleh Platform Homage untuk memudahkan mengenal pasti Care Pro dengan Pelanggan. Care Pro juga mewakili dan menjamin Care Pro memiliki hak cipta mana-mana imej atau persamaan yang diberikan oleh Care Pro kepada Homage.
   7. Data Panggilan dan SMS. Care Pro bersetuju bahawa Homage boleh menutup nombor telefon Care Pro apabila Care Pro menelefon atau bertukar-tukar mesej teks (SMS) dengan Pelanggan dan/atau Penerima Penjagaan melalui Aplikasi Mudah Alih. Untuk memudahkan proses ini, Homage dan penyedia perkhidmatannya mungkin menerima dalam masa nyata dan menyimpan data panggilan, termasuk tarikh dan masa panggilan atau mesej teks (SMS), nombor telefon pihak-pihak, dan kandungan mesej teks (SMS). Care Pro bersetuju dengan proses pemakaian pelitup muka yang diterangkan di atas dan kepada penggunaan dan pendedahan data panggilan ini oleh Homage untuk tujuan perniagaannya yang sah. Care Pro juga bersetuju untuk menghantar mesej teks (SMS) Homage terus kepada Care Pro seperti yang diterangkan dalam Terma Penggunaan. Care Pro memahami dan bersetuju bahawa Pelanggan dan / atau Penerima Penjagaan mungkin mempunyai akses ke nombor telefon Care Pro di luar Aplikasi Mudah Alih.

3. YURAN PERKHIDMATAN.

  1. Yuran Perkhidmatan yang Ditempah. 

   Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Individu, Homage akan menginvois Pelanggan bagi pihak dan atas nama Care Pro untuk bayaran yang perlu dibayar oleh Pelanggan Individu untuk Perkhidmatan yang Ditempah (Yuran Perkhidmatan Tertempah) selepas selesai Perkhidmatan Tertempah. Semua pembayaran yang perlu dibayar hendaklah dibuat kepada eskrow pihak ketiga dan ejen pembayaran yang dilantik oleh Homage untuk mengutip Yuran Perkhidmatan yang Ditempah dan memproses bayaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan Penjagaan untuk Care Pro dan Homage (Ejen Pembayaran). Ejen Pembayaran akan mengutip Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah daripada Pelanggan Individu dan akan memproses pembayaran seperti yang dinyatakan di bawah. Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Institusi, Homage akan menginvois Pelanggan Institusi atas namanya sendiri untuk bayaran yang perlu dibayar oleh Pelanggan Institusi untuk Perkhidmatan yang Ditempah selepas selesai Perkhidmatan yang Ditempah. Care Pro mengakui bahawa Homage berhak sepenuhnya terhadap yuran yang diterima daripada Pelanggan Institusi (Yuran Institusi). Care Pro berhak mendapat kadar yang dipersetujui dengan Homage untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Institusi (Yuran Sub-Kontrak). Semua Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah (selepas menolak Yuran Pembrokeran) dan/atau Yuran Sub-Kontrak yang perlu dibayar kepada Care Pro akan dibayar oleh Ejen Pembayaran pada akhir kitaran pembayaran yang berkenaan setelah selesai Perkhidmatan Penjagaan (Kitaran Pembayaran) ke dalam akaun bank seperti yang ditentukan oleh Care Pro. Tempoh kitaran pembayaran adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Homage. Care Pro mengakui bahawa Homage mengekalkan hak untuk meminda Yuran Perkhidmatan yang Ditempah dan / atau Yuran Institusi mengikut budi bicara mutlaknya dengan syarat ini tidak menjejaskan yuran yang dipersetujui untuk dibayar kepada Care Pro.

  2. Yuran Pembrokeran.Untuk Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Individu, yuran pembrokeran (tidak termasuk Cukai) (Yuran Pembrokeran) akan dibayar kepada Homage untuk Perkhidmatan Yang Ditempah yang disediakan oleh Care Pro. Setelah Perkhidmatan Penjagaan ditempah, Yuran Pembrokeran akan segera dibayar dan perlu dibayar oleh Care Pro untuk Homage. Care Pro dengan ini memberi kebenaran yang tidak boleh ditarik balik dan mengarahkan Ejen Pembayaran untuk memotong Yuran Pembrokeran daripada Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah dan membuat pembayaran Yuran Pembrokeran untuk Penghormatan. Potongan Yuran Pembrokeran dari Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah hendaklah dibuat sebelum pembayaran baki Yuran Perkhidmatan yang Ditempah kepada Care Pro.Care Pro selanjutnya mengakui bahawa Homage mengekalkan hak untuk mengubah Yuran Pembrokeran yang perlu dibayar oleh Care Pro atau untuk memasukkan sebarang yuran lain dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dengan syarat ini tidak menjejaskan yuran yang dipersetujui untuk dibayar kepada Care Pro untuk Perkhidmatan Penjagaan yang dilakukan sebelum ini. Sebarang Cukai ke atas perkhidmatan Homage (jika berkenaan) akan ditanggung oleh Care Pro dan dikenakan pada kadar semasa pada masa yang material.

   Care Pro mengakui dan bersetuju bahawa (a) Homage tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan Pelanggan untuk membayar sebarang Yuran Perkhidmatan Ditempah yang perlu dibayar berkaitan dengan Perkhidmatan yang telah ditempah, dan Care Pro bersetuju bahawa ia tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap Homage dan satu-satunya jalan keluarnya adalah terhadap Pelanggan, dan (b) walaupun kegagalan oleh mana-mana Pelanggan untuk membayar sebarang Yuran Perkhidmatan Tertempah, sebarang Yuran Pembrokeran yang Homage berhak untuk menerima daripada Perkhidmatan yang Ditempah akan tetap perlu dibayar dan perlu dibayar kepada Homage by Care Pro.

  3. TaxCare Pro bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua pembayaran Cukai yang diperlukan (termasuk cukai pendapatan peribadi Care Pro) yang timbul daripada semua pembayaran yang dibuat kepada Pro Penjagaan dibuat kepada pihak berkuasa yang berkaitan tepat pada masanya. Apa-apa penalti, denda atau caj lain yang disebabkan oleh kegagalan Care Pro untuk mematuhi undang-undang cukai yang berkenaan akan menjadi tanggungjawab tunggal Care Pro.Untuk Yuran Institusi, Homage akan bertanggungjawab untuk meremit apa-apa Cukai yang perlu dibayar oleh Homage (tetapi tidak Care Pro) di bawah undang-undang yang terpakai kepada pihak berkuasa yang berkaitan tepat pada masanya.

   Sekiranya Care Pro adalah orang berdaftar dan dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai untuk mengenakan Cukai ke atas Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Individu atau Pelanggan Institusi, Care Pro akan memaklumkan kepada Homage status pendaftaran mereka tepat pada masanya agar Homage mengenakan dan mengutip Cukai tersebut bagi pihak Care Pro. Care Pro bersetuju untuk menanggung rugi Homage untuk sebarang denda, penalti, atau liabiliti lain yang timbul daripada pengenaan salah atau pungutan Cukai tersebut.

   Sekiranya Homage adalah orang berdaftar dan dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai untuk mengenakan Cukai ke atas mana-mana Yuran Pembrokeran, Yuran Subkontrak dan / atau Yuran Institusi, Homage berhak untuk mengenakan Cukai tersebut sebagai tambahan kepada yuran yang disebutkan. Orang masing-masing hendaklah bertanggungjawab untuk membayar Cukai tersebut kepada Homage.

   Untuk tujuan Perjanjian ini, Cukai bermaksud apa-apa dan semua cukai, duti, levi, caj, fi atau taksiran lain yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jualan dan perkhidmatan, barangan dan perkhidmatan, nilai tambah, eksais, atau cukai lain yang serupa), termasuk apa-apa faedah, penalti, atau jumlah lain yang dikenakan berkaitan dengannya.

4. KERAHSIAAN DAN PRIVASI PELANGGAN.

Care Pro memahami bahawa dalam melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan, dia akan menerima maklumat peribadi dan/atau sulit tertentu mengenai Pelanggan dan akan mempunyai akses ke rumah, lokasi penjagaan, dan barangan peribadi mereka, dan juga akan menerima atau mempunyai akses kepada maklumat proprietari atau sulit yang berkaitan dengan Homage, Platform Homage, dan Perkhidmatan kami. Kecuali atas perintah pihak berkuasa kerajaan (contohnya, Mahkamah, agensi pentadbiran) yang mempunyai bidang kuasa, atau atas persetujuan bertulis oleh Pelanggan, Care Pro bersetuju bahawa dia tidak boleh menggunakan, menerbitkan, menyebarkan atau mendedahkan, untuk kepentingannya sendiri atau manfaat mana-mana pihak ketiga, apa-apa maklumat sulit mengenai Homage atau Pelanggan, termasuk alamat, nombor telefon, maklumat kewangan, bahan latihan dan / atau butiran operasi. Care Pro selanjutnya bersetuju untuk tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang melanggar privasi mana-mana Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengambil gambar yang tidak dibenarkan atau membuat rakaman audio atau video yang tidak dibenarkan oleh Pelanggan atau rumah, lokasi penjagaan atau barang peribadinya, atau menerbitkan, menyebarkan atau mendedahkan gambar atau rakaman tersebut. Care Pro mengakui bahawa kegagalannya untuk mematuhi perkara di atas akan menjadi pelanggaran penting dalam Perjanjian ini.

5. HUBUNGAN PIHAK-PIHAK.

Care Pro adalah kontraktor bebas dan tidak terlibat dengan Homage untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak Homage. Care Pro telah memeterai Perjanjian ini untuk tujuan mempunyai akses kepada Platform Homage atau Pelanggan yang diperkenalkan kepadanya oleh Homage. Sebagai pertukaran yang mana, apabila Care Pro menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Individu, Care Pro membayar Homage a Yuran Pembrokeran, seperti yang diterangkan di sini. Selanjutnya, apabila Care Pro menyediakan Perkhidmatan Penjagaan kepada Pelanggan Institusi, Care Pro mengakui bahawa Homage berhak sepenuhnya kepada Yuran Institusi, dan Homage akan membayar Yuran Subkontrak Care Pro, seperti yang diterangkan di sini.

Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan untuk mewujudkan sebarang hubungan, perkongsian, usaha sama, hubungan pekerja, pekerja atau agensi antara Care Pro dan Homage atau mana-mana Pelanggan untuk sebarang tujuan. Oleh itu, Akta Kerja 1955 tidak terpakai kepada Perjanjian ini.

Care Pro tidak mempunyai kuasa (dan tidak boleh menganggap dirinya sebagai mempunyai kuasa) untuk mengikat Homage dan Care Pro tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau representasi bagi pihak Homage tanpa persetujuan bertulis Homage terlebih dahulu. Care Pro memahami bahawa Care Pro tidak layak untuk mengambil bahagian dalam sebarang pelan faedah yang ditawarkan kepada pekerja Homage, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, percutian, insurans perubatan atau hayat kumpulan, kecacatan, perkongsian keuntungan atau faedah persaraan atau pelan manfaat yang ditawarkan oleh Homage kepada pekerjanya.

Care Pro akan bertanggungjawab untuk Cukai, potongan, taksiran, premium dan kiriman wangnya sendiri kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau berkanun lain berkenaan dengan apa-apa amaun yang diterima di bawah Perjanjian ini. Care Pro akan bertanggungjawab ke atas, dan akan menanggung rugi dan melindungi Homage tidak berbahaya untuk sebarang tuntutan, saman, atau tindakan yang berkaitan dengan peruntukan ini, termasuk tuntutan sedemikian yang dibawa oleh Care Pro atau oleh mana-mana pihak ketiga berkenaan dengan sebarang tuntutan untuk cukai atau sumbangan, termasuk penalti dan faedah.

6. PERWAKILAN DAN JAMINAN.

Care Pro mewakili dan menjamin kepada Homage bahawa: (a) Care Pro mempunyai hak undang-undang untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini; (b) Care Pro dilesenkan sepenuhnya (setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan) dan diberi kuasa untuk menyediakan Perkhidmatan Penjagaan yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini, dan mempunyai kemahiran, pengalaman dan kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan; dan (c) Care Pro akan melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan secara profesional dan tekun mengikut piawaian industri terbaik untuk perkhidmatan yang serupa, termasuk menyelesaikan semua Permintaan Tempahan yang diterima yang dirujuk kepada Care Pro yang dia pilih untuk diterima melalui Platform Homage; dan (d) Care Pro akan melaksanakan Perkhidmatan Penjagaan mengikut semua undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berkenaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, PDPA.

Care Pro mengakui bahawa kegagalannya untuk mematuhi perkara di atas akan menjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian ini.

7. GANTI RUGI

Care Pro akan mempertahankan, menanggung rugi dan memegang Homage yang tidak berbahaya dan sekutunya dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pengganti, dan pemegang serah hak dan mana-mana entiti lain yang meminta atau terlibat dalam apa-apa cara yang terlibat dalam menyediakan, mengatur dan / atau memudahkan perkhidmatan melalui Platform Homage atau secara langsung melalui Homage berkenaan dengan Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Institusi, dari dan terhadap semua kerugian, ganti rugi, liabiliti, kekurangan, tindakan, penghakiman, faedah, anugerah, penalti, denda, kos, atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk (termasuk yuran undang-undang yang munasabah) yang timbul daripada atau akibat: (a) kecederaan tubuh badan, kematian mana-mana orang, kecurian atau kerosakan kepada harta peribadi yang nyata atau ketara akibat perbuatan atau peninggalan Care Pro; (b) Care Pro melanggar sebarang perwakilan, waranti, atau kewajipan di bawah Perjanjian ini; dan/atau (c) pelanggaran Care Pro terhadap Seksyen 4 Perjanjian ini.

Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan oleh Care Pro menurut Perjanjian ini adalah tanggungjawab Care Pro sepenuhnya dan sepenuhnya. Kecuali Perkhidmatan Penjagaan yang akan diberikan kepada Pelanggan Institusi di mana Homage secara langsung kontrak dengan, Homage tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap tindakan atau ketidakaktifan Pelanggan atau pihak ketiga lain berhubung dengan Perkhidmatan Penjagaan yang disediakan oleh Care Pro. Care Pro memahami, oleh itu, bahawa dengan menggunakan Platform Homage, Care Pro akan diperkenalkan kepada pihak ketiga berhubung dengan siapa Homage tidak menjalankan sebarang latar belakang atau rujukan memeriksa, yang mungkin berpotensi berbahaya, dan Care Pro menggunakan Platform Homage atas risiko sendiri.

8. HARTA INTELEK

Care Pro tidak akan menggunakan Harta Intelek Homage tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Homage, dan tidak akan memberi kuasa kepada mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan mana-mana Harta Intelek Homage. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan memberi Care Pro apa-apa hak berkenaan dengan mana-mana Harta Intelek atau muhibah yang berkaitan dengan Homage atau perniagaannya. Sebarang kandungan atau maklumat yang dicipta oleh Care Pro bagi pihak Homage, termasuk Laporan Penjagaan, dimiliki oleh Homage.

Untuk tujuan Perjanjian ini, Harta Intelek bermaksud semua harta intelek, sama ada wujud atau tidak, berdaftar dan tidak berdaftar, dilindungi oleh statut, common law atau ekuiti di Malaysia atau di tempat lain di dunia, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, tanda dagangan, reka bentuk, paten, maklumat yang boleh dipatenkan, maklumat sulit, susun atur litar dan jenis tumbuhan, lesen, muhibah dan hak lain untuk memiliki dan menggunakan apa-apa karya dan perkara lain dalam hal intelektual hak harta, nama dagangan, dan nama domain.

9. TEMPOH; PENAMATAN.

   1. Istilah 

    Perjanjian ini akan berkuat kuasa pada tarikh ia dilaksanakan oleh Care Pro dan akan kekal berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 9 (Tempoh) ini. Care Pro memahami bahawa Homage boleh menyahaktifkan profil Care Pro buat sementara waktu di Platform Homage sekiranya Care Pro tidak aktif di Platform Homage untuk tempoh 28 hari atau lebih, seperti yang diubah suai dari semasa ke semasa. Dalam keadaan sedemikian, Homage akan mengaktifkan semula profil Care Pro atas permintaan Care Pro.Pihak-pihak mengakui bahawa terma Perjanjian ini tidak mencerminkan pengaturan perkhidmatan tanpa gangguan, kerana Perjanjian ini menjamin hak Care Pro untuk memilih masa untuk menjadikan dirinya tersedia dan setiap Perkhidmatan yang Ditempah dirujuk dan diterima dianggap sebagai pengaturan perkhidmatan yang berasingan.

   2. Penamatan 
    1. Homage dan Care Pro boleh menamatkan Perjanjian ini, berkuat kuasa serta-merta apabila notis bertulis kepada pihak lain, sekiranya pihak lain secara material melanggar Perjanjian ini. Pelanggaran material hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan atau peninggalan yang ditakrifkan dengan jelas sebagai membentuk pelanggaran material di sini, salah laku, kegagalan Homage untuk menghantar Yuran Perkhidmatan Ditempah tepat pada masanya seperti yang diterangkan di sini, kegagalan berulang kali Care Pro untuk melengkapkan Perkhidmatan yang Ditempah untuk kepuasan Pelanggan, kegagalan untuk memenuhi penilaian minimum yang berkenaan, atau jika Care Pro membatalkan atau menjadualkan semula dua (2) atau lebih Perkhidmatan Yang Ditempah pada notis kurang daripada 2 jam sebelum masa mula yang terpakai dalam mana-mana tempoh dua puluh lapan (28) hari seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.3 Perjanjian ini dan / atau sebarang ketidakhadiran material dari Care Pro dalam hal Perkhidmatan Penjagaan yang diberikan kepada Pelanggan Institusi. Sekiranya terdapat pertikaian sama ada Homage atau Care Pro secara material melanggar Perjanjian, dan ia tidak dapat diselesaikan melalui rundingan tidak rasmi, pihak-pihak bersetuju untuk menyerahkan sebarang pertikaian tersebut kepada timbang tara muktamad dan terikat, seperti yang diterangkan dalam Seksyen 12.2 di bawah.
    2. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian atas apa-apa sebab atas notis bertulis lima belas (15) hari kepada pihak lain.
   3. Kewajipan Care Pro Selepas Penamatan.

    Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, Care Pro hendaklah: (a) melengkapkan sebarang Perkhidmatan Tempahan yang belum dijelaskan (Pekerjaan Cemerlang); (b) kembali kepada Homage apa-apa maklumat sulit atau harta lain milik Homage; (c) menghentikan semua penggunaan selanjutnya Platform Homage kecuali seperti yang dikehendaki untuk melengkapkan sebarang Perkhidmatan Tempahan yang belum dijelaskan; dan (d) mengesahkan secara bertulis kepada Homage bahawa Care Pro telah mematuhi kehendak Seksyen ini.
   4. Kewajipan Homage Selepas Penamatan. 

    Selepas penamatan Perjanjian ini:(a) jika penamatan dilaksanakan oleh Homage, Homage akan membayar atau mendapatkan Ejen Pembayaran untuk membayar kepada Care Pro apa-apa Yuran Perkhidmatan Tempahan yang belum diperoleh (tolak sebarang Yuran Pembrokeran) dan / atau Yuran Sub-Kontrak; Atau

    (b) jika penamatan itu dilaksanakan oleh Care Pro, Homage hendaklah membayar atau mendapatkan Ejen Pembayaran untuk membayar kepada Care Pro apa-apa Yuran Perkhidmatan Ditempah yang belum dijelaskan (tolak sebarang Yuran Pembrokeran) dan / atau Yuran Sub-Kontrak pada akhir kitaran pembayaran yang berkenaan setelah selesai Penjagaan Services.In mana-mana acara, Homage akan membayar Yuran Perkhidmatan Yang Ditempah (ditolak sebarang Yuran Pembrokeran) dan / atau Yuran Subkontrak untuk sebarang Pekerjaan Tertunggak secepat yang dapat dilaksanakan selepas Care Pro telah menyelesaikan Pekerjaan Cemerlang.

   5. Peruntukan Yang Masih Hidup.Terma dan syarat Seksyen 9.5 dan Seksyen 5, 6, 7, 9.3, 9.4, 10, 11, dan 12 (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Seksyen 12.2) akan bertahan selepas tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini.

10. AKTIVITI PERNIAGAAN LAIN.

Care Pro boleh terlibat atau bekerja dalam mana-mana perniagaan, perdagangan, profesion, atau aktiviti lain, termasuk menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan yang ditempah melalui cara selain daripada Platform Homage, termasuk portal berasaskan web lain, dengan syarat bahawa Care Pro tidak akan mempromosikan, menawarkan, atau sebaliknya menjual atau cuba menjual perkhidmatan tambahan, serupa, atau apa-apa perkhidmatan lain kepada Pelanggan dan / atau Penerima Penjagaan di luar Platform Homage, tanpa persetujuan bertulis Homage terlebih dahulu.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, Care Pro bersetuju untuk tidak meminta kerja secara afirmatif dari dan / atau menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan Individu yang pada asalnya dirujuk melalui Platform Homage melalui apa-apa cara selain daripada Platform Homage untuk tempoh enam (6) bulan selepas penglibatan awal Care Pro oleh Pelanggan Individu, melainkan Care Pro telah memperoleh persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Homage. Di samping itu, Care Pro bersetuju untuk tidak meminta kerja dari dan / atau menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan Institusi yang diperkenalkan oleh Homage untuk tempoh dua belas (12) bulan selepas tamat penglibatan.

Sekiranya Care Pro gagal mematuhi Seksyen 10 ini, Care Pro akan membayar yuran rujukan sebanyak RM1,000 (untuk Pelanggan Individu) dan / atau RM3,000 (untuk Pelanggan Institusi) (mengikut mana-mana yang berkenaan) untuk Homage dan Homage boleh menamatkan Perjanjian ini dan menyahaktifkan dan atau menyahtegur akses Care Pro kepada Permintaan Tempahan dan/atau Platform Homage.

Sekatan yang dinyatakan dalam Seksyen 10 ini dianggap oleh pihak-pihak yang munasabah dan perlu untuk melindungi kepentingan sah Homage. Walaupun sekatan dianggap oleh pihak-pihak untuk menjadi munasabah dalam semua keadaan, adalah dipersetujui bahawa jika atas apa-apa sebab, mana-mana satu atau lebih daripada sekatan tersebut hendaklah sama ada diambil dengan sendirinya atau sendiri bersama-sama akan diadili untuk melampaui apa yang munasabah dalam semua keadaan untuk melindungi kepentingan sah Homage, larangan tersebut hendaklah dilaksanakan setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan dalam Seksyen 10 ini dipegang atau didapati tidak sah, tidak sah atau selainnya tidak boleh dikuatkuasakan, ia hendaklah disifatkan sebagai terputus daripada peruntukan tersebut tetapi baki peruntukan tersebut hendaklah kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Pihak-pihak bersetuju bahawa jika ganti rugi sahaja mungkin bukan remedi yang mencukupi jika Care Pro melanggar Seksyen 10 ini, dan bersetuju bahawa tanpa mengehadkan pelepasan yang Homage berhak untuk mencari, Homage boleh memohon injunksi jika Care Pro melanggar Seksyen 10 ini atau Homage secara munasabah percaya bahawa Care Pro mungkin melanggar Seksyen 10 ini.

11. TUGASAN.

Care Pro tidak boleh menetapkan Perjanjian ini, tanpa kebenaran bertulis oleh Homage. Homage boleh dengan bebas menugaskan dan menginovasi hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini pada bila-bila masa, tanpa sebarang persetujuan lanjut daripada Care Pro dan sebarang novasi kewajipan akan berkuat kuasa sebaik sahaja Care Pro dimaklumkan secara bertulis. Perjanjian ini akan menjamin manfaat, mengikat, dan boleh dikuatkuasakan terhadap, setiap pihak di sini dan pengganti dan pemegang serah hak masing-masing.

12. PENYELESAIAN PERTIKAIAN; UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR.

  1. Secara tidak rasmi Negotiations.To mempercepatkan penyelesaian dan mengurangkan kos sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau sebaliknya yang timbul daripada hubungan antara Care Pro dan Homage, Care Pro dan Homage bersetuju untuk terlebih dahulu cuba merundingkan sebarang pertikaian secara tidak rasmi selama sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum memulakan sebarang prosiding timbang tara. Rundingan tidak rasmi sedemikian akan bermula apabila notis bertulis. Alamat Care Pro untuk notis tersebut adalah alamat yang disediakan oleh Care Pro to Homage.
  2. Peruntukan Timbang Tara Bersama.Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk apa-apa soalan mengenai kewujudan, kesahan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan diselesaikan melalui timbang tara mengikut Peraturan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC). Kerusi timbang tara adalah Malaysia. Timbang tara hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada seorang penimbang tara. Walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak boleh pada bila-bila masa tanpa mengambil kira apa-apa tempoh notis yang diperlukan oleh peruntukan perjanjian ini, dan sekerap yang perlu atau sesuai, mendapatkan apa-apa relief atau langkah injunksi, atau apa-apa pelepasan atau langkah interlokutori, sementara atau intertemporan, dari mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten.
  3. Undang-undang yang Mentadbir.Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia, walau apa pun sebarang prinsip konflik undang-undang.

13. PENGUBAHSUAIAN.

Care Pro dengan ini secara nyata mengakui dan bersetuju bahawa, dengan menggunakan atau menerima akses ke Platform Homage, Care Pro dan Homage terikat dengan versi semasa Perjanjian ini, termasuk apa-apa tambahan kepada Perjanjian ini atau dokumen yang diperbadankan di sini. Care Pro akan terikat dengan pengubahsuaian kepada Perjanjian ini hanya apabila Care Pro menandatangani sebarang pengubahsuaian atau suplemen secara elektronik.

14. PELBAGAI.

Semua notis, permintaan, persetujuan, tuntutan, tuntutan, pengecualian, dan komunikasi lain di bawah ini (setiap notis) hendaklah secara bertulis dan dialamatkan kepada Homage di alamat yang dinyatakan di halaman pertama Perjanjian ini dan kepada Care Pro di alamat yang dinyatakan dalam akaunnya. Pihak-pihak bersetuju bahawa Notis akan dihantar melalui penghantaran peribadi, kurier semalaman yang diiktiraf secara nasional (dengan semua bayaran prabayar), mel elektronik (dengan pengesahan penghantaran), atau mel yang diperakui atau berdaftar. Perjanjian ini, bersama-sama dengan mana-mana dokumen lain yang diperbadankan di sini dengan rujukan, dan pameran, jadual, dan addenda yang berkaitan (jika ada) merupakan satu-satunya dan keseluruhan perjanjian pihak-pihak kepada Perjanjian ini berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini, dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, perwakilan dan jaminan sebelumnya dan semasa, secara bertulis dan lisan, berkenaan dengan perkara tersebut. Mana-mana termanya boleh diketepikan, hanya dengan dokumen bertulis yang ditandatangani oleh setiap pihak kepada Perjanjian ini atau, dalam hal penepian, oleh pihak atau pihak yang mengenepikan pematuhan. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian ini, jika mana-mana terma atau peruntukan Perjanjian ini ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa, keabsahan, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak akan menjejaskan mana-mana terma atau peruntukan lain dalam Perjanjian ini atau membatalkan atau menjadikan terma atau peruntukan sedemikian tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa lain. Kedua-dua Pihak tidak boleh melanggar Perjanjian ini atau bertanggungjawab atas kelewatan dalam melaksanakan, atau kegagalan untuk melaksanakan, mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini jika kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa, keadaan atau sebab di luar kawalan munasabahnya. Perjanjian ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai rakan niaga, termasuk melalui tandatangan elektronik, yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dan semuanya bersama-sama akan membentuk satu instrumen. Tajuk muncul semata-mata untuk kemudahan rujukan. Tajuk tersebut bukan sebahagian daripada Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkannya.

Perjanjian ini tidak boleh dipinda, secara implikasi atau sebaliknya, oleh mana-mana bahan pemasaran yang terkandung di laman web Homage atau Platform Homage. Tiada apa-apa yang terkandung dalam peruntukan ini atau Perjanjian ini bertujuan untuk atau akan ditafsirkan untuk mewujudkan sebarang tuntutan benefisiari pihak ketiga, kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini.

Care Pro mengakui bahawa dia telah membaca dan memahami Perjanjian ini dan juga mengakui bahawa dia mempunyai peluang yang munasabah dan mencukupi untuk mendapatkan dan menerima nasihat undang-undang bebas, atas perbelanjaan Care Pro sendiri, sebelum menandatangani Perjanjian ini.

Dasar Pembatalan Pemilik Penjagaan

LAWATAN SELEPAS BAYAR

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Mengubah atau membatalkan lawatan sebelum Profesional Penjagaan diberikan adalah percuma.

Pembatalan

 • Untuk lawatan yang ditugaskan oleh Care Professional, jika pembatalan berlaku lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran pembatalan.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang ditugaskan, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang daripada 24 jam sebelum waktu mulalawatan, bayaran perkhidmatan 1 jam dikenakan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan oleh Care Professional, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang daripada 2 jam sebelum waktu mulalawatan, bayaran perkhidmatan 1 jam dan bayaran pengangkutan standard dikenakan.
 • Apabila berbilang lawatan dibatalkan pada masa yang sama,yuran pembatalan maksimum adalah 100% daripada semua waktu lawatan dalam tempoh 24 jam dari waktu pembatalan. Tiada yuran pembatalan tambahan akan dikenakan ke atas lawatan yang dijadualkan bermula lewat daripada 24 jam selepas pembatalan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran pembatalan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Perubahan

 • Untuk lawatan yang dilanjutkan pada bila-bila masa, tidak ada bayaran perubahan. Walau bagaimanapun, kadar ala-carte setiap jam yang berkenaan akan dikenakan untuk waktu yang dilanjutkan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, jika keperluan lawatan diubah dan Profesional Penjagaan asal masih boleh melakukan lawatan, tidak ada bayaran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta lebih daripada 48 jam sebelum masa mula lawatan, tidak ada yuran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta dalam masa 24 jam hingga 2 hari dari masa mula lawatan, yuran perubahan adalah RM 30.00.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta kurang dari 24 jam waktu mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM 50.00.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran perubahan yang dikenakan dan tempoh lawatan akan dipinda mengikut permintaan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta kurang daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, jumlah penuh untuk waktu lawatan berjadual asal masih akan dikenakan.
 • Jika pelbagai perubahan dibuat, berbilang yuran perubahan akan dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran perubahan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

LAWATAN PRA-BAYAR

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Mengubah atau membatalkan lawatan sebelum Profesional Penjagaan diberikan adalah percuma.

Pembatalan

 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang diberikan, jika pembatalan berlaku lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tidak akan ada potongan jam dari pelan penjagaan yang sedia ada.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang ditugaskan, jika pembatalan berlaku kurang dari 24 jam sebelum masa mula lawatan, akan ada potongan 1 jam dari pelan penjagaan sedia ada.
 • Untuk lawatan yang mempunyai Care Professional yang diberikan, jika pembatalan berlaku dalam masa atau kurang dari 2 jam sebelum waktu mulalawatan, potongan perkhidmatan 1 jam akan dikenakan pada pelan penjagaan sedia ada dan bayaran pengangkutan standard dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan penalti pembatalan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Perubahan

 • Untuk lawatan yang dilanjutkan pada bila-bila masa, tidak akan ada bayaran perubahan. Walau bagaimanapun, waktu yang dilanjutkan akan ditolak daripada pelan penjagaan sedia ada.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, jika keperluan lawatan diubah dan Profesional Penjagaan asal masih boleh melakukan lawatan, tidak ada bayaran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan, dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza diberikan, jika perubahan diminta lebih daripada 48 jam masa mula lawatan, tidak ada yuran perubahan.
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta dalam masa 24 jam hingga 2 hari dari masa mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM30.00
 • Untuk lawatan yang diberikan kepada Profesional Penjagaan dan keperluan lawatan diubah (tidak termasuk pengurangan tempoh lawatan) oleh itu memerlukan Profesional Penjagaan yang berbeza untuk diberikan, jika perubahan diminta kurang dari 24 jam waktu mula lawatan, yuran perubahan lewat adalah RM 50.00.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta lebih daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tiada yuran perubahan yang dikenakan dan tempoh lawatan akan dipinda mengikut permintaan.
 • Untuk lawatan yang ditugaskan kepada Profesional Penjagaan dan tempoh lawatan dikurangkan, jika pengurangan waktu lawatan diminta kurang daripada 24 jam sebelum waktu mula lawatan, tempoh penuh untuk waktu lawatan berjadual asal masih akan ditolak daripada pelan penjagaan sedia ada.
 • Jika pelbagai perubahan dibuat, berbilang yuran perubahan akan dikenakan.
 • Homage boleh mengetepikan yuran perubahan di bawah keadaan yang lebih baik atau mengikut budi bicara Homage.
 • Homage akan memiliki kata akhir dalam semua perselisihan.

Dasar Profesional Penjagaan

Dasar Pembatalan &perubahan

Lawatan yang belum diuntukkan

 • Membatalkan permohonan lawatan sebelum menerima pengesahan daripada Homage yang ditugaskan untuk lawatan adalah percuma.

Pembatalan

 • Membatalkan lawatan dengan notis lebih daripada 2 hari sebelum waktu mula lawatan adalah percuma.
  Membatalkan lawatan dalam masa 1 hari hingga 2 hari sebelum waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 25.00.
  Membatalkan lawatan dalam masa 24 jam sebelum waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 50.00.
  Membatalkan lawatan selepas masa mula lawatan telah berlalu akan dikenakan bayaran pembatalan sebanyak RM 75.00.
  Bayaran pembatalan dikenakan untuk setiap lawatan. Pelbagai pembatalan akan dikenakan pelbagai yuran pembatalan.
  Homage boleh mengetepikan yuran pembatalan di bawah keadaan yang melemahkan atau mengikut budi bicara Homage.
  Untuk layak mendapat pengecualian yuran pembatalan kerana sakit, dokumen sokongan mesti dihantar dalam masa 48 jam selepas pembatalan melalui 'Dapatkan Bantuan' dalam Aplikasi Care Pro.

Tiada Rancangan

 • Kegagalan hadir untuk lawatan akan dikenakan bayaran tanpa kehadiran sebanyak RM 75.00.
 • Homage boleh mengetepikan tiada yuran persembahan di bawah keadaan yang extenuating atau mengikut budi bicara Homage.

Yuran Lewat

 • Jam dalam 10 minit atau lebih selepas waktu mula lawatan akan dikenakan bayaran lewat sebanyak RM 15.00.
 • Homage boleh mengetepikan yuran lewat di bawah keadaan yang extenuating atau mengikut budi bicara Homage.

Pembatalan Pemilik Penjagaan

 • Sekiranya anda ditugaskan untuk lawatan tetapi lawatan dibatalkan dalam masa 24 jam dari waktu mula lawatan, anda akan menerima bayaran perkhidmatan satu jam.

Dasar Pembayaran Balik

Care Pro boleh mengemukakan tuntutan untuk perbelanjaan luar poket yang dibeli bagi pihak keluarga Penerima Penjagaan. Item mesti berkaitan dengan lawatan penjagaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada makanan yang dibeli di mana susunan makanan diperlukan, pengangkutan semasa perkhidmatan pengiring perubatan, dll.

Mulai 1 Okt 2018 dan seterusnya, hanya tuntutan yang dikemukakan dalam tempoh 24 jam selepas setiap lawatan akan diproses. Semua tuntutan CarePro mesti disertakan dengan bukti fotografi pembelian.

Kod Pakaian Profesional Penjagaan

Adakah

 • Pakaian yang baik harus dipakai ketika menyediakan perkhidmatan penjagaan untuk menonjolkan profesionalisme sebagai Profesional Penjagaan Homage.
 • Seluar panjang atau bermuda yang boleh dilipat apabila diperlukan adalah disyorkan.
 • Homage mengesyorkan untuk membawa satu set pakaian tambahan untuk lawatan di mana anda membantu penerima penjagaan dengan latihan. Ini supaya Profesional Penjagaan terus profesional sekiranya berlaku peluh berat.

Adab

 • Mendedahkan pakaian seperti tali spaghetti, tanpa bahu, tanpa belakang, baring midriff dan puncak v-leher yang rendah tidak dibenarkan.
 • Seluar pendek tidak dibenarkan.
 • Pakaian semata-mata atau lihat-melalui (cth. mesh atau celah) tidak dibenarkan.